Zápisnica č. 9 zo zasadnutia výboru zo dňa 24.09.2019

Zápisnica č. 9 zo zasadnutia výboru zo dňa 24.09.2019

Zasadnutie výboru otvoril a riadil podľa plánu práce predseda OZ  p. Peter Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Kontrola úloh

Všetky úlohy zo zápisu č. 8. boli splnené.

Bod č. 1 – príprava mimoriadnej členskej schôdzi

Tajomník informoval výbor o príprave mimoriadnej členskej schôdzi ktorá sa uskutoční dňa 27.09.2019 v kinosále Domu kultúry ŽP na Kolkárni. Prečítal krátku informáciu o príčinách zvolania mimoriadneho Snemu SRZ  ktorí sa uskutoční dňa 23.11.2019 v Žiline.  Výbor navrhol aby na mimoriadny Snem SRZ  boli na členskej schôdzi navrhnutý  dvaja  delegáti a jeden náhradník ktorý budú predstavený predsedom volebnej komisie.

Z: tajomník OZ
T: v texte.

Bod č.2

Predseda  OZ požiadal hospodára  aby informoval výbor o brigádnickej činnosti nakoľko 31.10.2019  končí organizovanie  brigád. Výbor informáciu zobral na vedomie.

Z: hospodár
T: v texte

Bod č.3

Tajomník požiadal hospodára aby informoval  výbor o výlovoch. Hospodár podal ústnu správu že sa previedli výlovy na chovných potokoch takto: Hnusno Richtárovo  670 kusov Jalec, 170 kusov Pstruh potočný . Jalcom bol zarybnení Hron, pstruhom potočným Jasenie.

Ďalšie výlovy budú prevedené na chovných potokoch podľa návrhu hospodára OZ.

Bod č. 4

Tajomník prečítal návrh zmluvy o predaji dvoch betónových garáži na kolkárni Ing. Jozefovi Ševčíkovi   výbor k prednesenej zmluve  nemal pripomienky a jednohlasne súhlasil s predajom.

Z: výbor
T: podľa zmluvy

Bod č. 5

Tajomník informoval výbor o nutnosti opráv na potrubných rozvodov vody na odchovnom zariadení Richtárovo, prečítal cenovú ponuku od firmy Vrexim spol. s.r.o. Výbor s opravou súhlasil a tak aby oprava potrubia bola prevedená v mesiaci september. Počas odstavenia vody do kanálov bude potrebné zabezpečiť čerpadlá.

Z: hospodár
T: v texte

Bod č.6 – Rôzne

Tajomník  informoval o došlej a odoslanej pošte, podpredseda podal ústnu správu o účtovníctve a platbách zarybnenia podľa zarybňovacieho plánu bude potrebné ešte zarybniť kaprom K3 plánované zarybnenie sa ukončí podľa výlovov. Tajomník navrhol aby sa rozšírený výbor zišiel 15.10.2019 za účelom prerozdelenia hlavátkových povoleniek. Mgr. P. Piljar zabezpečí vedúcich krúžkov mladých rybárov na 15.10.2019 za účelom protokolárneho odovzdania peňažnej podpory  od  členov OZ SRZ ktorý dobrovoľne prispeli na ich činnosť.

 

Podpredseda následne ukončil zasadnutie výboru, najbližšie zasadnutie bude podľa plánu práce dňa 29.10.2019.

 

Zapísal tajomník OZ  M. Kobela