Informačný spravodaj MO SRZ Podbrezová pre rok 2021

Informačný spravodaj MO SRZ Podbrezová pre rok 2021

1. ZMENY V REVÍROVANÍ PLATNÉ OD 1.1.2021

 • VN Richtárovo – zmena na KAPROVÝ LOVNÝ /povolenka kaprova miestna/
 • Hron č. 10 b – zmena na LIPŇOVÝ LOVNÝ /povolenka lipňova miestna/
 • Čierny Hron č. 1 – zmena na LIPŇOVÝ LOVNÝ /povolenka lipňova miestna/
 • Veľký Grapeľ – zmena na PSTRUHOVÝ CHOVNÝ

2. CENY POVOLENÍ A ČLENSKEJ ZNÁMKY PRE ROK 2020

 Zápisné nového členaČlenská známkaAdministratívny poplatok
Dospelí50 €32 €3 €
Mládež (15-17r)5 €17 €3 €
Deti do 14r2 €
Administratívny poplatok 3 € platí každý člen MO SRZ Podbrezová vo veku od 15 rokov /mládež a dospelí členovia/. Poplatok je potrebné zaplatiť spolu s platbou za členské a povolenky – kód AP.

Povolenie na rybolov:Deti do 15 rokovMládež od 15 do 17 rokovDospelíKód povolenky
Pstruhová15 €30 €30 €P
Kaprová miestna14 €50 €50 €KM
Kaprová zväzová10 €40 €40 €KZ
Lipňová miestna17 €40 €40 €LM
Lipňová zväzová 10 €40 €40 €LZ
Úhradu za členské a povolenia na rybolov žiadame realizovať len po 1.1.2021.

 • Zväzové povolenie (kaprové, lipňové) je možné zakúpiť iba s príslušnou miestnou povolenkou zakúpenou v MO SRZ Podbrezová.
 • Dôchodca nad 70 rokov má nárok na 1 bezplatnú miestnu povolenku (ľubovolne).
 • Deti od 3 do 5 rokov majú kaprovú miestnu povolenku zadarmo.

3. VÝDAJ POVOLENÍ A ČLENSKÉHO

Výdaj členského a vydávanie povoleniek na rybolov sa bude konať v kancelárii MO SRZ v Podbrezovej – kancelária v bytovke oproti ZŠ Podbrezová.

Bude sa vykonávať v dňoch:

 • 09.01.2021 /potrebné priniesť so sebou záznam o úlovkoch z roku 2020/,
 • 13.02.2021,
 • 06.03.2021,
 • 20.03.2021,
 • 10.04.2021

vždy od 8.00 hod do 12.00 hod.

Pri výbere povolenia ste povinní predložiť členskú legitimáciu s fotografiou, platný štátny rybársky lístok a doklad o zaplatení /ústrižok zo šeku alebo výpis z IB/. Bez tohto Vám nebude vydaná povolenka a členská známka.

4. ČLENSKÁ SCHÔDZA

Členská schôdza sa uskutoční dňa 19.03.2021 v kinosále Kultúrneho domu v Podbrezovej, so začiatkom o 15:00 hod., každý člen je povinný si doniesť členský preukaz.

5. PRETEKY

Aj v roku 2021 MO SRZ plánuje organizovať preteky v love rýb pre našich rybárov.
Ku všetkým podujatiam, ktoré budú organizované MO SRZ Podbrezová budú včas vydané podrobné propozície, ktoré budú k dispozícii na internetovej stránke našej organizácie http://www.srzpodbrezova.sk.

 • Preteky dospelých – 8.05.2021 od 7.00 do 11.00 na VN Hnusno, štartovné 5,- €.
 • Preteky detí – 9.05.2021 od 08.00 do 11.00 na VN Hnusno, štartovné – bez poplatku.

6. POUKÁZANIE 2% DANE PRE MO SRZ PODBREZOVÁ

Postup poukázania podielových daní :

Podiel zaplatenej dane je najmenej :

 • 3,32 € ak daňovníkom je fyzická osoba
 • 8,30 € pre jedného prijímateľa, ak daňovníkom je právnická osoba
 1. Tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“  si potvrdíte vo Vašej učtárni
 2. Tlačivo “ Vyhlásenie“ – vypísať a nezabudnúť podpísať
 3. Obidva doklady doručíte do 30.4.2020 do kancelárie MO SRZ Podbrezová.

Získané prostriedky budú použité na zarybnenie. ĎAKUJEME !

7. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

 1. Prosíme všetkých dospelých členov  MO SRZ, že môžu prispieť dobrovoľným príspevkom 1 € na činnosť krúžkov mladých rybárov.  Príspevok bude možné odovzdať pri vydávaní povolení pre rok 2021 v hotovosti v termínoch uvedených vyššie.

 2. Povinnosť zaplatiť členský príspevok je do 31.03.2021. V prípade, nezaplatenia do tohto termínu člen automaticky stráca členstvo v MO SRZ Podbrezová. Ak chce byť naďalej členom v MO SRZ Podbrezová, musí si obnoviť členstvo ako novoprijatý  člen a zaplatiť zápisné 50 €.

 3. Pri platení členského na rok 2021 ste povinní mať odpracované brigádnické hodiny za rok 2020. V prípade neúčasti na brigáde ste povinný uhradiť 60 €.

 4. Povolenia na rybolov za rok 2020 ste povinní odovzdať najneskôr do 15.01.2021. V prípade nesplnenia tejto povinnosti alebo v prípade zle vyplneného celoročného sumáru úlovkov /počet návštev, počet úlovkov/ ste povinní zaplatiť pokutu vo výške     10 €. Odovzdanie povolenia na rybolov do stanoveného termínu bude v roku 2021 prísne kontrolované a pokutované, nakoľko jeho neodovzdanie skresľuje celkový sumár o ulovených rybách.

 5. Dodržiavanie poriadku na lovnom mieste
  Nakoľko naše revíry sa nachádzajú v II. pásme ochrany prírody, naša MO SRZ Podbrezová bola upozornená na zvýšenú kontrolu dodržiavania poriadku. V prípade porušenia tohto nariadenia bude rybár riešený disciplinárnou komisiou.

 6. Všetky poplatky za členské, povolenky, neodpracované brigády a pokuty sa nebudú platiť v hotovosti u pokladníka MO SRZ Podbrezová, ale poštovou poukážkou alebo cez Internetbanking / poštová poukážka spolu so vzorom je súčasťou tohto spravodaja, v prípade zaplatenia internet bankingom zaplatíte na číslo účtu:

  IBAN: SK54 0900 0000 0000 7989 9580

  Člen MO SRZ Podbrezová je povinný predložiť pri výdaji povolenia ústrižok poštovej poukážky alebo výpis o úhrade cez IB, pričom zaplatí súčet členského (Kód CL), potrebných povolení a poplatok za neodpracovanú brigádu (kód BR), ktorá bola VČS stanovená na 60,-€. Bez predloženia ústrižku poštovej poukážky alebo výpisu o úhrade cez IB, členovi nebude vydaná povolenka na rybolov a členská známka. Každý člen MO SRZ má pridelené identifikačné číslo, ktoré uvádza ako variabilný symbol. Vaše identifikačné číslo je uvedené v spravodaji.

  Vzor vyplnenej poštovej poukážky nájdete nižšie. Vyplniť treba okrem základných údajov uvedených vyššie aj „SPRÁVU PRE ADRESÁTA“, ktorá sa bude skladať z kódov platených povolení a poplatkov. Napríklad: CL+BR+P+KM+KZ+LM+LZ+Z+AP. V takomto prípade člen zaplatí členské(CL), brigádu(BR), povolenky(P-pstruhová, KM-kaprová miestna, KZ-kaprová zväzová, LM-lipňová miestna, LZ-lipňová zväzová), zápisné (Z), administratívny poplatok(AP).

 7. Mládež od 7 do15 rokov musí byť organizovaná v krúžkoch mladých rybárov. Žiakovi ktorý nebude navštevovať krúžok mladých rybárov sa povolenie na rybolov nevydá.

V Podbrezovej, 01.12.2020
Výbor MO SRZ Podbrezová