Zápisnica č. 4 zo zasadnutia výboru zo dňa 26.03.2019

Zápisnica č. 4 zo zasadnutia výboru zo dňa 26.03.2019

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Kontrola úloh

Všetky úlohy zo zápisu č. 3. boli splnené.

Bod č.1

Predseda zhodnotil VČS a poďakoval za prípravu,  požiadal výbor aby sa vyjadrili k predneseným diskusným príspevkom. Tak ako predseda návrhovej komisie prečítal uznesenie bolo doplnené o požiadavku J. Švantnera.

Bod č.2

Zahájenie pstruhovej sezóny. Zarybnenie VN Richtárovo Pd bude dňa 06.04.2019  o váhe 800 kg. Hospodár zabezpečí zarybnenie, stretnutie na kanáloch bude o 8:00 hod. Ďalšie zarybnenie je plánované takto: 04.05.2019 500 kg a 01.06.2019 500kg, ďalšie zarybnenie bude podľa rozhodnutia hospodára. Stráženie zabezpečí vedúci RS.

Z: hospodár, RS
T: v texte

Bod č.3

Školenie členov RS bude 04.04.2019 o 16:00 hod. v kancelárii MO za výbor sa zúčastnia:

Radoslav Gibala, J. Štellér, P. Piljar, Ing. V. Vajs, M. Kobela, P. Oroš.

Z: v texte
T: v texte

Bod č. 4 – Rôzne

Tajomník informoval výbor o došlej a odoslanej pošte a podal ústnu správu zo zasadnutia RADY SRZ. predseda požiadal výbor aby sa stretnutie pred zahájením pstruhovej sezóny uskutočnilo 15.04.2019 o 10:00 hod. Podpredseda MO informoval výbor o prevzatí funkcie účtovníka nakoľko sa Ing. Ľuboš Žiak vzdal funkcie na vlastnú žiadosť . Výbor informáciu zobral na vedomie.

Predseda MO následne zasadnutie výboru ukončil . Najbližšie zasadnutie bude podľa plánu práce dňa 30.04.2019 o 15:30 hod v kancelárii MO.

 

Zapísal tajomník MO M.Kobela