Zápisnica č. 12 zo zasadnutia výboru zo dňa 26.11.2019

Zápisnica č. 12 zo zasadnutia výboru zo dňa 26.11.2019

Zasadnutie otvoril a riadil predseda OZ p. P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny

Bod č. 1 – Kontrola úloh

Všetky úlohy zo zápisu č. 11. boli splnené.

Bod č. 2 – Informácia z XIII. Mimoriadneho snemu SRZ

Tajomník a člen výboru M. Motyčka delegáti Snemu informovali výbor o priebehu a voľbe tajomníka SRZ. Stal sa ním Ing. Ján Kohút bývalý pracovník RADY SRZ.

Bod č. 3

Hospodár podal písomnú správu o odpracovaných povinných 6 brigádnických hodín, správu podal pokladník. Výbor správu zobral na vedomie a doporučil zapracovať do Spravodaja  pre rok 2020.

Z: hospodár
T: v texte

Bod č. 4

Tajomník požiadal Ing. Ševčíka aby predniesol návrh Spravodaja pre rok 2020. Výbor s úpravami Spravodaj schválil,  doporučil zaslať všetkým členom OZ spolu poštovou poukážkou do 15.12.2020.

Z: pokladník
T: v texte

Bod č. 5

Tajomník informoval výbor o dokončení prác na potrubnom rozvode vody na odchovnom zariadení Richtárovo a čistení  vývariska pod VN Richtárovo zariadením Truxor na základe objednávky z RADY SRZ Žilina. Výbor zobral informáciu na vedomie.

Bod č. 6

Tajomník informoval výbor o zaslaní žiadosti na Environmentálny fond a došlom hodnotení projektu z Ministerstva životného prostredia SR na projekt „odchovné zariadenie pstruha potočného a pstruha dúhového – Richtárovo“ pre rok 2020. Výbor zobral informáciu na vedomie.

Z: tajomník
T : rok 2020

Bod č. 7

Tajomník informoval výbor o zaregistrovaní OZ SRZ Podbrezová u notára v Brezne na príjem 2% z daní. Informácia bude zapracovaná aj do spravodaja pre rok 2020. Výbor informáciu zobral na vedomie.

Z : výbor
T: v texte

Bod č. 8

Tajomník požiadal vedúceho RS o krátku informáciu o činnosti RS. Do budúcna bude potrebné prácu RS zlepšiť. Výbor informáciu zobral na vedomie.

Z: vedúci RS
T: pribežne

Bod č. 9

Predseda požiadal účtovníka aby sa previedli inventúry OZ SRZ Podbrezová začiatkom roka 2020.

Inventarizačná komisia v zložení:

  • Ing. V. Vajs – Miroslav Lang
  • Ján Štelér
  • Peter Lihan
  • František Potočár KK

Z: v texte
T: v texte

Bod č. 10 – Rôzne

Tajomník informoval výbor o došlej a odoslanej pošte, stanoviska k vybudovania relaxačno – oddychového areálu v lokalite Nemecká – Pod brehom pri rieke Hron v k.ú.  Nemecká, o návšteve pracovníkov Slovrybu za účelom možnosti vybudovania odchovného zariadenia pstruhov v katastri Predajná a žiadosti športového družstva MUCHA o potvrdenie registrácie a zaplatení štartovného pre rok 2020, podpredseda OZ Ing. Vajs podal správu o  finančnom hospodárení  v ¾ roku 2019. Mgr. P. Piliar podal správu o činnosti krúžkov mladých rybárov a požiadavkách pre rok 2020. Výbor sa bude s požiadavkami zaoberať začiatkom roka 2020.

Predseda OZ následne zasadnutie výboru ukončil. Najbližšie zasadnutie výboru bude 06.12.2019. Predsedníctvo zasadne podľa potreby.

 

Zapísal tajomník OZ SRZ Podbrezová