Informačný spravodaj MO SRZ Podbrezová pre rok 2020

Informačný spravodaj MO SRZ Podbrezová pre rok 2020

1. CENY POVOLENÍ A ČLENSKEJ ZNÁMKY PRE ROK 2020

Zápisné nového člena Členská známka
Dospelí 50€ 32€
Mládež (15-17r) 5€ 17€
Deti do 14r 2€ 1€
Administratívny poplatok 3,- € platí každý člen MO SRZ Podbrezová starší ako 15 rokov / mládež a dospelí členovia/. Poplatok je potrebné zaplatiť spolu s platbou za členské a povolenky – kód  AP.

 

Povolenie na rybolov: Deti do 15 rokov Mládež od 15 do 17 rokov Dospelí Kód povolenky
Pstruhová 15 € 40 € 40 € P
Kaprová miestna 14 € 40 € 40 € KM
Kaprová zväzová 10 € 40 € 40 € KZ
Lipňová miestna 17 € 40 € 40 € LM
Lipňová zväzová  10 € 40 € 40 € LZ

 

 • Zväzové povolenie (kaprové, lipňové) je možné zakúpiť iba s príslušnou miestnou povolenkou zakúpenou v MO SRZ Podbrezová.
 • Dôchodca nad 70 rokov má nárok na 1 bezplatnú miestnu povolenku (ľubovolne).
 • Deti od 3 do 5 rokov majú kaprovú miestnu povolenku zadarmo.

 

2. VÝDAJ POVOLENÍ A ČLENSKÉHO

Výdaj členského a vydávanie povoleniek na rybolov sa bude konať v kancelárii MO SRZ v Podbrezovej – kancelária v bytovke oproti ZŠ Podbrezová.

Bude sa vykonávať v dňoch:

 • 04.01.2020 /potrebné priniesť so sebou záznam o úlovkoch z roku 2019/,
 • 15.02.2020,
 • 14.03.2020,
 • 28.03.2020,
 • 04.04.2020

vždy od 8.00 hod do 12.00 hod.

AKTUALIZÁCIA MIMORIADNEJ SITUÁCIE COVID-19: Štatutárni zástupcovia vzhľadom na mimoriadnu situáciu na Slovensku na mimoriadnom zasadnutí dňa 17.3.2020 rozhodli o pozastavení výdaja členských známok a povolení pre rok 2020 až do odvolania.

Náhradné termíny vydávania členských známok a povolení pre rok 2020:

 • 07.04.2020 12:00-17:00
 • 15.04.2020 12:00-15:00
 • 28.04.2020 12:00-16:00

Pri výbere povolenia ste povinní predložiť členskú legitimáciu s fotografiou a platný štátny rybársky lístok.

Úhradu za členské a povolenia na rybolov žiadame realizovať len po 1.1.2020.

 

3. ČLENSKÁ SCHÔDZA 

Členská schôdza sa uskutoční dňa 20.03.2020 v kinosále Kultúrneho domu v Podbrezovej, so začiatkom o 15:00 hod., každý člen je povinný si doniesť členský preukaz.

 

4. ČLENSKÁ SCHÔDZA 

Aj v roku 2020 MO SRZ plánuje organizovať preteky v love rýb pre našich rybárov. Ku všetkým podujatiam, ktoré budú organizované MO SRZ Podbrezová budú včas vydané podrobné propozície. Propozície budú k dispozícií na  internetovej stránke našej organizácie http://www.srzpodbrezova.sk

 • Preteky dospelých – 9.05.2020 od 7.00 do 11.00 na VN Hnusno , štartovné 5,- €.
 • Preteky detí – 10.05.2020 od 08.00 do 11.00 na VN Hnusno, štartovné – bez poplatku.

 

5. POUKÁZANIE 2% DANE PRE MO SRZ PODBREZOVÁ

Postup poukázania podielových daní :

Podiel zaplatenej dane je najmenej :

 • 3,32 € ak daňovníkom je fyzická osoba
 • 8,30 € pre jedného prijímateľa, ak daňovníkom je právnická osoba
 1. Tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti “  si potvrdíte vo Vašej učtárni
 2. Tlačivo “ Vyhlásenie“ – vypísať a nezabudnúť podpísať
 3. Obidva doklady doručíte do 30.4.2020 do kancelárie MO SRZ Podbrezová.

Získané prostriedky budú použité na zarybnenie. ĎAKUJEME !

