Zápisnica č.10 zo zasadnutia výboru zo dňa 25.09.2018

Zápisnica č.10 zo zasadnutia výboru zo dňa 25.09.2018

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Bod č.1

Kontrola úloh, všetky úlohy zo zápisu č.9. boli splnené až na úlohu č.2.

Bod č.2

Predseda vyzval T. Benedika aby informoval výbor o založení krúžku mladých rybárov pri ZŠ Valaská ktorý začal pracovať od septembra pod vedením T. Benedika a S. Vaníka. Tajomník požiadal koordinátora Mgr. P. Piljara o zaregistrovanie krúžku a spoluprácu s vedením ktoré eviduje 36 uchádzačov.

T: priebežne
Z: v texte

Bod č.3

Tajomník informoval výbor o došlej pozvánke na meno tajomníka na DHÚ na deň 28.09.2018 . Stretnutie sa uskutočni v MsO Krupina, výbor doporučil aby sa stretnutia zúčastnil aj člen výboru M. Motyčka.

T: v texte
Z: v texte

Bod č.4

Tajomník informoval výbor o organizovaní seminára RADOU SRZ na 13.10.2018 reštaurácii centrum vo Zvolene Výbor doporučil aby sa na seminár zúčastnili Z. Malček, M. Kobela, P. Lihan, M. Motyčka. Tajomník zabezpečí odoslanie prihlášky.

T: v texte
Z: v texte

Bod č.5

Hospodár podal správu o výlovoch nakoľko sa ešte žiadne výlovy nekonali termín je do konca októbra. Hospodár sa nakontaktuje s Z. Malčekom

T: v texte
Z: hospodár

Bod č.6 – Rôzne

Tajomník informoval výbor o došlej a odoslanej pošte. Predseda informoval výbor o stretnutí RS. Nakoľko vedúci RS sa z dôvodov zamestnania nezúčstnil podá správu na budúcom výbore. Hospodár podal ústnu správu o množstvách zarybnenia Pd,Pp z vlastného chovu, tajomník informoval výbor o došlých žiadostiach na lov Hlavátky. Výbor doporučil aby sa doobjednali 3 kusy povolení pre zahraničných záujemcov v hodnote 200 €. Tajomník informoval výbor o zmene termínu zasadnutia výboru v mesiaci október na 23.10. 2018 z dôvodu rozdelenia povolení na lov hlavátky. Výbor informácie a zmenu termínu odsúhlasil. Podpredseda MO Ing. V. Vajs požiadal výbor o uvoľnenie z člena RS zo zdravotných dôvodov, tajomník zašle žiadosť na OÚ Brezno. Predseda následne zasadnutie výboru ukončil.

 

Zapísal tajomník MO M. Kobela