Zápisnica č.12 zo zasadnutia výboru zo dňa 27.11.2018

Zápisnica č.12 zo zasadnutia výboru zo dňa 27.11.2018

Zasadnutie otvoril a riadil tajomník MO M. Kobela. V úvode ospravedlnil predsedu MO P. Oroša za neúčasť na výbore zo zdravotných dôvodov. Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Bod č. 1 – Kontrola úloh

Všetky úlohy zo zápisu č. 11 boli splnené

Bod č.2

Tajomník MO vyzval hosťa M. Gallu aby predniesol žiadosť  na usporiadanie pretekov v roku 2019 na VN Krpáčovo. Výbor žiadosť zobral na vedomie, žiadosti sa podrobne  bude venovať na zasadnutí v roku 2019.

Z: výbor
T: v texte

Bod č.3

Tajomník informoval výbor o nesplnení si povinnosti zaplatenia pokuty za    disciplinárne previnenie člena MO  J. Potkanyho, výbor doporučil  podať návrh menovaného na disciplinárnu komisiu.

Z: tajomník MO
T: 49. Týždeň

Bod č.4

Tajomník požiadal účtovníka aby prečítal návrh  Informačného spravodaja pre rok 2019. Výbor s úpravami I.S. schválil a doporučil aby bol zaslaný členom MO do 15.12.2018.

Z: výbor
T: v texte

Bod č.5

Hospodár podal správu o odpracovaní brigád v roku 2018 a odovzdal účtovníkovi na zapracovanie do I.S.

Z: výbor
T: v texte

Bod č. 6

Tajomník MO informoval výbor o konaní XII. Snemu SRZ ktorý sa konal 23-25.11.2018 v Žiline na ktorom sa zúčastnili :predseda MO P. Oroš a tajomník MO M. Kobela. Výbor zobral informáciu na vedomie.

Bod. č.7

Tajomník MO požiadal výbor o schválenie pomôcok pre krúžky mladých rybárov podľa návrhu člena výboru Mgr. P. Piljara zodpovedného za riadenie krúžkov. Výbor požiadavku jednohlasne schválil.

Z: výbor
T: 47 týždeň

Bod č.8

Tajomník informoval výbor o žiadosti športového družstva „mucha“ o zaplatení štartovného na registráciu pre rok 2019. Výbor žiadosť schválil.

Z: účtovník
T: v texte.

Bod č. 9

Tajomník požiadal výbor o schválenie cestovných nákladov a čiastku 100 € na telefón pre rok 2018. Výbor žiadosť jednohlasne schválil.

Z: pokladník
T: v texte

Bod č.10

Tajomník požiadal pokladníka o sumarizáciu predaja hosťovacích povolení do konca novembra.

Z: pokladník
T: v texte

Bod č. 11 – Rôzne

Tajomník informoval výbor o došlej a odoslanej pošte, poslednom zasadnutí výboru v roku 2018  ktorý sa uskutoční dňa 07.12.2018 o 16:00 hod, rybárske  kalendáre pre rok 2019 pre členov výboru a komisie pri MO, žiadostiach o vstup do MO.

 

Zapísal tajomník MO M. Kobela