Browsed by
Kategória: Výbor

Zápisnica č. 6 zo zasadnutia výboru zo dňa 24.05.2019

Zápisnica č. 6 zo zasadnutia výboru zo dňa 24.05.2019

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO P Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny  Kontrola úloh: všetky úlohy zo zápisu č.5 boli splnené. Bod č. 1 Tajomník zhodnotil preteky v LRÚ ktoré sa konali na VN Hnusno 1  usporiadané podľa plánu práce. Požiadal členov výboru aby prezentovali pripomienky, alebo návrhy   čo by bolo dobré zmeniť do budúcna. Preteky sa organizovali tak ako každý rok o pohár starostu obce Podbrezová kde starosta obce Podbrezová Mgr. Ladislav Kardhordo pri vyhlasovaní výsledkov odovzdával poháre víťazom. Bod č. 2 Tajomník…

Read More Read More

Zápisnica č. 5 zo zasadnutia výboru zo dňa 30.04.2019

Zápisnica č. 5 zo zasadnutia výboru zo dňa 30.04.2019

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO p. P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Bod č.1 Kontrola úloh všetky úlohy zo zápisu č.4. boli splnené. Bod č.2 Príprava pretekov v LRÚ. Tajomník prečítal návrh termínov pre usporiadania pretekov podľa schválenia členskou schôdzou pre rok 2019. Preteky v LRÚ o putovný  pohár predsedu MO pre spolupracujúce firmy a fyzické osoby ktoré sa uskutočnia 08.05.2019 na VN Hnusno I. Preteky pre členov MO SRZ  VN Hnusno I 11.05.2019 zo začiatkom 7:00 hod prezentácia 8:00 hod – 11:00 hod…

Read More Read More

Zápisnica č. 4 zo zasadnutia výboru zo dňa 26.03.2019

Zápisnica č. 4 zo zasadnutia výboru zo dňa 26.03.2019

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Kontrola úloh Všetky úlohy zo zápisu č. 3. boli splnené. Bod č.1 Predseda zhodnotil VČS a poďakoval za prípravu,  požiadal výbor aby sa vyjadrili k predneseným diskusným príspevkom. Tak ako predseda návrhovej komisie prečítal uznesenie bolo doplnené o požiadavku J. Švantnera. Bod č.2 Zahájenie pstruhovej sezóny. Zarybnenie VN Richtárovo Pd bude dňa 06.04.2019  o váhe 800 kg. Hospodár zabezpečí zarybnenie, stretnutie na kanáloch bude o 8:00 hod. Ďalšie zarybnenie je plánované takto: 04.05.2019 500…

Read More Read More

Zápisnica č. 3  zo zasadnutia výboru zo dňa 26.02.2019

Zápisnica č. 3  zo zasadnutia výboru zo dňa 26.02.2019

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO p. P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Bod č.1 –  Kontrola úloh Všetky  úlohy zo zápisu č. 2. boli splnené. Bod č.2 Príprava členskej schôdzi. Tajomník informoval výbor o zaslaní žiadosti na kinosálu Domu kultúry ŽP za účelom usporiadaní členskej schôdzi. Bod č.3 Tajomník MO prečítal návrh správy o činnosti MO za rok  2018, predniesol návrh na uznesenie,  potrebné prílohy k uzneseniu, po úprave príloh  zobral výbor  na vedomie. Podrobné znenie správy bude prerokované na zasadnutí rozšíreného predsedníctva…

Read More Read More

Zápisnica č. 2 zo zasadnutia výboru zo dňa 29.01.2019

Zápisnica č. 2 zo zasadnutia výboru zo dňa 29.01.2019

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO p. P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Najbližšie zasadnutie bude podľa plánu práce 26.02. 2019 v kancelárii MO. Bod č.1 Kontrola úloh Všetky úlohy zo zápisu č.1. zo zasadnutia predsedníctva boli splnené. Bod č.2 Tajomník predložil plány práce výboru a jednotlivých komisii pre rok 2019. Výbor predložené plány práce zobral na vedomie. Z: predseda MO T: v texte Bod č.3 Tajomník informoval výbor o doručení nového Zákona o rybárstve a vykonávacej vyhlášky MŽP Slovenskej republiky ktoré sú účinné od 01.01.2019 ako aj…

Read More Read More