Zápisnica č. 10 zo zasadnutia výboru zo dňa 27. 09. 2022

Zápisnica č. 10 zo zasadnutia výboru zo dňa 27. 09. 2022

Zasadnutie otvoril a riadil predseda M. Lang Prítomní podľa prezenčnej listiny. Bod č. 1.Kontrolné zistenia. O slovo sa prihlásil predseda kontrolnej komisie PaedDr. J. Chlebovec. Informoval výbor o tom, že kontrolou zápisnice o voľbe tajomníka SRZ MO Podbrezová zistil, že na ustanovujúcej schôdzi výboru…

Čitaj celé Čitaj celé

Zápisnica č. 9. zo zasadnutia výboru zo dňa 29.08.2022

Zápisnica č. 9. zo zasadnutia výboru zo dňa 29.08.2022

Zasadnutie otvoril a riadil predseda M. LangPrítomní podľa prezenčnej listiny.Bod č. 1.Kontrola úloh.Úloha č 1 zo zápisu č. 7. ostáva v platnosti, bod „Rôzne“ ostáva (kontrola značenia revírov), ostatné úlohy boli splnené.Bod č. 2.Tajomník prečítal zápis z odovzdávacieho protokolu prevzatia agendy hospodára ktorý…

Čitaj celé Čitaj celé