Nové športové disciplíny SZŠR

Nové športové disciplíny SZŠR

Vážení rybári,

Slovenský zväz športového rybolovu pri SRZ pripravuje v roku 2021 otvorenie nových súťažných disciplín pre členov SRZ a SZŠR:

  • LRU Method Feeder (LRU- MF)
  • LRU Trout Area (LRU-TA)
  • LRU kaprov na položenú (LRU-K)

Družstvá do jednotlivých súťaží prihlasuje príslušná MO, MsO SRZ, ktorú družstvo reprezentuje, pričom pretekári môžu byť z rôznych MO, MsO SRZ (príloha – Prihláška družstva do súťaže).

Pretekári, ktorí ešte nie sú členmi SZŠR vyplnia aj tlačivo „Žiadosť o registráciu fyzických osôb v SZŠR“ a uhradia členský príspevok.

ŠTARTOVNÝ POPLATOK za družstvo je v sume:

  • 140,-€ pre divíziu LRU
  • 180,-€ pre ligu LRU

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK schválený Konferenciou SZŠR v apríli 2019 je:

  • 5,00 € – pre fyzické osoby (okrem mládeže do 18 rokov, žien a rozhodcov)
  • 0,10 € – pre mládež do 18 rokov, ženy a rozhodcov

Každý pretekár platí členský poplatok len raz, aj keď je registrovaný vo viacerých športových odboroch (disciplínach) LRU.

Pokyny k platbe štartovného a členského Vám budú zaslané po uzatvorení prihlášok do jednotlivých súťaží.

Vyplnené prihlášky so žiadosťami o registráciu zašlite prosím do 15.3.2021 na adresu SZŠR:

Slovenský zväz športového rybolovu – sekretariát
Nám. SNP 9
91101 Trenčín

Pre viac informácií kontaktujte sekretariát SRZŠR: p. Adriana Weismannová, 0905 351 645, sekretariatszsr@srzrada.sk .

Po prihlásení sa do súťaže si vedúci družstiev zvolia zástupcov svojho športového odboru, ktorí budú pripravovať preteky v roku 2021 a komunikovať s výkonným výborom SZŠR.

O termínoch a miestach konania budú vedúci družstiev informovaní prostredníctvom sekretariátu SZŠR. Informácie nájdete aj na našej stránke www.szsr.sk .

Tešíme sa na vašu účasť.

Petrov zdar!

PhDr. Jaroslav Sámela, PhD.
Prezident SZŠR

Prílohy: