Browsed by
Kategória: Výbor

Zápisnica č. 4 zo zasadnutia výboru zo dňa 26.03.2019

Zápisnica č. 4 zo zasadnutia výboru zo dňa 26.03.2019

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Kontrola úloh Všetky úlohy zo zápisu č. 3. boli splnené. Bod č.1 Predseda zhodnotil VČS a poďakoval za prípravu,  požiadal výbor aby sa vyjadrili k predneseným diskusným príspevkom. Tak ako predseda návrhovej komisie prečítal uznesenie bolo doplnené o požiadavku J. Švantnera. Bod č.2 Zahájenie pstruhovej sezóny. Zarybnenie VN Richtárovo Pd bude dňa 06.04.2019  o váhe 800 kg. Hospodár zabezpečí zarybnenie, stretnutie na kanáloch bude o 8:00 hod. Ďalšie zarybnenie je plánované takto: 04.05.2019 500…

Read More Read More

Zápisnica č. 3  zo zasadnutia výboru zo dňa 26.02.2019

Zápisnica č. 3  zo zasadnutia výboru zo dňa 26.02.2019

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO p. P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Bod č.1 –  Kontrola úloh Všetky  úlohy zo zápisu č. 2. boli splnené. Bod č.2 Príprava členskej schôdzi. Tajomník informoval výbor o zaslaní žiadosti na kinosálu Domu kultúry ŽP za účelom usporiadaní členskej schôdzi. Bod č.3 Tajomník MO prečítal návrh správy o činnosti MO za rok  2018, predniesol návrh na uznesenie,  potrebné prílohy k uzneseniu, po úprave príloh  zobral výbor  na vedomie. Podrobné znenie správy bude prerokované na zasadnutí rozšíreného predsedníctva…

Read More Read More

Zápisnica č. 2 zo zasadnutia výboru zo dňa 29.01.2019

Zápisnica č. 2 zo zasadnutia výboru zo dňa 29.01.2019

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO p. P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Najbližšie zasadnutie bude podľa plánu práce 26.02. 2019 v kancelárii MO. Bod č.1 Kontrola úloh Všetky úlohy zo zápisu č.1. zo zasadnutia predsedníctva boli splnené. Bod č.2 Tajomník predložil plány práce výboru a jednotlivých komisii pre rok 2019. Výbor predložené plány práce zobral na vedomie. Z: predseda MO T: v texte Bod č.3 Tajomník informoval výbor o doručení nového Zákona o rybárstve a vykonávacej vyhlášky MŽP Slovenskej republiky ktoré sú účinné od 01.01.2019 ako aj…

Read More Read More

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 04.01.2019

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia predsedníctva zo dňa 04.01.2019

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO p. P. Oroš. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Bod č. 1 Tajomník predniesol návrh na inventarizačnú komisiu v zložení. Predseda:     Ing. ĽubošŽiak Členovia:      Oroš P., Štellér Ján, Potočár František   KK Bod č. 2 Tajomník predniesol návrh na plán práce zasadnutia výboru a predsedníctva pre rok 2019. Predsedníctvo návrh doporučilo výboru schváliť. Bod č. 3 Tajomník požiadal predsedníctvo o návrh na termín úvodných pohovorov žiadateľov o vstup do MO SRZ Podbrezová takto:  školenie 18.01.2019 tj v piatok o 15:30 hod. Predsedníctvo…

Read More Read More

Zápisnica č.12 zo zasadnutia výboru zo dňa 27.11.2018

Zápisnica č.12 zo zasadnutia výboru zo dňa 27.11.2018

Zasadnutie otvoril a riadil tajomník MO M. Kobela. V úvode ospravedlnil predsedu MO P. Oroša za neúčasť na výbore zo zdravotných dôvodov. Prítomní podľa prezenčnej listiny. Bod č. 1 – Kontrola úloh Všetky úlohy zo zápisu č. 11 boli splnené Bod č.2 Tajomník MO vyzval hosťa M. Gallu aby predniesol žiadosť  na usporiadanie pretekov v roku 2019 na VN Krpáčovo. Výbor žiadosť zobral na vedomie, žiadosti sa podrobne  bude venovať na zasadnutí v roku 2019. Z: výbor T: v texte Bod č.3 Tajomník informoval výbor o nesplnení…

Read More Read More