 

6. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

 1. Upozorňujeme všetkých dospelých členov  MO SRZ, že môžu prispieť dobrovoľným príspevkom 1 € na činnosť krúžkov mladých rybárov. Príspevok bude možné odovzdať pri vydávaní povolení pre rok 2020 v hotovosti v termínoch uvedených vyššie.
 2. Povinnosť zaplatiť členský príspevok je do 31.03.2020. V prípade, nezaplatenia do tohto termínu člen automaticky stráca členstvo v MO SRZ Podbrezová. Ak chce byť naďalej členom v MO SRZ Podbrezová, musí si obnoviť členstvo ako novoprijatý člen a zaplatiť zápisné 50 €.
 3. Pri platení členského na rok 2020 ste povinní mať odpracované brigádnické hodiny za rok 2019. V prípade neúčasti na brigáde ste povinný uhradiť 60 €.
 4. Povolenia na rybolov za rok 2019 ste povinní odovzdať najneskôr do 15.01.2020. V prípade nesplnenia tejto povinnosti alebo v prípade zle vyplneného celoročného sumáru úlovkov /počet návštev, počet úlovkov/ ste povinní zaplatiť pokutu vo výške  10 €. Odovzdanie povolenia na rybolov do stanoveného termínu bude v roku 2020 prísne kontrolované a pokutované, nakoľko jeho neodovzdanie skresľuje celkový sumár o ulovených rybách.
 5. Dodržiavanie poriadku na lovnom mieste. Nakoľko naše revíry sa nachádzajú v II. pásme ochrany prírody, naša MO SRZ Podbrezová bola upozornená na zvýšenú kontrolu dodržiavania poriadku. V prípade porušenia tohto nariadenia bude rybár riešený disciplinárnou komisiou.
 6. Všetky poplatky za členské, povolenky, neodpracované brigády a pokuty sa nebudú platiť v hotovosti u pokladníka MO SRZ Podbrezová, ale poštovou poukážkou alebo cez Internetbanking / poštová poukážka spolu so vzorom je súčasťou tohto spravodaja, v prípade zaplatenia internet bankingom zaplatíte na číslo účtu: IBAN: SK54 0900 0000 0000 7989 9580. Člen MO SRZ Podbrezová je povinný predložiť pri výdaji povolenia ústrižok poštovej poukážky alebo výpis o úhrade cez IB, pričom zaplatí súčet členského (Kód CL), potrebných povolení a poplatok za neodpracovanú brigádu (kód BR), ktorá bola stanovená na 60,-€. Bez predloženia ústrižku poštovej poukážky alebo výpisu o úhrade cez IB, členovi nebude vydaná povolenka na rybolov a členská známka. Každý člen MO SRZ má pridelené identifikačné číslo, ktoré uvádza ako variabilný symbol. Vaše identifikačné číslo je uvedené v spravodaji. Vzor vyplnenej poštovej poukážky nájdete nižšie. Vyplniť treba okrem základných údajov uvedených vyššie aj „SPRÁVU PRE ADRESÁTA“, ktorá sa bude skladať z kódov platených povolení a poplatkov. Napríklad: CL+BR+P+KM+KZ+LM+LZ+Z+AP. V takomto prípade člen zaplatí členské(CL), brigádu(BR), povolenky(P-pstruhová, KM-kaprová miestna, KZ-kaprová zväzová, LM-lipňová miestna, LZ-lipňová zväzová), zápisné(Z), administratívny poplatok(AP),  podľa svojho uváženia. V prípade, že člen bude niektorú z hore uvedených platieb platiť v hotovosti do pokladne MO SRZ Podbrezová, bude musieť zaplatiť administratívny poplatok vo výške 3 €.
 7. Deti od 7 do 14 rokov musia byť organizované v krúžkoch mladých rybárov, žiakovi ktorý nebude navštevovať krúžok mladých rybárov sa povolenie na rybolov nevydá.
 8. Deťom od 3 rokov do 14 rokov sa budú vydávať nové členské preukazy. Z tohto dôvodu je potrebné doniesť fotografiu veľkosti 3 x 3,5 cm.
 9. Úradné hodiny v kancelárii MO SRZ sú v mesiacoch január až jún – každý utorok a v mesiacoch júl až december každý utorok v nepárnom týždni v čase od 12.30 do 15.30.

 

V Podbrezovej dňa  01.12.2019
Výbor MO SRZ Podbrezová