Zápisnica č. 7 zo zasadnutia výboru zo dňa 16.07.2020

Zápisnica č. 7 zo zasadnutia výboru zo dňa 16.07.2020

Zasadnutie otvoril a riadil predseda OZ p. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Bod č. 1 – Kontrola úloh

Všetky úlohy zo zápisu č. 6. boli splnené.

Bod č. 2

Príprava VČS 17.07.2020  v Dome kultúry ŽP Podbrezová. Tajomník informoval výbor o príprave VČS podotkol že z dôvodov  pandémie Covid- 19  sú zabezpečené rúška,  bude ich potrebné vydať členom ktorý nebudú mať vlastné . Dezinfekčné prostriedky budú zabezpečené pri vstupe do objektu  a vstupe do kinosály.

Z: mandátová komisia
T: v texte

Bod č. 3

Predseda požiadal tajomníka o prečítaní správy o činnosti OZ SRZ za rok 2019. Tajomník prečítal správu, s malými  úpravami výbor zobral správu na vedomie a bude prečítaná na VČS 17.07.2020

Z: tajomník
T: v texte

Bod č. 4

Predseda OZ  požiadal predsedu KK  Františka Potočára o prednesenie správy ktorú prečíta na VČS . Výbor zobral správu na vedomie.

Z: Predseda KK
T: v texte

Bod č. 5

Správu o hospodárení OZ SRZ prečítal účtovník. Správu výbor zobral na vedomie a súhlasil aby bola prečítaná na VČS:

Z: účtovník
T: v texte

Bod č. 6

Tajomník prečítal návrh na uznesenie  z VČS OZ SRZ Podbrezová. Výbor po doplnení bodov a príloh č.1. a č.2. s rozdelením vedúcich brigádnických skupín s návrhom súhlasil. Predseda návrhovej komisie Ing. Milan Bulla si pripraví  mená dvoch členov z pléna a oznámi pred zahájením schôdze predsedajúcemu.

Z: predseda návrhovej komisie
T: v texte

Bod č. 7

Predseda požiadal výbor o pridelení chaty Jasenie na deň : 22.07.2020 a 24.07.2020.  Odchovné zariadenie Richtárovo: člen disciplinárnej komisie R. Mucha na deň 08.-09.08.2020. Výbor zo žiadosťami súhlasí.

Z: Lihan, Šteller
T: v texte

Bod č. 8 – Rôzne

Tajomník informoval výbor o došlej a odoslanej pošte a informácii o Enviro fonde. Predseda požiadal členov výboru o zodpovednosť počas VČS a hlavne všetkých členov mandátovej komisie o dodržiavaní epidemiologických opatrení. Hospodár informoval výbor o zarybnení VN Richtárovo na deň 20.07.2020. Predseda následne zasadnutie výboru ukončil. Najbližšie zasadnutie bude oznámené elektronicky členom výboru.

Zapísal tajomník M. Kobela