Zápisnica č. 6 zo zasadnutia výboru zo dňa 21.06.2020 na odchovnom zariadení Richtárovo

Zápisnica č. 6 zo zasadnutia výboru zo dňa 21.06.2020 na odchovnom zariadení Richtárovo

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Bod č. 1 – Kontrola úloh

Všetky úlohy zo zápisu č. 5 boli splnené.

Bod č. 2

Tajomník informoval výbor o cenovej ponuke na opravu dolného kanála a zároveň dal ďalšie 3 cenové ponuky. Nakoľko dotácia z Enviro fondu stále mešká, bude potrebné informovať VČS o situácii na odchovnom zariadení Richtárovo . V prípade že nedôjde k opravám na vstupe vody do kanálov a oprave dolného kanála, je na zváženie či je výhodne odchovávať násadu Pp 1+ a Pd2. Problémy o chove je potrebné informovať VČS.

Z: výbor

Bod č. 3

Nakoľko sa z dôvodov pandémie Covid-19 neuskutočnili preteky v LRU o pohár starostu obce Podbrezová tajomník doporučil nakoľko sú to účelovo viazané prostriedky vrátiť na účet OcÚ Podbrezová. Výbor s návrhom súhlasil.

Z: účtovník
T: do konca júna 2020

Bod č. 4

Tajomník informoval výbor o jednaní na Inšpekcii Životného prostredia v B. Bystrici zo dňa 18.06.2020 ohľadom Ekologickej havárii na potoku Hnusné zo dňa 04.02.2020 kde došlo k pádu transformátora a následnému vytečenia oleja do toku. Nakoľko sa nepotvrdili žiadne prítomnosti ropných produktov v rybách ktoré boli zaslané na veterinárne prehliadnutie do Dolného Kubína MO SRZ Podbrezová si nebude nárokovať finančné odškodnenie z titulu mimoriadneho zhoršenia vôd v danom úseku. Výbor zobral informáciu na vedomie.

Z: výbor

Bod č. 5

Nakoľko sa uvoľňujú epidemiologické opatrenia predseda navrhol o zvolaní VČS na deň 17.07.2020 v Dome kultúry ŽP a.s. na Kolkárni. Organizačné zabezpečenie VČS je poverený výbor MO. Pozvánky na VČS budú zaslané všetkým členom MO v 27. týždni 2020.

Z: predseda
T: v texte

Bod č. 6

Tajomník informoval výbor o pracovnom stretnutí s družobnou organizáciou Lučenec ktoré je naplánované na deň 11.09.2020 na VN Uhorské. Výbor informáciu zobral na vedomie.

Z: predseda
T: v texte

Bod č. 7

Tajomník informoval výbor o dotácii z Enviro fondu nakoľko ešte nie je rozhodnuté tajomník požiadal výbor o písomnej žiadosti o vrátenie komplet projektu ako aj technickej dokumentácie k projektu na opravu odchovného zariadenia do konca mesiaca jún 2020. Výbor s návrhom súhlasil .

Z: tajomník
T: v texte

Bod č. 8

Hospodár podal návrh na zmenu charakterov niektorých revírov nakoľko do 30.06. je možné podávať zmeny . Výbor s návrhom súhlasil a poveril tajomníka o podanie žiadosti na RADU SRZ.

Z: tajomník
T: v texte

Bod č. 9

Tajomník informoval výbor o žiadosti Radoslava Gibalu (vedúci RS) uvoľnení z funkcie „vedúceho RS z osobných dôvodov“. Výbor žiadosť prejednal a súhlasí. Predseda navrhol aby do funkcie vedúceho RS bol menovaný podľa organizačného poriadku SRZ pomocník hospodára Zdeno Malček. Vedúci RS odovzdá protokolárne všetku agendu RS do najbližšieho výboru.

Z: predseda
T: v texte

Bod č. 10 – Rôzne

Tajomník informoval výbor o došlej a odoslanej pošte, podal ústnu informáciu o zasadnutí RADY. Výbor doporučil a poveril tajomníka preveriť možnosti objednania zariadenia „TRUXOR“ v prípade že dôjde k oprave odchovného zariadenia.

Predseda následne ukončil zasadnutie výboru. Najbližšie zasadnutie bude na zabezpečenie VČS podľa rozhodnutia predsedu MO.

Zapísal tajomník MO M. Kobela