Zápisnica č. 11 zo zasadnutia výboru zo dňa 18.10.2019

Zápisnica č. 11 zo zasadnutia výboru zo dňa 18.10.2019

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO p. P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Kontrola úloh

Všetky úlohy zo zápisu č. 10. boli splnené

Bod č. 1

Tajomník informoval výbor o návrhu cenín (členské , povolenky a nových razítok  na rok 2019)  zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 15.10.2019. Výbor návrh cien povolení a členského a razíok  pre rok 2019 schválil tak ako boli navrhnuté.

Z: výbor
T: v texte

Bod č. 2

Tajomník predložil zoznam žiadosti na lov hlavátky pre rok 2019. Výbor žiadosti schválil tak ako boli predložené . Žiadosti a povolenky boli odovzdané pokladníkovi na predaj. Termíny predaja budú zverejnené na webovej stránke MO.

Z: pokladník
T: v texte

Bod č. 3

Tajomník informoval výbor o termíne ukončenia brigádnickej činnosti k 31.10.2019. Hospodár pripraví zoznamy členov na najbližšie zasadnutie výboru na schválenie a zapracovanie do Spravodaja pre rok 2020.

Z: hospodár
T: v texte

Bod č. 4

Hospodár informoval výbor o výlovoch na chovných potokoch. Výlovy sú z častí ukončené Je potrebné do konca mesiaca októbra vyloviť potok Hnusné medzi VN Hnusno  1 a VN Richtárovo

Z: hospodár
T: v texte

Bod č. 5

Tajomník informoval výbor o ukončení predaja hosťovicich povolení na lipňových vodách k 31.10.2019.

Z: tajomník
T: v texte

Bod č. 6 – Rôzne

Tajomník informoval výbor o došlej a odoslanej pošte o čistení vývariska pod VN Richtárovo príprave žiadosti na enviro fond, návrhu na koncoročné zasadnutie výboru na deň 06.12.2019 alebo 07.12.2019 . Tajomník požiadal pokladníka aby pripravil návrh  Spravodaja pre rok 2020 do najbližšieho zasadnutia výboru. Najbližšie zasadnutie bude podľa plánu práce 26.11.2019 v kancelárii MO. Predseda následne zasadnutie výboru ukončil.

 

Zapísal tajomník MO  M. Kobela