Zápisnica č. 5 zo zasadnutia výboru zo dňa 24.05.2020 na odchovnom zariadení Richtárovo

Zápisnica č. 5 zo zasadnutia výboru zo dňa 24.05.2020 na odchovnom zariadení Richtárovo

Zasadnutie riadil predseda MO P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Bod č. 1 – Kontrola úloh

Všetky úlohy zo zápisu č. 4. boli splnené.

Bod č. 2 – Informácia o VN Krpačovo

Tajomník informoval výbor o pracovnom stretnutí dňa 20.05.2020 na Hoteli Polianka (zápis bol zaslaný každému členovi výboru aj s pozvánkou na zasadnutie výboru) s vedením hotela a majiteľom okolitých pozemkov VN Krpačovo. Po diskusii výbor prijal uznesenie a poveril tajomníka zistiť na lesnom a pozemkovom úrade OÚ Brezno skutkový stav pozemkov a účelovej komunikácie podľa Rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica vydanej výnimky zo dňa 07.05.2015 o miestach na parkovanie počas rybolovu na VN Krpáčovo.

Z: tajomník
T: 25.05.2020

Bod č. 2 – Tričká

Tajomník informoval výbor o cenových ponukách na reklamné trička pre členov výboru, vedúcich krúžkov mladých rybárov a pretekárov a členov RS. Výbor rozhodol o ponuke od firmy Printex z B. Bystrice. Tajomník zabezpečí zaslanie veľkosti a logo na trička pre RS nápis na zadnom diely trička RYBÁRSKA STRÁŽ bez predného loga.

Z: tajomník
T: 22. týždeň 2020

Bod č. 3 – Oprava dolného kanála

Tajomník informoval výbor o žiadosti na Environmentálny fond kde zatiaľ nedošlo k rozhodnutia Ministrom životného prostredia. Nakoľko sa nekonala členská schôdza kde bol pripravený spôsob aj samofinancovania opravy a opravu budeme realizovať z vlastných prostriedkov tajomník dá podľa projektu pripraviť cenovú ponuku

Z: výbor
T: do 31.05.2020

Bod č. 4 – Prekrytie zariadenia na odchovnom zariadení Richtárovo

Tajomník informoval výbor o cenovej ponuke a realizácii prekrytia v 23.týždni 2020. Hospodár zabezpečí brigádnikov, presný termín bude dohodnutý v 22.týždni 2020.

Z: hospodár
T: v texte

Bod č. 5 – Zarybnenie Pd 2 a Pp 1+

Hospodár podal správu o zarybnení VN Richtárovo a pstruhových potokov Pp1+ do 15.06.2020.

Z: hospodár
T: v texte

Bod č. 6 – Rôzne

Tajomník informoval výbor o došlej a odoslanej pošte a informácii na Webovej stránke MO, o zahájení kaprovej sezóny na revíroch MO SRZ Podbrezová do 28.05.2020. Tajomník upozornil na zahájenie kaprovej sezóny a dôrazne upozornil na dodržiavanie poriadku počas rybolovu a zakladanie ohnísk v blízkosti VN. Tajomník podal ústnu správu o zameraní pozemku na Chate Jasenie a pozemku na prechod k pozemku vo vlastníctve MO pozemok má vo vlastníctve obec Jasenie.

Predseda MO následne ukončil zasadnutie výboru najbližšie zasadnutie bude podľa potrieb a plánu práce zasadnutia výboru.

Zapísal tajomník MO M. Kobela