Zápisnica č. 7 zo zasadnutia výboru zo dňa 24.09.2021

Zápisnica č. 7 zo zasadnutia výboru zo dňa 24.09.2021

Zasadnutie otvoril a riadil predseda OZ Ing. V. Vajs. Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Bod č. 1 – Kontrola úloh

Všetky úlohy zo zápisu č. 6. boli splnené.

Bod č. 2

Tajomník informoval výbor o vodnej politiky ktorá bola predmetom riešenia na zasadnutí RADY 11.09.2021 kde tajomník RADY SRZ podrobne informoval členov RADY o riešení tohto problému, odvolaním sa na Ministerstvo životného prostredia  a nevídaní výkon rybárskeho práva na tečúcich vodách iným subjektom ako je  uvedené v Zákone o rybách. Výbor informáciu zobral na vedomie.

Bod č. 3

Tajomník informoval výbor o ukončení prác na odchovnom zariadení , zarybnení Pd 1+ v množstve 10 00 kusov do horného kanála.

Bod č. 4

Hospodár podal ústnu správu o výlovoch na odchovných potokoch  je potrebné ešte doloviť Lopejské Čelno, Grapeľ a potok Hnusné ktoré budú zlovené začiatkom októbra 2021.

Z: hospodár
T: v texte

Bod č. 5

Predseda požiadal tajomníka o informáciu o pripravení otvorenia odchovného zariadenia s usporiadaním „ nultého ročníka Memoriálu Petra Oroša na deň 02.10.2021 a zabezpečení dezinfekčnými prostriedkami. Dezinfekčné prostriedky a utierky zabezpečí pokladník. Predseda doporučuje aby sa predsedníctvo stretlo ešte v utorok v kancelárii OZ na kolkárni.

Z: v texte
T: v texte

 Bod č. 6

Hospodár podal ústnu správu o organizovaní brigád a ukončení tak ako je uvedené v „ Spravodaji“ pre rok 2021 tj. do 31.10. 2021.

Z: hospodár
T: v texte

Bod č. 7

Pomocník hospodára K. Majerník požiadal výbor o realizáciu v mesiaci marec-apríl 2022 hniezd na poter zubáča na VN Hnusno I a Krpačovo. Výbor návrh zobral na vedomie.

Z: v texte
T: v texte

Bod č. 8 – Rôzne

Tajomník informoval výbor o došlej a odoslanej pošte o predvolaní na OÚ Životného prostredia na deň 28.09.2021 z dôvodu schvaľovania „Preváckovo manipulačného poriadku“ na odchovné zariadenie Richtárovo zasadnutia sa zúčastni tajomník OZ. Tajomník informoval výbor o opravách hrádza na VN Hnusno 1 a ústnej informácii od vedenia Energetiky ŽP o spustení hladiny na minimálnu prevádzkovú hladinu od 10.10.2021 do 25.10.2021 podrobná informácia o opravách bude zverejnená na Webovej stránke OZ. Tajomník informoval výbor o možnosti zlovenia podustvy a mreny zdarma v Považskej Bystrci „ Teplá“ hospodár zobral informáciu na vedomie. Predseda následne ukončil zasadnutie výboru . Najbližšie zasadnutie bude podľa plánu práce dňa 26.10.2021.

Zapísal tajomník OZ Milan Kobela