Zápisnica č. 9 zo zasadnutia výboru zo dňa 25.08.2020

Zápisnica č. 9 zo zasadnutia výboru zo dňa 25.08.2020

Zasadnutie otvoril a riadil podpredseda MO p. Ing. Vladimír Vajs. Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Kontrola úloh

Všetky úlohy zo zápisu č.8. boli splnené.

Bod č. 1

Podpredseda privítal pozvaných členov OZ (Ing. F. Babiak, PaeDr J. Chlebovec, P. Mikloško a T. Benedik ml.) za účelom podrobnejšie prediskutovať diskusné príspevky z VČS.

Bod č. 2

Podpredseda v krátkosti zhodnotil VČS a riadil zasadnutie výboru podľa plánu práce. Požiadal tajomníka aby informoval výbor o prácach na oprave dolného kanála. Tajomník v krátkosti zhodnotil ako pokračujú práce a informoval o tlakovej skúške tak aby sa 34-35. týždni napustilo a prepláchlo potrubie a následne aj kanál.

Z: tajomník
T: v texte

Bod č. 3

Tajomník informoval výbor o družobnom stretnutí s výborom MsO Lučenec na deň 11-13.09. 2020 na VN Uhorské. Nakoľko treba zabezpečiť ubytovanie je potrebné do konca 36 týždňa nahlásiť počty .

Z: tajomník
T: v texte

Bod č. 4

Tajomník predniesol návrh o pretekoch spolupracujúcich firiem a fyzických osôb na termín koncom 39.týždňa alebo 40 týždňa ak to pandemická situácia dovolí.

Z: tajomník
T: v texte

Bod č. 5

Hospodár informoval výbor o výlovoch na odchovných potokoch mesiaci september a október podľa jeho rozhodnutia ( Lopejské Čelno, Medzibrod Vyvieranica) a zarybnia sa tieto potoky ( Bystré, Vajskovský potok, Jasenský potok a Brusnianka) .

Z: hospodár
T: v texte

Bod č. 6

Účtovník podal ústnu správu o hospodárení za 1.-8. mesiac 2020 tak ako odznela na VČS. Výbor informáciu zobral na vedomie.

Z: výbor
T: v texte

Bod č. 7

Člen výboru P. Lihan pre hospodárenie na chate Jasenie podal správu a informoval výbor o potrebnej oprave poškodených miest na plechu prekrytia strechy. Výbor doporučil aby sa poškodené miesta ošetrili vhodným náterom.

Z: P. Lihan
T: september 2020

Rôzne

Podpredseda požiadal pokladníka o vyhodnotenie dvoch príkazných zmlúv na zabezpečenie projektových prác, odstránenie havarijného stavu dolného kanála spoločne s opravou vývariska z prepadu vodnej nádrže, a napojenia podzemného potrubia priemeru 400 mm s prihliadnutím na druhý stupeň ochrany prírody, v ktorom sa zariadenie nachádza, ohlasovacích povinností uskutočnenia stavebných úprav a udržiavacích prác v zmysle § 26,ods.1, zákona č.364/2004 Z.z. a na zabezpečenie stavebného dozoru a koordinácie prác v súlade s projektovou dokumentáciou. Druhú príkaznú zmluvu na výkon fyzických prác podľa projektu pri úprave odchovného zariadenia. Tajomník informoval výbor o došlej a odoslanej pošte o zarybnení násadou Pp1, Pd1 tak aby sa po skončení opráv ( dolný kanál a napustený objekt po VN Richtárovo) zarybnilo z Bieleho potoka a Príboviec v 37-38 týždni 2020. Pokladník informoval výbor o nesplnení si povinnosti zaplatenia pokuty 300 € členom OZ Podbrezová a požiadal tajomníka o zistení príčin. Člen výboru M. Motyčka požiadal o pridelenie chaty v Jasení na dni 09-11.10.2020. Výbor jednomyseľne zo žiadosťou súhlasil .

Podpredseda následne zasadnutie výboru ukončil. Najbližšie zasadnutie sa uskutoční podľa plánu práce dňa 29.09.2020 v kancelárii OZ.

Zapísal tajomník OZ M. Kobela