Zápisnica č. 5 zo zasadnutia výboru zo dňa 30.04.2019

Zápisnica č. 5 zo zasadnutia výboru zo dňa 30.04.2019

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO p. P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Bod č.1

Kontrola úloh všetky úlohy zo zápisu č.4. boli splnené.

Bod č.2

Príprava pretekov v LRÚ. Tajomník prečítal návrh termínov pre usporiadania pretekov podľa schválenia členskou schôdzou pre rok 2019.

Preteky v LRÚ o putovný  pohár predsedu MO pre spolupracujúce firmy a fyzické osoby ktoré sa uskutočnia 08.05.2019 na VN Hnusno I.

Preteky pre členov MO SRZ  VN Hnusno I 11.05.2019 zo začiatkom 7:00 hod prezentácia 8:00 hod – 11:00 hod preteky vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien 11:15 hod.

Verejné preteky pre krúžky mladých rybárov VN Hnusno I 12.05.2019 zo začiatkom o 7:00 hod prezentácia  8:0 hod –  11:00 hod preteky, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien 11:15 hod.

T: v texte
Z: výbor

Bod č.3

Propozície pretekov  pripraví tajomník a elektronicky zašle na zverejnenie na web MO.

T: ihneď
Z: tajomník MO

Bod č.4

Parkovanie počas pretekov bude možné pod hrádzou VN. Tajomník telefonicky požiada vedenie energetiky ŽP Podbrezová a.s. o spoluprácu na zabezpečenie pretekov Ing. J. Čerňana.

Z: tajomník

Bod č.5

Tajomník  informoval výbor o zmluve na prenájom VN Krpáčovo za účelom usporiadania pretekov Úlovok v dňoch 01.05. – 05.05.2019. Preteky bude organizovať vedúci rybárskych potrieb v Podbrezovej M. Gallo. Výbor informáciu zobral na vedomie.

T: v texte

Bod č.6

Hospodár podal správu o chove pstruha dúhového a potočného. Nakoľko bolo potrebné podať liečivá zarybnenie plánované  na 04.05.2019 sa neuskutoční. Najbližšie zarybnenia budú realizované podľa rozhodnutia hospodára MO.

T: v texte
Z: hospodár

Bod č.7

Predseda informoval výbor a hodnotil začiatok pstruhovej sezóny o brigáde na rieky Hron ktorú organzoval SVP.ŠP.B. Bystrica a o stretnutí s vedením splavu Hrona. Výbor požiadal predsedu o zápis zo stretnutia nakoľko je tento bod v uznesení z VČS.

Z: predseda MO

Bod č.8

Vedúci RS podal správu o školení členov RS a strážení počas hájenia násad na VN Richtárovo a kontrolách počas rybolovu. Výbor informáciu zobral na vedomie.

T: priebežne
Z: vedúci RS

Bod č.9 – Rôzne

Tajomník informoval výbor o došlej a odoslanej pošte o návrhu spoločného stretnutia s MsO Lučenec ktorí je navrhnutý na koniec mája, podrobnosti dohodne tajomník MO. Tajomník zabezpečí žiadosť na menovanie nových členov RS na OÚ životného prostredia Brezno. Člen výboru a pomocník hospodára informoval výbor o školení nových hospodárov ktorého sa na návrh výboru zúčastnil, skúšky budú realizované v najbližšom termíne. Podpredseda a účtovník informoval výbor o finančnom zhodnotení ¼ roka 2019  Následne predseda MO zasadnutie výboru ukončil .

Najbližšie zasadnutie bude podľa plánu práce dňa 28.05.2019 v kancelárii MO.

 

Zapísal tajomník MO M. Kobela