Zápisnica č. 2 zo zasadnutia výboru zo dňa 29.01.2019

Zápisnica č. 2 zo zasadnutia výboru zo dňa 29.01.2019

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO p. P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Najbližšie zasadnutie bude podľa plánu práce 26.02. 2019 v kancelárii MO.

Bod č.1 Kontrola úloh

Všetky úlohy zo zápisu č.1. zo zasadnutia predsedníctva boli splnené.

Bod č.2

Tajomník predložil plány práce výboru a jednotlivých komisii pre rok 2019. Výbor predložené plány práce zobral na vedomie.

Z: predseda MO
T: v texte

Bod č.3

Tajomník informoval výbor o doručení nového Zákona o rybárstve a vykonávacej vyhlášky MŽP Slovenskej republiky ktoré sú účinné od 01.01.2019 ako aj nový výklad Stanov SRZ účinný od 01.01.2019 a novelizovaný MRP MO SRZ Podbrezová. Z rozhodnutia RADY SRZ  je výbor povinný  pri výdaji povolení a členských príspevkov bezplatne odovzdať každému členovi MO SRZ Podbrezová.

Z: výbor
T: v texte

Bod č. 4

Tajomník  informoval výbor o Vestníku č.1.  vydaný RADOU SRZ . Jednotlivé body boli prerokované na zasadnutí výboru. Výbor zobral informáciu na vedomie a poveril predsedu o dodržiavaní ustanovení jednotlivých bodov tohto Vestníka.

Z: predseda
T: v texte

Bod č.5

Tajomník informoval výbor o žiadosti p. Milana Gallu o prenájom VN Krpáčovo za účelom usporiadania pretekov v love kapra v termíne máj 2019. Výbor žiadosť jednohlasne schválil za podmienok uvedených v žiadosti a poveril tajomníka MO aby dojednal podrobnosti prenájmu VN.

Z: tajomník
T: v texte

Bod č.6

Tajomník predniesol žiadosť pretekárov LRU mucha divízia o zaplatení štartovného na rok 2019 a žiadosť sekcii športu pri RADE SRZ o usporiadaní pretekov LRU mucha na revíri č. 10. Hron v mesiaci august 2019 výbor s pripomienkami žiadosť schválil .

Z: tajomník
T: v texte

Bod č.7

Účtovník predniesol správu o hospodárení pre rok 2018 a návrh rozpočtu pre rok 2019. Predseda MO požiadal aby do rozpočtu boli zahrnuté aj prostriedky na prekrytie chaty v Jasení. Výbor správu a návrh jednohlasne schválil.

Z: výbor
T: v texte

Bod č.8

Hospodár podal správu o zarybnení v roku 2018 a návrh zarybnenia pre rok 2019. Výbor doporučil prepracovať návrh zarybnenia pre rok 2019 a zaslať na doloženie a zaslanie tajomníkovi MO.

Z: hospodár
T: v texte

Bod č. 9

Predseda predniesol návrh na stanovenie úradných hodín pre administratívne úkony organizácie z dôvodov elektronizácie členskej základni z rozhodnutia RADY a poveril pokladníka aby túto činnosť vykonával každý utorok v mesiaci od 12:30 hod do 15:30 hod v kancelárii MO na kolkárni. Podrobnosti budú zverejnené na webovej stránke MO SRZ Podbrezová.

Z: pokladník
T: priebežne

Bod č. 10 Rôzne

Tajomník informoval výbor o došlej a odoslanej pošte informoval o žiadosti na Enviro fonde a odovzdal 10 kusov kaprových povolení pokladníkovi MO o odvolaní člena RS p. Ing. Vladimíra Vajsa  na vlastnú žiadosť zo zdravotných dôvodov tajomník informoval výbor o zaslaní žiadosti na sálu v Dome kultúry za účelom usporiadania schôdzi a požiadal členov jednotlivých komisii o odovzdaní správ za rok 2018. Tajomník informoval výbor o školení žiadateľov o členstvo v MO a skúškach, ktoré sa uskutočnia dňa 02.02.2019 na ktoré sú pripravené testy, ktoré pripravil a spracoval člen výboru Peter Lihan.

 

Zapísal tajomník MO M. Kobela