Zápisnica č. 9 zo zasadnutia výboru zo dňa 26.10.2021

Zápisnica č. 9 zo zasadnutia výboru zo dňa 26.10.2021

Zasadnutie otvoril a riadil podľa plánu práce pre rok 2021.  podpredseda Milan Motyčka. Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Kontrola úloh

Úloha zo zápisu  č.8.  bod 1. nesplnená ostáva v platnosti až do kúpy auta. bod 3. tajomník opätovne požiadal výbor o zrušení úlohy pre pokladníka o jednorazovej odmene pre tajomníka  vo výške 500 €.

Bod č. 2

Tajomník predniesol zoznam žiadateľov o povolenie na lov hlavátky  pre rok 2021 nakoľko je veľký záujem o povolenie výbor požiadal tajomníka preveriť o možnosti doobjednania 4. kusov povolení pre členov  SRZ do 28.10.2021. Výbor s návrhom rozdelenia povolení súhlasil. Pokladník požiada p. Dančíka o zverejnenie na stránku, dátumov a čas predaje povoleniek .

Z: tajomník
T: v texte

Bod č. 3

Tajomník ústne informoval výbor o činnosti RS ktoré pravidelne zasiela vedúci RS R. Oroš.

Z: vedúci RS

Bod č. 4

Účtovník písomné aj ústne informoval výbor o hospodárení  1-9. 2021.

Z: účtovník

Bod č. 5

Tajomník odovzdal proti podpisu pokladníka  finančnú hotovosť  ako príspevok na zarybnenie.

Z: pokladník

Bod č. 6

Tajomník informoval výbor o splnení úlohy nákupu batériového agregátu cez RADU SRZ. Agregát doručí  v priebehu 45-46. týždňa oblastný ichtyológ  Ing. R. Štencl pri ceste do BR.

Z: tajomník
T: v texte

Bod č. 7

Podpredseda informoval výbor o prevzatia násady kapra za Pp v množstve dohodnutom v dňoch 6-7.12.2021 v Krupine.

Z: hospodár
T: v texte

Bod č. 8

Tajomník informoval výbor o podaní žiadosti o podporu na základe VZN ObÚ Podbrezová pre rok 2022  pre organizovanie 30. ročníka pretekov v LRÚ  o pohár starostu obce Podbrezová a nepodaní žiadosti z fondu BB SK z dôvodu prác na manipulačnom poriadku odchovného zariadenia Richtárovo.

Z:  tajomník

Bod č. 9

Podpredseda informoval výbor o jednaní s firmou KOBOK o možnosti uzatvorenia zmluvy o reklame a zverejňovať reklamu na stránke OZ SRZ MO Podbrezová aj v roku 2022.

Z: podpredseda

Rôzne:

Tajomník informoval výbor o došlej a odoslanej pošte o povinnosti registrácii dovozu rýb zo zahraničia na ŠVPS  a informoval o účasti na pracovnom stretnutí  19.10 2021 na pôde Slovrybu  a.s  v Príbovciach a B. Potoku s firmou Biomar a expertom na chov lososovitých rýb z Dánska, o zavádzajúcich informáciách o prácach na chate Jasenie. Člen výboru Mgr. Piljar požiadal výbor o pripomienkovaní zverejňovaných textov  na stránke SRZ Podbrezová aby správnosť textov  boli gramaticky  kontrolované.

Podpredseda  následne zasadnutie výboru ukončil . Najbližšie zasadnutie bude podľa plánu práce.

Zapísal tajomník M. Kobela