Informačný spravodaj MO SRZ Podbrezová pre rok 2019

Informačný spravodaj MO SRZ Podbrezová pre rok 2019

1. CENY POVOLENÍ A ČLENSKEJ ZNÁMKY PRE ROK 2019

Zápisné nového člena Členská známka
Dospelí 50€ 26€
Mládež (15-17r) 5€ 17€
Deti do 14r 2€ 0€

 

 • Poplatok za prestup do MO SRZ Podbrezová z inej  organizácie –  50,- €

 

Povolenie na rybolov: Deti do 15 rokov Mládež od 15 do 17 rokov Dospelí Kód povolenky
Pstruhová 15 € 37 € 37 € P
Kaprová miestna 14 € 37 € 37 € KM
Kaprová zväzová 10 € 40 € 40 € KZ
Lipňová miestna 17 € 37 € 37 € LM
Lipňová zväzová  neobjednávame 40 € 40 € LZ

 

 • Zväzové povolenie (kaprové, lipňové) je možné zakúpiť iba s miestnou povolenkou.
 • Dôchodca nad 70 rokov má nárok na 1 bezplatnú miestnu povolenku (ľubovolne).

 

2. VÝDAJ POVOLENÍ A ČLENSKÉHO

Výdaj členského a vydávanie povoleniek na rybolov sa bude konať v kancelárii MO SRZ v Podbrezovej – kancelária v bytovke oproti ZŠ Podbrezová.

Bude sa vykonávať v dňoch:

 • 05.01.2019 / potrebné priniesť so sebou záznam o úlovkoch roku 2018/
 • 16.02.2019
 • 09.03.2019
 • 23.03.2019
 • 13.04.2019 

vždy od 8.00 hod do 12.00 hod. Pri výbere povolenia ste povinní predložiť členskú legitimáciu s fotografiou a platný štátny rybársky lístok.

Úhradu za členské a povolenia na rybolov žiadame realizovať po 1.1.2019.

 

3. ČLENSKÁ SCHODZA

Členská schôdza sa uskutoční dňa 15.03.2019 v kinosále Kultúrneho domu v Podbrezovej, so začiatkom o 15:00 hod., každý člen je povinný si doniesť členský preukaz.

 

4. PRETEKY

Aj v roku 2019 MO SRZ plánuje organizovať preteky v love rýb pre našich rybárov. Ku všetkým podujatiam, ktoré budú organizované MO SRZ Podbrezová budú včas vydané podrobné propozície.

 • Preteky dospelých – 11.05.2019 od 7.00 do 11.00 na VN Hnusno , štartovné 5,- €.
 • Preteky detí – 12.05.2019 od 08.00 do 11.00 na VN Hnusno, štartovné – bez poplatku

Propozície budú k dispozícií na vývesnej tabuli MO SRZ  pri obecnom úrade v Podbrezovej a v Nemeckej a na internetovej stránke našej organizácie.

 

5. POUKÁZANIE 2% DANE PRE MO SRZ PODBREZOVÁ

Postup poukázania podielových daní :

Podiel zaplatenej dane je najmenej :

a) 3,32 € ak daňovníkom je fyzická osoba

b) 8,30 € pre jedného prijímateľa, ak daňovníkom je právnická osoba

1.Tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“  si potvrdíte vo Vašej učtárni

2.Tlačivo „Vyhlásenie“ – vypísať a nezabudnúť podpísať

Obidva doklady doručíte do 30.4.2019 do kancelárie MO SRZ Podbrezová. Získané prostriedky budú použité na zarybnenie.

ĎAKUJEME !

 

6. DOLEŽITÉ INFORMÁCIE

 1. Upozorňujeme všetkých dospelých členov  MO SRZ, že môžu prispieť dobrovoľným príspevkom 1 € na činnosť krúžkov mladých rybárov. Príspevok bude možné odovzdať pri vydávaní povolení pre rok 2019 v hotovosti v termínoch uvedených vyššie.
 2. Povinnosť zaplatiť členský príspevok je do 31.03.2019. V prípade, nezaplatenia do tohto termínu člen automaticky stráca členstvo v MO SRZ Podbrezová. Ak chce byť naďalej členom v MO SRZ Podbrezová, musí si obnoviť členstvo ako novoprijatý člen a zaplatiť zápisné 50 €.
 3. Pri platení členského na rok 2019 ste povinní mať odpracované brigádnické hodiny za rok 2018. V prípade neúčasti na brigáde ste povinný uhradiť 60 €.
 4. Prehľady o úlovkoch ste povinní odovzdať najneskôr do 15.01.2019. V prípade nesplnenia tejto povinnosti alebo v prípade zle vyplneného celoročného sumáru úlovkov / počet návštev, počet úlovkov/ ste povinní zaplatiť pokutu vo výške 10 €.
 5. Upozorňujeme všetkých rybárov, že od 1.1.2019 vstúpil do platnosti nový Zákon č.216/2018 Z.z. o rybárstve, ktorý je možné si pozrieť na stránke Rady SRZ.
 6. Od 1.1.2019 bude vydaný nový miestny rybolovný poriadok.
 7. Dodržiavanie poriadku na lovnom mieste!
  Nakoľko naše revíry sa nachádzajú v II. pásme ochrany prírody, naša MO SRZ Podbrezová bola upozornená na zvýšenú kontrolu dodržiavania poriadku. V prípade porušenia tohto nariadenia bude rybár riešený disciplinárnou komisiou.
 8. Všetky poplatky za členské, povolenky, neodpracované brigády a pokuty sa nebudú platiť v hotovosti u pokladníka MO SRZ Podbrezová, ale poštovou poukážkou alebo cez Internetbanking / poštová poukážka spolu so vzorom je súčasťou tohto spravodaja, v prípade zaplatenia internet bankingom zaplatíte na číslo účtu: IBAN: SK54 0900 0000 0000 7989 9580
  Člen MO SRZ Podbrezová je povinný predložiť pri výdaji povolenia ústrižok poštovej poukážky alebo výpis o úhrade cez IB, pričom zaplatí súčet členského (Kód CL), potrebných povolení a poplatok za neodpracovanú brigádu (kód BR), ktorá bola stanovená na 60,-€. Každý člen MO SRZ má pridelené identifikačné číslo, ktoré uvádza ako variabilný symbol. Vaše identifikačné číslo bude uvedené na priloženej poštovej poukážke a v spravodaji.
  Vzor vyplnenej poštovej poukážky nájdete nižšie. Vyplniť treba okrem základných údajov uvedených vyššie aj „SPRÁVU PRE ADRESÁTA“, ktorá sa bude skladať z kódov platených povolení a poplatkov. Napríklad: CL+BR+P+KM+KZ+LM+LZ. V takomto prípade člen zaplatí členské(CL), brigádu(BR), povolenky(P-pstruhová, KM-kaprová miestna, KZ-kaprová zväzová, LM-lipňová miestna, LZ-lipňová zväzová) podľa svojho uváženia.
 9. Mládež od 7 do15 rokov musí byť organizovaná v krúžkoch mladých rybárov, žiakovi ktorý nebude navštevovať krúžok mladých rybárov sa povolenie na rybolov nevydá.