Zápisnica č.9 zo zasadnutia výboru zo dňa 28.08.2018

Zápisnica č.9 zo zasadnutia výboru zo dňa 28.08.2018

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO Peter Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny

Bod č.1 – Kontrola úloh

Všetky úlohy zo zápisu č 8 boli splnené až na bod č.2  ktorý sa presúva do zápisu č.9.

Bod č.2

Predseda MO požiadal hospodára aby informoval o úhyne rýb na odchovnom zariadení dňa 18.08.2018  cca 70 kusov z dôvodov vysokej teploty vody a úbytku kyslíka . Do budúcna je potrebné znižovať kŕmne  dávky na minimum a pri vysokých teplotách ovzdušia prestať kŕmiť.

T: priebežne
Z: hospodár

Bod č.3

Hospodár informoval výbor o ichtyologickom prieskume na Vajskovskom a Jasenianskom potoku v dňoch 06.07.2019 Vajskovský potok (ichtyológ V. Mužík ) a 20.08.2018 Jasenianský potok (oblastný ichtyológ R. Štencl). Tajomník zabezpečí vyhodnocovacie správy.

T: do 37. týždňa
Z: tajomník

Bod č.4

Hospodár informoval výbor o zarybnení Pd 2. takto: VN Hnusno 1.  240 kg, Hron č.10. 140 kg, ďalšie zarybnenie podľa rozhodnutia hospodára  140 kg. Hron č.10.

T: v texte
Z: hospodár

Bod č.5

Ing. M. Bulla informoval výbor o klesaní a prudkom stúpaní a zakalení hladiny na toku Hrona z dôvodu MVE Filipovo (revír MsO Brezno), tajomník dohodne  spoločne riešenie tohto problému s MsO Brezno.

T: pribežne
Z: predseda

Bod č.6

Ing. M. Bulla požiadal výbor zistenia možnosti presvetlenia revíru Hron č.10. z dôvodov kontrol RS na celom úseku od Brezna po Ľubietovský most. Tajomník zašle žiadosť na OÚ Životného prostredia Brezno.

T: do 39. týždňa
Z: tajomník

Bod č.7

Tajomník informoval výbor o seminári chovu rýb organizovaný Radou SRZ 19.09. 2018, výbor doporučil aby sa semináru zúčastnil Z. Malček  (náhradník Ing. M. Bulla) Tajomník zabezpečí prihlásenie na seminár.

T: v texte
Z: tajomník

Bod č.8

Tajomník informoval výbor o doriešení vrátenia poplatku za pstruhové povolenie (33 €) p. Petrovičovej ( úmrtie manžela). Výbor s návrhom súhlasil.

T: 33. týždeň
Z: pokladník

Bod č.9

Tajomník požiadal vedúceho ( koordinátora krúžkov mladých rybárov) Mgr. P. Piljara aby zabezpečil vedúcich KMR na spoločné zasadnutie septembrového  výboru.

T: v texte
Z: v texte

Bod č.10

Účtovník podľa plánu práce podal správu o finančnom hospodárení za prvý polrok 2018. Hospodárenie je v plnom súlade podľa plánu hospodárenia pre rok 2018. Účtovník pripravil zúčtovanie cenín pre rok 2018 na vrátenie na Radu SRZ. Tajomník zabezpečí odoslanie.

T: v texte
Z: účtovník

Bod č.11

Tajomník požiadal hospodára aby informoval výbor o jesenných výlovoch na odchovných potokoch. Výlovy budú realizované na potokoch : Vyvieranica, Hiadľovský potok nad dedinou a Lopejské Čelno v priebehu mesiacov september-október.

T: v texte
Z: hospodár

Bod č.12 – Rôzne

Tajomník informoval výbor o došlej a odoslanej pošte, pozvánke na akcionársky deň organizovaný Slovrybom a.s. na deň 15-16. 09 2018 v Dunajskej Strede, oznam na web  o podávaní žiadosti na lov Hlavátky pre rok 2018, o oprave strechy na chate Jasenie, hospodár požiadal výbor o nákupe 5. párov rybárskych čižiem a kalového čerpadla na odchovné zariadenie Richtárovo. Predseda informoval výbor o kúpe čerpadla na chatu Jasenie a žiadosti p. Fonfera na chatu Jasenie na deň 07.09.2018 výbor s požiadavkami súhlasil. Predseda následne zasadnutie ukončil. Najbližšie zasadnutie  bude podľa plánu práce dňa 25.09.2018 v kancelárii MO.

 

Zapísal tajomník MO M. Kobela