Zápisnica č. 8 zo zasadnutia výboru zo dňa 28.07.2020

Zápisnica č. 8 zo zasadnutia výboru zo dňa 28.07.2020

Zasadnutie otvoril a riadil predseda OZ p. P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Kontrola úloh

Všetky úlohy zo zápisu č. 7 boli splnené.

Bod č. 1

Predseda požiadal tajomníka aby zhodnotil VČS konanú dňa 17.07.2020, prečítal zápis ktorý bude zaslaný na RADU do Žiliny, uznesenie, zápisnicu podľa predlohy RADY  a správu mandátovej komisie. Výbor zobral informáciu na vedomie a ďakuje za dodržiavanie epidemiologických opatrení všetkým členom zúčastnených na VČS.

Z: tajomník

Bod č. 2

Predseda požiadal členov výboru aby sa jednotlivo vyjadrili k diskusným príspevkom a navrhol aby niektorým diskutujúcim pre krátkosť času (Covid 19) na VČS bolo odpovedané na najbližšom výbore dňa 25.08.2020 tak, aby nedochádzalo k nedorozumeniam, výbor poveril tajomníka   zaslaním  pozvánok.

Z: tajomník
T: v texte

Bod č. 3

Oprava kanála, výpustného a  nápustného  objektu. Nakoľko došlo k návrhu o zmene projektu výbor doporučil aby sa zmena prekonzultovala s projektantom a dala sa vypracovať nová cenová ponuka spolu s vypracovaním projektu na nápustné a výpustne objekty pod VN Richtárovo, nakoľko kanál 2. a objekty sú havarijnom stave. Výbor poveril predsedu a tajomníka OZ aby sa pre krátkosť času intenzívne venovali spomínaným úlohám tak, aby sa oprava stihla do konca 34. týždňa   2020.

Z: predseda, výbor
T: okamžite

Bod č. 4

Tajomník informoval výbor o družobnom stretnutí s MsO Lučenec v dňoch 11-12.09.2020 Nakoľko hospodár s MsO Lučenec je pracovníkom RADY (TRUXOR) bude potrebné prekonzultovať  možnosti čistenia VN Richtárovo (podmienky atď)

Z: tajomník
T: v texte

Bod č. 5

Tajomník prečítal žiadosť Tibora Benedika ml. vedúceho krúžku mladých rybárov vo Valaskej o finančnú pomoc 200 € pri zabezpečení pretekov o „Zlatý blyskáč“ na nákup rybárskeho náčinia pre dvoch mladých členov. Výbor na návrh predsedu požiadal pokladníka aby sa protokolárne   otvorila krabička z dobrovoľnými príspevkami.  Po spočítaní hotovosti  345,75 € bola hotovosť odovzdaná Mgr. Patrikovi Piljarovi  členovi výboru poverenému vedení krúžkov. Tajomník pripraví protokol o odovzdaní s popisom na čo sa môžu prostriedky použiť a navrhol aby sa rybárske náčinie pre krúžky mladých rybárov evidovali a boli vedené ako majetok OZ.

Z: výbor
T: najbližší výbor

Bod č. 6

Podpredseda navrhol aby sa náklady spojené s pretekmi o „Zlatý blyskáč“ zúčtovali na OZ Podbrezová. Tajomník zistí aké náklady spojené s pretekmi hradí  RADA.

Z: tajomník
T: najbližší výbor

Rôzne

Tajomník informoval výbor o došlej a odoslanej pošte, informoval o možnosti zabezpečenia bakteriálneho  čistenia VN tak, aby  v mesiaci september 2020 došlo k stretnutiu pracovníka a vypracovaním postupu dávkovania  od mesiaca apríl 2021, výbor jednohlasne súhlasil s návrhom tajomníka.

Predseda následne ukončil zasadnutie výboru najbližšie zasadnutie je podľa plánu práce 25.08.2020 o 15:30 hod. v kancelárii OZ.

Zapísal tajomník OZ M. Kobela