Komentár k privlastňovaniu si úlovkov

Komentár k privlastňovaniu si úlovkov

Vážení členovia MO SRZ, nižšie nájdete vysvetlivky ku grafickému znázorneniu privlastňovania si rýb  (§ 14, ods. 2, písmeno a) vyhlášky č. 381/2018 Z.z.), ktorý spracovalo Ministerstvo životného prostredia SR a zároveň ho uverejnilo na svojom webovom sídle na tejto adrese. Toto vysvetlenie sa zverejnením na webovom sídle ministerstve stáva oficiálnym dokumentom MŽP SR, ktoré je gestorom vyhlášky.