Dôležitý oznam! Vyhlásenie k začiatku kaprovej sezóny

Dôležitý oznam! Vyhlásenie k začiatku kaprovej sezóny

Po mnohých dezinformáciách o love rýb na VN revíroch obhospodarovaných MO SRZ Podbrezová podávame toto vyhlásenie k začiatku kaprovej sezóny.

Na všetkých kaprových revíroch VN Hnusno I, Tajch a Krpačovo platí podľa  Zákona o rybárstve č. 216/2018 a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov účinný od 1. januára 2019  a Vyhlášky č. 381/2018 Ministerstva životného prostredia  Slovenskej republiky.

§ 4 Výkon rybárskeho práva odst. (1)

Rybárske právo je oprávnenie chrániť, chovať a loviť ryby vo vodách  určených ako rybárske revíry a ulovené ryby si privlastňovať, ako aj oprávnenie užívať na to v nevyhnutnej miere pribrežné pozemky.

odst. (2)  Rybárske právo patrí štátu.

§5 Práva a povinnosti vlastníkov pribrežných pozemkov a nájomcov pribrežných  pozemkov a práva a povinnosti užívateľov k pribrežným pozemkom.

odst. (1) Užívateľ má právo vstupovať na pribrežné pozemky. Vlastník alebo nájomca pribrežného pozemku je povinný strpieť vstup na tieto pozemky v nevyhnutnej miere  okrem pozemkov, na ktoré je vstup zakázaný alebo obmedzený podľa osobitných predpisov.

Každý rybár je povinný  na mieste lovu udržovať náležitý poriadok a po skončení lovu zanechať miesto lovu v poriadku ( odvoz odpadkov)  Na mieste lovu je prísny zákaz kladenia ohňov a počas lovu sa správať tak ako určuje spomínaný Zákon o rybárstve č. 216/2018.

Parkovanie na VN Krpačovo je povolené len na určených miestach na parkovanie ! Parkovať v blízkosti vodnej plochy je prísne zakázané. Porušenie tohto príkazu bude trestané blokovou pokutou. Upozornenie : Od hotela Polianka je neplatná účelová komunikácia ktorá nie je zakreslená v mapách. Účelová komunikácia je platná smerom od Hornej Lehoty a Richtárova k bufetom  „U Hadíka“ kde sa dá zaparkovať.

Počas rybolovu je každý povinný dodržiavať poriadok na mieste lovu , prísny zákaz zakladania ohňov v blízkosti  vodnej plochy na všetkých VN kaprových revírov obhospodarovaných MO SRZ Podbrezová.

V prípade bránenia výkonu rybárskeho  práva loviaci volať na najbližšie  OO Policajného zboru alebo na linku 158.

S pozdravom Petrov zdar
Výbor MO SRZ  Podbrezová

 

Zákon č. 372/1990 Zb. zákona Slovenskej národnej rady o priestupkoch

§ 48 Priestupok proti verejnému poriadku

Priestupkom proti verejnému poriadku je porušenie aj iných povinností než uvedených v § 47, ak sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane všeobecne záväzných nariadení obcí a všeobecne záväzných vyhlášok miestnych orgánov štátnej správy, ak sa takým konaním ohrozí alebo naruší verejný poriadok.

Zákon z 13. júna 2018 o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

§ 39 Zodpovednosť za porušenie povinností

(1) Priestupku na úseku rybárstva sa dopustí ten, kto :

  1. a) nestrpí vstup na pribrežné pozemky v nevyhnutnej miere podľa § 5 ods. 1,
  2. b) nestrpí na pribrežnom pozemku označenie rybárskeho revíru alebo ho poškodzuje podľa § 5 ods. 3,

§ 5 Práva a povinnosti vlastníkov pribežných pozemkov a nájomcov pribežných pozemkov a práva a povinnosti užívateľov k pribrežným pozemkom

  • ods. 1

Užívateľ /rybár/ má právo vstupovať na pribrežné pozemky. Vlastník alebo nájomca pribrežného pozemku je povinný strpieť vstup na tieto pozemky v nevyhnutnej miere okrem pozemkov, na ktoré je vstup zakázaný alebo obmedzený podľa osobitných predpisov. (13 odkaz- /13 – Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov./

  • ods. 2

Užívateľ je povinný označiť rybársky revír tabuľou tak, aby z označenia boli zrejmé najmä hranice rybárskeho revíru. Užívateľ pri označovaní rybárskeho revíru nesmie poškodzovať živé časti prírody a obmedzovať vlastníka pribrežného pozemku alebo nájomcu pribrežného pozemku vo výkone vlastníckych práv alebo užívacích práv k pribrežným pozemkom alebo správcu vodného toku pri jeho správe.

  • ods 3

Vlastník pribrežného pozemku, nájomca pribrežného pozemku alebo správca vodného toku je povinný strpieť označenie rybárskeho revíru a nesmie toto označenie nijako poškodzovať. Ak je vlastník pribrežného pozemku, nájomca pribrežného pozemku alebo správca vodného toku umiestnením označenia rybárskeho revíru obmedzený vo výkone vlastníckych práv alebo užívacích práv, má právo na náhradu od užívateľa; ak sa o náhrade nedohodnú, na návrh vlastníka pribrežného pozemku, nájomcu pribrežného pozemku, správcu vodného toku alebo užívateľa rozhodne súd.