Zápisnica č. 3  zo zasadnutia výboru zo dňa 26.02.2019

Zápisnica č. 3  zo zasadnutia výboru zo dňa 26.02.2019

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO p. P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Bod č.1 –  Kontrola úloh

Všetky  úlohy zo zápisu č. 2. boli splnené.

Bod č.2

Príprava členskej schôdzi. Tajomník informoval výbor o zaslaní žiadosti na kinosálu Domu kultúry ŽP za účelom usporiadaní členskej schôdzi.

Bod č.3

Tajomník MO prečítal návrh správy o činnosti MO za rok  2018, predniesol návrh na uznesenie,  potrebné prílohy k uzneseniu, po úprave príloh  zobral výbor  na vedomie. Podrobné znenie správy bude prerokované na zasadnutí rozšíreného predsedníctva dňa 12.03.2019.

Z: tajomník
T: v texte

Bod č.4

Predseda KK predniesol správu o činnosti za rok  2018. Výbor správu zobral na vedomie.

Z: predseda KK

Bod č.5

Predseda inventarizačnej komisie podal správu o prevedenej inventúre majetku MO. Výbor správu tak ako ju predniesol účtovník MO jednohlasne schválil.

Z: účtovník

Bod č.6

Účtovník MO predniesol správu o hospodárení za rok 2018. Výbor doporučil aby správu tak ako bola prednesená bola prečítaná na VČS.

Z: účtovník
T: v texte

Bod č.7

Predseda MO predniesol návrh na zabezpečenie občerstvenia a zabezpečenia VČS. Podrobnosti sa doriešia na rozšírenom predsedníctve dňa 12.03.2019 o 15:30 hod. v kancelárii MO.

Z: predseda
T: v texte

Bod č.8

Tajomník informoval výbor o požiadavke organizovania skúšok mladých rybárov z Brusna ktorý dovŕšili vek  15 rokov. Výbor odporučil termín skúšok  na 07.03.2019 o16:00 hod. v priestoroch Umeleckej školy v Brusne. Skúšok sa zúčastnia: predseda MO, člen výboru  P. Lihan a člen výboru pre prácu z mládežou Mgr. P. Pljar.

Z: predseda
T: v texte

Bod č.9

Vedúci RS  predniesol informáciu o činnosti a kontrole vrátených záznamov o úlovkoch a dochádzke k vode kde boli zistené nedostatky v sumarizácií a evidencii úlovkov členov MO. Výbor doporučil aby hrubé porušovanie v zápisoch bolo riešené disciplinárnym opatrením a poveril tajomníka o písomne podanie disciplinárneho opatrenia v 10. týždni 2019 na DK pri MO SRZ V Podbrezovej.

Z: tajomník
T: v texte

Bod č.10

Podpredseda informoval výbor o administratívnych opareniach pre členov MO tak ako bolo v zápise č.2. zo dňa 29.01.2019 a možnosti odmeny pre pokladníka. Výbor s návrhom jednohlasne súhlasil.

Z: predseda

Bod č.11 – Rôzne

Tajomník informoval výbor o došlej a odoslanej pošte o žiadosti T. Benedika ml. Výbor sa zo žiadosťou zaoberal z analyzoval predmetnú žiadosť  a poveril tajomníka MO aby   písomne na žiadosť odpovedal  . Predseda predniesol požiadavky na chatu Jasenie takto: 18.-21.04.2019 p. Oroš, 28.-29.06.2019 P. Lihan

Výbor zo žiadosťami súhlasil. Predseda MO následne zasadnutie výboru ukončil. Najbližšie zasadnutie výboru bude podľa plánu práce dňa 26.03.2019  o 16:30 hod  v kancelárii MO.

 

Zapísal tajomník MO M. Kobela