Zápisnica č. 1 zo zasadnutia výboru zo dňa 28.01.2020

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia výboru zo dňa 28.01.2020

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO. p. P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Bod č. 1 – Kontrola úloh

Všetky úlohy zo zápisu č.13 z roku 2019 boli splnené.

Bod č. 2

Tajomník informoval výbor že od 01.01.2020 je menovaný do funkcii účtovníka Miroslav Lang. Predseda a tajomník spoločne s účtovníkom dňa 22.01.2020 previedli v Slovenskej sporiteľni všetky potrebné úkony „ určenie spôsobu nakladania s vkladom účtu MO SRZ Podbrezová“ a zrušili nakladanie s vkladom na účte MO SRZ Podbrezová pre Ing. Vladimíra Vaisa. Výbor informáciu zobral na vedomie.
Z: výbor, účtovník
T: v texte

Bod č. 3

Tajomník informoval výbor o platnosti povolení „vstup do dolín“ a proti podpisu odovzdal určeným členom výboru. Výbor s rozdelením súhlasil, platnosť povolení je do 31.12.2023.

Z: výbor
T: v texte

Bod č. 4

Predseda MO požiadal tajomníka o informáciu o zabezpečovaní VČS a zaslaní žiadosti na personálnu riaditeľku ŽP Podbrezová o kinosálu Domu kultúry na kolkárni

Z: tajomník
T: február 2020

Bod č. 5

Tajomník informoval výbor o ústnej žiadosti M. Galla vedúceho predajne „Úlovok“ o možnosti usporiadania pretekov na VN Krpáčovo. Výbor poveril tajomníka o zabezpečenia Žiadosti a následnej zmluvy v mesiaci február 2020 tak ako v roku 2019.

Z: tajomník
T: v texte

Bod č. 6

Hospodár podal návrh „zarybňovacieho plánu“ pre rok 2020 revírov obhospodarovaných MO výbor návrh zobral na vedomie a s malou úpravou doporučil dopracovať a do 15.02.2020 spolu s tajomníkom zaslať objednávky na dodanie násad.

Z: hospodár
T: v texte

Bod č. 7

Predseda požiadal o informáciu o rozpočte pre rok 2020 nakoľko účtovník z dôvodu práce v zamestnaní sa nemohol zúčastniť zasadnutia výboru, tento bod sa presúva na začiatok mesiaca február tak, aby do 15.02.2020 bol rozpočet pripravený na zasadnutie predsedníctva a následne na najbližšom zasadnutí výboru bol schválený.

Z: účtovník
T: v texte

Bod č. 8

Tajomník informoval výbor o investíciách pre rok 2020. Bude potrebné ohradiť pozemok na chate v Jasení v 5-6 mesiaci 2020 a na odchovnom zariadení Richtárovo prekrytie strechy v 9-10 mesiaci 2020 a dokončenie odchovných kanálov podľa projektu, zistiť možnosti bakteriálneho čistenia VN Richtárovo a Hnusno.

Z: výbor
T v texte

Bod č. 9

Tajomník informoval výbor o spotrebe elektrickej energie na chate v Jasení a po rozhovore s vedením energetiky ŽP Podbrezová a.s. navrhli riešenie tak, aby sa daný problém doriešil.

Z: tajomník
T: február 2020

Bod č. 10 Rôzne

Tajomník informoval výbor o došlej a odoslanej pošte, prečítal všetky žiadosti o vstup a prestup žiadateľov do MO výbor s pripomienkami žiadosti schválil a doporučil aby tajomník zaslal pozvánky na úvodné školenie na deň 28.02.2020 v kancelárii MO a požiadal predsedov komisii aby do 15.02.2020 odovzdali správy o činnosti za rok 2019 a plány práce na rok 2020, platnosti MRP nakoľko nedošlo k zmenám doporučuje aby bol platný aj pre rok 2020 a zaslaný oblastnému ichtyológovi na RADU SRZ výbor zobral informácie na vedomie. Podpredseda podal ústnu správu o prevedených inventúrach MO. Predseda následne zasadnutie výboru ukončil. Najbližšie zasadnutie výboru bude podľa plánu práce dňa 25.02.2020 v kancelárii MO.

Zapísal tajomník MO M. Kobela