Zápisnica č.8 zo zasadnutia výboru zo dňa 26.06. 2018

Zápisnica č.8 zo zasadnutia výboru zo dňa 26.06. 2018

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO Peter Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Bod č.1 – Kontrola úloh

Všetky úlohy zo zápisu č.7. boli splnené až na úlohy č. 1. a č.8 ktoré sa presúvajú na budúce zasadnutie výboru.

Bod č.2

Predseda MO informoval výbor o pretekoch krúžkov mladých rybárov „Richtárova rotačka“ bude potrebné  pripraviť krátku správu a spolu s výsledkovou listinou zaslať na mail tajomníka.

T: najbližší výbor
Z: predseda MO

Bod č.3

Predseda požiadal hospodára o návrhu ďalšieho zarybnenia Pd VN Richtárovo takto: Pd 27.06.2018   600 kg lov bude povolený od 02.07. 2018, 18.07. 2018  600 kg  lov bude povolený od 23.07.2018, 31.07. 2018 500 kg lov bude povolený od 06.08.2018.  Zarybnenie lovných potokov  Pp takto: 27.06.2018  Jasenie, Bystrá, Vajskovský potok. Výbor s návrhom súhlasil.

T: v texte
Z: hospodár

Bod č. 4

Tajomník požiadal členov výboru Radoslava Giballu a Zdena Malčeka o podanie ústnej informácii školenia na obsluhu elektrického agregátu a semináru o rybo chodoch na tokoch. Výbor zobral informáciu na vedomie.

Bod č.5

Predseda  predniesol návrh na družobné stretnutie v Lučenci ktorý doporučuje aby sa uskutočnil na VN Uhorské v dňoch 10-12. 08. 2018. Tajomník telefonicky oznámi dátum stretnutia tajomníkovi  MsO Lučenec a predsedovi OO Poltár. Výbor s návrhom súhlasil.

T: v texte
Z: tajomník

Bod č.6

Hospodár okamžite zabezpečí opravu mechanického závesu na prívesnom vozíku

T: okamžite
Z: hospodár

Bod č.7 – Rôzne

Tajomník informoval výbor o došlej a odoslanej pošte „ povolenie lovu zubáča na VN L. Mara a zákazu lovu boleňa dravého, schválení zákona o rybárstve v NR SR dňa 13.06.2018, schválených povolení na lov hlavátky pre rok 2018 “ a zaslaní dopisu p. Petrvičovej o vrátení peňažnej hotovosti za pstruhové povolenie pre rok 2018 z dôvodu úmrtia manžela, požiadal kronikára o doplnení stránky MO. Predseda KK informoval výbor o kontrole na chate Jasenie a upozornil o porušení strechy , predseda požiadal tajomníka o možnosti cenovej ponuky, tajomník sa telefonicky spojí s D. Javorčíkom o výrobu upomienkového predmetu na družobné stretnutie „ Lučenec „ P. Piljar informoval výbor o aktivitách p Jaša k zlepšeniu práce krúžkov mladých rybárov: predseda následne zasadnutie výboru ukončil najbližšie zasadnutie bude podľa plánu práce dňa 28.08.2018, predsedníctvo zasadne podľa potreby.

 

Zapísal tajomník MO M. Kobela