Zápisnica č. 13 zo zasadnutia výboru zo dňa 17.12.2019

Zápisnica č. 13 zo zasadnutia výboru zo dňa 17.12.2019

Zasadnutie výboru otvoril a riadil predseda MO p. P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny

Bod č. 1 – Kontrola úloh

Všetky úlohy zo zápisu č.12. boli splnené.

Bod č. 2

Plán práce pre rok 2020 tajomník požiadal výbor o schválenie plánu práce nakoľko bol elektronicky zaslaný členom výboru na pripomienkovanie, neboli vznesené žiadne  pripomienky, navrhovaný program  bol jednohlasne schválený.

Z: tajomník
T: v texte

Bod č. 3

Povolenky pre rok 2020, tajomník informoval výbor o reprezentačných povolenkách na kaprové vody pre členov výboru od RADY SRZ podľa počtu členov MO. Výbor informáciu zobral na vedomie .

Z: predseda
T: v texte

Bod č. 4

Tajomník informoval výbor o možnosti preddavkov v hodnote 20 000 € na násadové ryby pre  rok 2020 od Slovryb a.s. s možnosťou nákupu za nižšie ceny ako je navrhnutá kúpna cena nakoľko sme odberatelia násad lososovitých rýb od a.s. Slovryb. Výbor  po diskusii návrh schválil tak ako bol prednesený tajomníkom MO a prijal nasledovné uznesenie:

Výbor schvaľuje  aby začiatkom roka 2020 a.s. Slovryb v zastúpení riaditeľom a.s. Ing. Jánom Pikom zaslal predfaktúru na sumu 20.000 € na násadové ryby pre rok 2020 ktorú následne účtovník MO SRZ Podbrezová  preplatí.  Slovryb a.s. po doručení finančnej hotovosti na účet a.s Slovryb  obratom zašle potvrdenie o úhrade stanovenej sumy na násadové ryby pre rok 2020.

Z: štatutári MO
T: v texte

Bod č. 5

Účtovník  navrhol aby sa preplatili náklady na telefón v hodnote 100 € pre tajomníka a pokladníka MO. Výbor s návrhom súhlasil.

Z: pokladník

Bod č. 6 – Rôzne

Tajomník informoval výbor o ceninách a tlačovinách pre rok 2020 a zrušení terminovaného účtu v Slovenskej sporiteľni a prevode finančnej hotovosti na bežný účet, účtovník podal ústnu správu o predbežnom hodnotení finančného hospodárenia v roku 2019.

Najbližšie zasadnutie bude podľa plánu práce 28.01.2020 o 15:30 od v kancelárii MO. Predseda MO následne zasadnutie ukončil.

 

Zapísal tajomník MO  M.Kobela