Zápisnica č. 7 zo zasadnutia výboru zo dňa 25.06.2019

Zápisnica č. 7 zo zasadnutia výboru zo dňa 25.06.2019

Prítomní podľa prezenčnej listiny. Zasadnutie otvoril a riadil podpredseda MO Ing. Vladimír Vajs.

Bod č. 1 – Kontrola úloh

Všetky úlohy zo zápisu č. 6 boli splnené.

Bod č. 2 – Zhodnotenie pretekov Richtárová rotačka

Člen výboru zodpovedný za riadenie krúžkov mladých rybárov Mgr. Patrik Piljar zhodnotil preteky na veľmi dobrej úrovni. Zhodnotenie pretekov bude aj na stránke časopisu Slovenský rybár príspevok zabezpečia vedúci krúžkov „ Uhrík, Barla, Piljar“

Z: v texte

Bod č. 3

Hospodár podal ústnu správu o zarybňovaní. Zarybňovanie je plne v súlade zarybňovacieho plánu pre rok 2019. naj bližšie zarybnenie navrhuje takto:

VN  Richtárovo Pd.    30.06.2019   800 kg   lov bude povolený od : 01.07.2019
VN Richtárovo   Pd.    24.07.2019   800 kg   lov bude povolený od : 25.07.2019

Zarybnenie P.p z vlastného chovu bude zarybnené podľa rozhodnutia hospodára  a poveternostných podmienok.

Z:  hospodár
T:  v texte

Bod č. 4

Tajomník a podpredseda MO zistia a po prípade zrušia termínovaný účet z dôvodov nízkeho úroku.

Z: v texte
T: v mesiaci júl

Bod č. 5 – Zhodnotenie začiatku kaprovej a lipňovej sezóny

Tajomník informoval výbor o neadekvátnom správaní niektorých členom MO pred začiatkom kaprovej sezóny. Tajomník požiadal výbor aby sa vážne zaoberal zo správaním a kladením ohňov pred a počas rybolovu, porušovateľov predvolal na výbor a podal návrh na disciplinárne opatrenie . Výbor informáciu zobral na vedomie a poveril tajomníka aby pripravil informáciu na zverejnenie webovej stránky srzpodbrezová.

Z : v texte
T: 27 týždeň.

Bod č. 6

Vedúci RS podal ústnu správu o činnosti RS. Nakoľko na počet členov RS len určitá časť členov si plní svoje povinnosti bude potrebné  sa s problematikou zaoberať na najbližšom zasadnutí výboru .Vedúci RS pripraví návrh na zlepšenie činnosti RS.

Z: vedúci RS
T: september

Bod č. 7

Tajomník MO navrhol aby sa upravilo uznesenie z júna 2005 o používaní zariadenia „ chata Jasenie a Richtárovo“ a zmenila sa  výška poplatku za použitie zariadenia z dôvodov vyšších nákladov  z 10 € za deň na 50 €. Výbor s návrhom súhlasil. Zmena poplatku je platná od  01.07.2019.

Z: členovia výboru, Šteller, Lihan
T: v texte

Bod č. 8 – Rôzne

Tajomník informoval výbor o došlej a odoslanej pošte a ústne podal správu o mimoriadnom zasadnutí RADY SRZ o predaji Rybo chovného zariadenia  Považská Bystrica. Podpredseda informoval výbor že od 01.07.2019 bude kancelária MO na Kolkárni otvorená každý druhý týždeň v mesiac do 31.10.2019. Nakoľko začína dovolenkové obdobie v mesiacoch Júl — August 2019 nebude výbor zasadať ,podľa potreby zasadne predsedníctvo. Podpredseda následne zasadnutie výboru ukončil. Najbližšie zasadnutie výboru bude podľa plánu práce 27.08.2019 v kancelárii MO.

 

Zapísal  tajomník MO Milan Kobela