Zákaz lovu rýb počas mimoriadnej udalosti – rozšírenie zoznamu dotknutých revírov

Zákaz lovu rýb počas mimoriadnej udalosti – rozšírenie zoznamu dotknutých revírov

Slovenský rybársky zväz ako užívateľ rybárskych revírov dotknutých plánovanou mimoriadnou manipuláciou na sústave vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros v zmysle § 22 zákona č.216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) informuje svojich členov o zákaze loviť a privlastňovať si ryby počas mimoriadnej udalosti v nasledovných rybárskych revíroch a v nasledovnom termíne

Termín trvania zákazu lovu rýb: 28.9.2021 – 3.10.2021 (vrátane)

Dotknuté rybárske revíry, na ktorých platí zákaz lovu rýb

2-0510-1-1 Dunaj č.3 – úsek od hraničného kameňa rkm. 1850,5 pod VD Čunovo po Čunovskú hať v inundácii (12 vypúšťacích polí), po vodnú elektráreň Čunovo, po stredovú hať, po plavebnú komoru, po vyústenie areálu vodných športov v Čunove a po dolnú hranicu ihlanového sklzu hate na obtoku a Mošonský Dunaj (od hranice s Maďarskom po malú vodnú elektráreň v Čunove)
2-0610-1-1 Dunaj č.3 ZDRŽ VD Hrušov Čunovo
1-0140-1-1 Dunaj č.4 Karloveské rameno
1 -0120-1-1 Dunaj č.4 rameno Zuzana
1-0090-1-1 Dunaj č. 4 OR Ovsište

Vzhľadom na aktuálny vývoj situácie a rapídny pokles hladiny vody sa zoznam dotknutých revírov rozširuje o nasledovné rybárske revíry

1-0130-1-1 Dunaj Rusovecko – Jarovecká sústava ramien
2-0560-1-1 Dunaj č.3 OR horná inundácia

Ing. Martin Farský
Ichtyológ
Bratislavská oblasť