Zápisnica č. 8 zo zasadnutia výboru zo dňa 27.08.2019

Zápisnica č. 8 zo zasadnutia výboru zo dňa 27.08.2019

Prítomní podľa prezenčnej listiny. Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO p. Peter Oroš.

Bod č. 1 – Kontrola úloh

Všetky úlohy zo zápisu č. 7. boli splnené až na úlohu č.4. ktorá zostáva v platnosti.

Bod č. 2

Hospodár podal ústnu správu o  plnení zarybnenia podľa zarybňovacieho plánu a podal ústnu správu o úhyne násady PD 1. na odchovnom zariadení  Richtárovo. Ako príčinu uviedol enormný nárast teplôt čo malo za následok zvýšenia teploty vody a rozmnoženia „kožovca“  čo malo za následok úhynu rýb aj keď sa previedli opatrenia nepodarilo sa väčšiu časť násady zachrániť. Bude potrebné doobjednať násadu ale až po opatreniach, tak aby nedošlo nárastu teploty vody.

Z: hospodár
T: 35-36 týždeň

Bod č. 3 – Prečistenie vývariska pod VN Richtárovo

Tajomník MO sa telefonicky spojí s pracovníkom Rady p. Danielom Španielkom za účelom čistenia zariadením „Truxor“ a s vedením Energetiky ŽP Podbrezová.

Z: tajomník
T: 36 týždeň.

Bod č. 4

Účtovník podal ústnu správu o hospodárení za prvý polrok 2019. Výbor zobral správu na vedomie.

Z: účtovník
T: v texte

Bod č. 5

Hospodár informoval výbor o výlovoch ktoré sa budú realizovať na chovných potokoch Hnusné a Kostolný potok.  Navrhol aby sa zmenil dvoj ročný cyklus na troj ročný . Výbor zobral návrh na vedomie s tým, že tento rok sa bude loviť podľa plánu zarybnenia a do budúceho roku pripravia  hospodár a pomocník hospodára návrh ako a ktoré chovné revíry budú realizované v troj ročných cykloch to znamená násady a následne výlovy. Výbor doporučil aby sa na skúšku zrealizoval jeden chovný revír.

Z: hospodár a pomocník hospodára
T: v texte

Bod č. 6

Tajomník informoval výbor o pretekoch LRU mucha „ 2 liga  Divízia B“ ktoré sa uskutočnili na lovnom úseku revíru Hron č.10. od cestného mosta Nemecká až po Medzibrod v dňoch 17-18.08. 2019. Pretekov sa zúčastnili aj reprezentanti MO SRZ Podbrezová a družstvo v zložení:

František Babiak, Juraj Sigotský, Lojzo Psotka a Peter Kúr.

Bod č. 7

Tajomník MO informoval výbor o žiadosti Ing. Jozefa Ševčíka na odkúpenie betónových garáži na Kolkárni. Nakoľko predaj bol schválený členskou schôdzou výbor nemal k predmetnej veci žiadne  pripomienky. Účtovník pripraví kúpno predajnú zmluvu.

Z: výbor
T: najbližší výbor.

Bod č. 8 – Rôzne

Tajomník informoval výbor o došlej a odoslanej pošte, prekrytí chaty v Jasení (23-24.08.2019)  Bude potrebné navrhnúť spôsob ako sa chata bude prevádzkovať. Tajomník predniesol návrh na mimoriadnu členskú schôdzu ktorá sa bude konať 27.09.201 o 16:00 v Dome kultúry na Kolkárni presné informácie budú po mimoriadnom zasadnutí RADY SRZ 07.09.2019. Pokladník pripraví návrh pozvánky ktorú bude potrebné zaslať členom MO SRZ v 37 týždni. Tajomník navrhol aby na mimoriadnej členskej schôdzi bol zvolený kooptovaný člen výboru Miroslav Lang. Výbor s návrhom súhlasil.

 

Najbližšie zasadnutie výboru bude podľa potreby  na zabezpečenie mimoriadnej členskej schôdzi v 37 týždni predsedníctvo zasadne podľa potreby.

 

Zapísal tajomník MO SRZ Podbrezová.