Zápisnica č. 1 zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 04.01.2019

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 04.01.2019

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO p. P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Bod č. 1

Tajomník predniesol návrh na inventarizačnú komisiu v zložení.

Predseda:     Ing. ĽubošŽiak
Členovia:      Oroš P., Štellér Ján, Potočár František   KK

Bod č. 2

Tajomník predniesol návrh na plán práce zasadnutia výboru a predsedníctva pre rok 2019. Predsedníctvo návrh doporučilo výboru schváliť.

Bod č. 3

Tajomník požiadal predsedníctvo o návrh na termín úvodných pohovorov žiadateľov o vstup do MO SRZ Podbrezová takto:  školenie 18.01.2019 tj v piatok o 15:30 hod. Predsedníctvo návrh schválilo. Tajomník zabezpečí zaslanie pozvánok. Predsedníctvo doporučilo výboru aby žiadatelia zasielali žiadosti uverejnené na stránke RADY. V. Dančík zabezpečí aby všetky tlačivá /žiadosti/ boli zverejnené aj na stránke MO.

Z: v texte
T: v texte

Bob č. 4

Tajomník odovzdal cenník lososových násadových rýb pre rok 2019 z a.s. Slovryb hospodárovi MO. Hospodár na najbližšom zasadnutí výboru podá správu o počtoch násad.

Z: hospodár
T: v texte

Bod č. 5

Tajomník informoval výbor o potrebe z dôvodov ochrany osobných údajov GDPR aby sa zabezpečili tlačivá na vypísanie len všetkých novo prijatých členov od roku 2019.

Z: výbor
T: v texte

 

Zapísal tajomník MO M. Kobela