Zápisnica č. 6 zo zasadnutia výboru zo dňa 24.05.2019

Zápisnica č. 6 zo zasadnutia výboru zo dňa 24.05.2019

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny 

Kontrola úloh: všetky úlohy zo zápisu č.5 boli splnené.

Bod č. 1

Tajomník zhodnotil preteky v LRÚ ktoré sa konali na VN Hnusno 1  usporiadané podľa plánu práce. Požiadal členov výboru aby prezentovali pripomienky, alebo návrhy   čo by bolo dobré zmeniť do budúcna. Preteky sa organizovali tak ako každý rok o pohár starostu obce Podbrezová kde starosta obce Podbrezová Mgr. Ladislav Kardhordo pri vyhlasovaní výsledkov odovzdával poháre víťazom.

Bod č. 2

Tajomník informoval výbor o zmluve s p.Milanom Gallom majiteľom rybárskych potrieb „ Úlovok“ ktorý mal prenajatú VN Krpáčovo kde organizoval preteky v love na kapra. Podrobnosti plnenia zmluvy doriešil pokladník MO.

Bod č. 3

Predseda MO požiadal organizátorov pretekov Richtárova rotačka Michala Uhríka a Ivana Barlu o informáciu k pretekom ktoré sa uskutočnia 08.06.2019 na VN Richtárovo. Tajomník požiadal organizátorov o názov podujatia pod akou hlavičkou sa to bude organizovať, a predniesol návrh aby  podujatie malo názov : Krúžok mladých rybárov organizovaných v MO SRZ Podbrezová v spolupráci MsO Banská Bystrica. Výbor návrh zobral na vedomie.

T: v texte
Z: v texte

Bod č. 4

Organizátor požiadal výbor o pomoc pri zabezpečovaní pretekov tak ako predchádzajúci rok t.j. násada Pd v množstve 800 kg. zabezpečí hospodár termín zarybnenia je stanovený na 30.05.2109.  a v tomto termíne bude organizovaná aj brigáda v okolí VN Richtárovo ktorú organizujú vedúci krúžkov mladých rybárov v spolupráci s hospodárom MO

T: v texte
Z: v texte

Bod č. 5

MO SRZ zabezpečí technické zabezpečenie ( prístrešok, stoly, stoličky, čísla a malé občerstvenie )

Z: predseda, tajomník

Bod č.6

Násada Pd bude hájená od napustenia až do pretekov, po skončení pretekov bude lov povolený od 09.06.2019 pre členov MO SRZ Podbrezová. Stráženie zabezpečí vedúci RS

T: v texte
Z: v texte

Bod č. 7

Zarybnenie VN Jasenie. Tajomník zabezpčí informáciu vedúcemu Energetiky ŽP Podbrezová o zarybnení na termín 24.týždeň.

T: v texte
Z: tajomník

Bod č. 8

33. ročník družobného stretnutia s MsO Lučenec 31-02.06.2019. Tajomník dohodne podrobnosti stretnutia s tajomníkom MsO Lučenec. Stretnutie sa uskutoční na odchovnom zariadení Richtárovo.

T: v texte
Z: tajomník

Bod č. 9 – Rôzne

Tajomník informoval výbor o došlej a odoslanej pošte. Zaslanie dopisu na Environmentálny fond z dôvodu nezaradenia rozhodnutia ministrom životného prostredia a odbornom posúdení projektu „odchovného zariadenia Richtárovo“. Nakoľko sa uvoľnila funkcia účtovníka ( Ing. Ľuboš Žiak písomne požiadal o uvoľnenie s funkcie)  tajomník oslovil člena MO SRZ Podbrezová Miroslava Langa. Miroslav Lang prijal funkciu účtovníka a štatutárny zástupcovia zabezpečia protokolárne prevzatie funkcie. Výbor s návrhom tajomníka súhlasil. Predseda MO požiadal hospodára aby informoval výbor o zarybňovaní násad z odchovného zariadenie. Tajomník informoval výbor o pracovnom stretnutí pracovnej skupiny  RADY SRZ “Lipeň“ ktoré s uskutočnilo 13.05.2019 na odchovnom zariadení Richtárovo na podnet tajomníka MO ak aj zarybnení v 21. týždni násadou L1+ s rôznym farebným označením pre organizácie MO Brezno, MO Podbrezová a MsO Banská Bystrica a požiadal vedúceho RS  informovanosť členov RS aby informovali loviacich v prípade ulovenia označeného Lipňa vrátili späť do vody. Tajomník informoval výbor  že rok 2019 je rok lipňa. Predseda následne zasadnutie výboru ukončil, najbližšie zasadnutie bude podľa plánu práce 25.06.2019 v kancelárii MO.

 

Zapísal tajomník MO M. Kobela