Zápisnica č. 3 zo zasadnutia výboru zo dňa 31.05.2021

Zápisnica č. 3 zo zasadnutia výboru zo dňa 31.05.2021

Zasadnutie otvoril a riadil predseda OZ Ing.  V. Vajs. Prítomní podľa prezenčnej listiny

Bod č. 1 – Kontrola úloh

Všetky úlohy zo zápisu č. 2 boli splnené.

Bod č. 2

Predseda privítal Kristiána Majerníka ktorý  bol kooptovaný do výboru OZ SRZ Podbrezová,  a výbor informoval výbor o cenovej ponuke na opravu horného kanála z dôvodu havarijného stavu. Výbor odporučil   aby sa práce začali ihneď ako sa uvoľní priestor po vysadení Pp. Práce by mali začať v 25.týždni 2021.

Z: výbor
T: v texte

Bod č. 3

Tajomník informoval výbor o možnosti kúpi nakladača s príslušenstvom za zostatkovú cenu 50 € od spoločnosti Slovryb a.s.  Tajomník dohodne   najbližší termín na prevzatie a zabezpečí prevoz nakladača na odchovné zariadenie Richtárovo.

Z: tajomník
T: v texte

Bod č. 4

Bakteriálne čistenie. Tajomník informoval výbor o nasadení baktérii  a enzýmov podľa návrhu firmy KoBio ktoré boli nasadené 28.05.2021 a enzýmov 31.05.2021 spolu s pracovníkom KoBio  Ing. M. Komárňanským na VN Richtárovo, VN Hnusnô a VN Tajch, boli zaučené osoby  OZ SRZ na ďalšie aplikácie do 30.10.2021.

Z: hospodár
T: v texte

Bod č. 5

Pokladník informoval výbor o pripravení na odovzdanie hosťovacích povoleniek pre rok 2021 takto: predajňa Hronka Brezno, predajňa Úlovok Podbrezová, Hotel Polianka Krpáčovo, vedúceho RS R. Oroš, hospodára OZ a pokladníka OZ. Výbor informáciu zobral na vedomie.

Z: pokladník

Bod č. 6

Tajomník požiadal výbor o odovzdanie razidiel s textom MO SRZ Podbrezová nakoľko sme  od posledného Snemu SRZ premenovaný na : Slovenský rybársky zväz organizačná zložka Podbrezová tak aby sa všetky dali na výmenu v 23. týždni 2021

Z: tajomník
T: v texte

Bod č. 7

Hospodár podal ústnu správu o zarybnení Pd  tak ako je v zápise č. 2. a jarnom  zarybnení ostatnými druhmi rýb podľa plánu zarybnenia pre rok 2021.

Z: hospodár

Bod č. 8

Hospodár a P. Piljar  podali ústnu správu o stretnutí s vedúcim hotela Polianka a zarybnení VN Krpáčovo.  

Bod č. 9

Tajomník informoval výbor o zvolaní VČS pokiaľ sa bude epidemiologická situácia zlepšovať tak aby sa mohli organizovať VČS na termín 09.07.2021 v kinosále ŽP Podbrezová a.s. Tajomník zašle oznam na RADU SRZ Žilina a žiadosť na personálne oddelenie ŽP Podbrezová. Pozvánky na VČS budú zaslané členom OZ v 25-26 týždni 2021 .

Z: výbor
T: v texte

Bod č. 10 – Rôzne

Tajomník informoval výbor o došlej a odoslanej pošte , žiadosti o chatu Jasenie pre člena OZ  Ing. Ľubomíra Huťku na termín 16-22.08.2021 výbor zo žiadosťou súhlasil. Predseda zabezpečí závesnú váhu pre nakladač rýb , hospodár požiadal výbor o nákup krmiva v 24. týždni 2021 frakcie 4,5 v množstve 2 000 kg dovoz si zabezpečí hospodár, stĺpiky a pletivo preverí predseda OZ možnosti zabezpečenia na oplotenie pozemku v Jasení, stretnutie sponzorov sa uskutoční podľa pandemickej situácie , zmena adresy pre oficiálne tlačoviny sa zmení na  : Slovenský rybársky zväz  organizačná zložka Kolkáreň 6/11 976 81 Podbrezová Výbor informácie zobral na vedomie . Predseda následne zasadnutie výboru ukončil, najbližšie zasadnutie bude podľa plánu práce 29.06.2021 o 15:30 hod. v kancelárii OZ na Kolkárni.

Zapísal tajomník OZ  M. Kobela