Zápisnica č.7 zo zasadnutia výboru zo dňa 29.05. 2018

Zápisnica č.7 zo zasadnutia výboru zo dňa 29.05. 2018

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO  P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Bod č.1 – Kontrola úloh

Všetky úlohy zo zápisu č. 6 boli splnené až na úlohu č.2. o stretnutí RS ktoré sa malo uskutočniť 25.05. 2018. Stretnutie sa uskutoční v termíne  podľa návrhu vedúceho RS.

T: v texte
Z: vedúci RS

Bod č.2

Tajomník informoval výbor o požiadavke zarybniť Pp revír Hron MO Brezno. Cenová ponuka bola zaslaná na MO Brezno. Požiadavka MO Brezno je: za 4 000 € Pp a za 1 000 € Pd.

Zarybnenie Pp je potrebné previesť podľa návrhu MO Brezno takto:  70 kg. Pp na deň 31.05. 2018. Nakoľko je napúšťanie medializované je potrebné aby v mieste napustenia boli ryby o 11:00 hod. Ostatné zarybnenie bude dňa 02.06.2018 podľa dohovoru hospodára s hospodárom z MO Brezno. Výbor zobral informáciu na vedomie.

T: v texte
Z: hospodár

Bod č.3

Tajomník požiadal Ing. M. Bullu aby predniesol štatút  na revíry chyť a pusť. Nakoľko ( podľa návrhu M Bullu )  bude potrebné na brehových  miestach rieky Hron vytvoriť prístupové miesta tak aby bolo možné vstupovať do vody nielen na revíroch chyť a pusť( Hron č.1, a Hron č.10.b ) ale aj na celom úseku revíru Hron č. 10.a, RS prejde celý úsek Hrona a označí konkrétne body. Počas „ Li „ sezóny zvýšiť počet kontrol RS na spomínaných revíroch. Zarybňovanie podľa plánu zarybňovania tak ako bolo schválené  výborom MO pre rok 2018. Tajomník MO zistí aké sú možnosti   zásahu na brehových častiach Hrona na OÚ ŽP Brezno.

Z: predseda MO
T: 23-25 týždeň 2018

Bod č.4

Tajomník požiadal M. Gallu o zhodnotenie pretekov na VN Krpáčovo.  Menovaný poďakoval za ústretovosť výboru a menovite M. Kobelovi a J. Štellérovi za zabezpečenie rýb podľa jeho požiadavky. Tajomník prečítal upravenú zmluvu  tak ako bola podpísaná. Potrebné finančné náležitosti dotiahnu podľa zmluvy pokladník MO a M. Gallo.

Z: pokladník MO
T: 23. Týždeň 2018

Bod č.5

Tajomník požiadal hostí ( Milana Gallu, Michala Lampera a Michala Uhríka ) o informáciu organizovania detských  pretekov „Richtárova rotačka“ na VN Richtárovo  ktoré sa majú uskutočniť 09.06.2018 tak, ako je uvedené v propozíciách aj s časovým programom  . Ceny bude zabezpečovať po dohovore M. Gallo predajňa rybárskych potrieb „ Ulovok“.  MO Podbrezová  zabezpečí: poháre pre víťazov, stan a stôl so stoličkami, tašky v počte 40 kusov   a malé občerstvenie.

Z: predseda
T: v texte

Bod č.6

Predseda požiadal hospodára aby podal správu o ďalšom zarybnení Pd. na VN Richtárovo . Hospodár doporučil zarybniť 500 kg. na deň 03.06.2018. Ryby budú hájené do 10.06.2018. Lov bude povolený od 11.06.2018. Výbor s návrhom súhlasil.

Z: hospodár
T: v texte

Bod č.7

Hospodár podal správu o zarybnení Pd podľa požiadaviek Žiaromatu ( 40 kusov) a VN Jasenie 250 kg. a označení revírov „ Ch a P „ tabuľami tak, ako bolo dohodnuté. Výbor správu zobral na vedomie.

Z: hospodár MO.

Bod č.8

S práva o čistote vôd bude podaná na najbližšom zasadnutí výboru nakoľko P. Lihan z dôvodov pracovných povinností sa nemohol zasadnutia výboru zúčastniť.

Z: predseda
T: v texte

Bod č.9 – Rôzne

Tajomník informoval výbor o došlej a odoslanej pošte a príprave podania žiadosti na PPA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Environmentálny fond, za účelom možnosti získania finančných  prostriedkov na opravu odchovných kanálov Richtárovo. Výbor zobral informáciu na vedomie.  Predseda následne ukončil zasadnutie výboru.

Najbližšie zasadnutie výboru bude podľa plánu práce dňa 26.06.2018 v kancelárii MO.

 

Zapísal tajomník MO  M. Kobela