Zápisnica č. 10 zo zasadnutia výboru zo dňa 29.09.2020

Zápisnica č. 10 zo zasadnutia výboru zo dňa 29.09.2020

Zasadnutie otvoril  podpredseda Ing. Vladimír Vajs a riadil sa plánom práce pre rok 2020. Prítomní podľa prezenčnej listiny .

Bod č. 1 – Kontrola úloh

Všetky úlohy boli splnené až na úlohu č. 7, ktorá sa presúva do nasledujúceho mesiaca 2020.

Bod č. 2

Tajomník informoval výbor o prácach na odchovnom zariadení Richtárovo kde je potrebné namontovať šupátka na vypúšťací a napúšťací objekt ktoré sa z dôvodu pandemickej situácii nepodarilo zabezpečiť na stanovený termín. Ako náhle to situácia dovolí šupátka sa v mesiacoch september, október namontujú. Zatiaľ bolo zabezpečené náhradné riešenie. Výbor informáciu zobral na vedomie.

Z: výbor
T: v texte

Bod č. 3 – Brigádnická činnosť

Hospodár podal správu o brigádnickej činnosti  nakoľko sa v mesiaci október končí brigádnická činnosť pre rok 2020  je potrebné organizovať brigády  podľa rozhodnutia hospodára.

Z: hospodár
T: v texte

Bod č. 4 – Plán činnosti krúžkov mladých rybárov

Mgr. Patrik Piljar podal ústnu informáciu o činnosti, nakoľko sa pandemická situácia zhoršuje, bude vedúcich krúžkov informovať o ďalšom postupe vedenia krúžkov pre rok 2020-2021 a podá písomne ako je činnosť zabezpečená na výbor v mesiaci október 2020. Výbor informáciu zobral na vedomie.

Z: vedúci krúžkov
T: v texte

Bod č. 5

Pomocník hospodára podal ústnu informáciu o výlovoch na odchovných potokoch takto:  Zlovené je Lopejské Čelno 385 kusov Pp, ktorý bol nasadený do Vajskovského potoka. Ďalšie výlovy budú zrealizované podľa rozhodnutia hospodára tak, aby  do konca mesiaca október sa výlovy ukončili.

Z: hospodár

Bod č. 6

Tajomník informoval výbor o prvotnom zarybnení kaprom VN Richtárovo z MsO OZ Krupina  z časti výmenou za Pp a zvyšok za vlastné  prostriedky  v celkovom množstve 1000 kg. Zarybnenie bude zrealizované koncom mesiaca október. Hospodár prevezme násadu pri výlove v Krupine. Výbor zobral informáciu na vedomie.

Z: hospodár
T: v texte

Bod č. 7

Tajomník informoval výbor o bakteriálnom čistení VN Richtárovo , Hnusno I a Tajch. Dodávateľská firma na uvedených VN dňa 29.09.2020 zdokumentovala prehnívajúce sedimenty, podá návrh a cenovú ponuku tak, aby sa začiatkom roka 2021 mohli baktérie nasadiť v uvedených VN, výbor s návrhom jednomyseľne súhlasil.

Z: tajomník
T: v texte

Bod č. 8

Podpredseda požiadal vedúceho RS Radoslava Gibalu aby odovzdal všetku agendu  RS a podľa § 17. organizačného poriadku „Základné funkcie v OZ“ poveril riadením RS pomocníka hospodára Zdena Malčeka. Výbor s návrhom jednomyseľne súhlasil.

Z: výbor

Bod č. 9

Hospodár podal návrh na zarybnenie Pd1 v množstve 10 000 kusov z odchovného zariadenia Príbovce ako náhle budú namontované šupátka na výpustnom a vstupnom objekte pod VN Richtárovo.

Z: hospodár
T: v texte.

Bod č. 10

Tajomník informoval výbor o návrhu cenín a tlačovín pre rok 2021 a zúčtovanie cenín pre rok 2020 tak, aby do 15.10.2020 boli zaslané ma RADU SRZ.

Z: tajomník
T: v texte

Bodč. 11

Tajomník informoval výbor o schválení žiadosti zmien charakteru revírov tak ako bola zaslaná na Ministerstvo životného prostredia, bude potrebné aby sa zmena zapracovala do  MRP pre rok 2021.

Z: tajomník
T: v texte

Bod č. 12

Tajomník informoval výbor o žiadosti o podporu z Environmentálneho fondu pre rok 2020. Nakoľko je všetko ešte v riešení o možnom pridelení  finančných prostriedkov bude tajomník informovať  predsedníctvo OZ.

Bod č. 13

Tajomník informoval výbor o pozvánke na RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI a.s. Slovryb na deň 10.10.2020. Výbor informáciu zobral na vedomie

Z: tajomník
T: v texte

Bod č. 14

Tajomník informoval výbor o žiadosti LRU II. liga mucha o možnosti usporiadania jesenného kola na revíri Hron č.10. Výbor odročil rozhodnutie na októbrový termín zasadnutia výboru.

Z: tajomník
T: v texte

Bod č. 15 – Rôzne

Tajomník informoval výbor o došlej a odoslanej pošte  o odvolaní k 30.09.2020 vedúceho riadenia krúžkov mladých rybárov pri RADE SRZ p. Jaša, informoval o finančných nákladoch  pretekov „ Zlatý blyskáč“ ako aj niektorých sponzorských aktivitách  ( rotačky, krmivo) atď. o zisťovaní člena OZ SRZ Podbrezová „Nguyem Hang Lan“ ktorý nie je členom OZ Revúca. Výbor doporučil aby tajomník OZ napísal dopis na Disciplinárnu komisiu OZ SRZ Podbrezová o doriešení tohto člena, člen výboru Milan Motyčka požiadal výbor o zrušení žiadosti o pridelení chaty  Jasenie na deň 09.-11.10.2020. Tajomník informoval výbor o hornej lovnej miere kapra nad 70 cm (uznesenie z VČS ) že RADA SRZ prijala uznesenie o podávaní žiadosti do 30.06. príslušného roku s tým, že sa žiadosti budú  schvaľovať vždy po uplynutí 3. rokov  v četne  roku 2020. Vladimír Dančík poverený vedením Webovej stránky OZ zapíše oznam prevzatia cenín do 15.10.2020 tých členov, ktorý si neprevzali členské známky a povolenky pre rok 2020.

Podpredseda Ing. V. Vajs následne zasadnutie výboru ukončil, najbližšie zasadnutie bude podľa plánu práce dňa 27.10.2020 v kancelárii OZ.

Zapísal  tajomník OZ M. Kobela