Informačný spravodaj MO SRZ Podbrezová pre rok 2024

Informačný spravodaj MO SRZ Podbrezová pre rok 2024

  IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO RYBÁRA: Číslo pod fotografiou v členskom preukaze                                      

  Odpracovaná brigáda:           ÁNO / NIE

Zmena v revírovaní : Čierny Hron – 3-0560 – Chyť a pusť.

 1. CENY POVOLENÍ A ČLENSKEJ ZNÁMKY PRE ROK 2024

Členská známka :              Deti od 6 do 14 rokov            – 1 €

                                            Mládež od 15 do 17 rokov   – 17 €

                                             Dospelí                                   – 38 €

Zápisné :                               Deti do 14 rokov                     – 2 €

                                               Mládež od 15 do 17 rokov    – 5 €

                                          Dospelí                                      – 80 €

Administratívny poplatok :                                            3 €

Administratívny poplatok  3 € platí každý člen SRZ MO Podbrezová vo veku od 15 rokov / mládež a dospelí členovia/. Poplatok je potrebné zaplatiť spolu s platbou za členské a povolenky – kód  AP.

!! Úhradu za členské a povolenia na rybolov žiadame realizovať len po 1.1.2024 !!

Povolenie naDeti od 6Mládež od 15DospelíKód
rybolovdo 14 rokovdo 17 rokovZvýhodnená kategóriaBez zvýhodneniapovolenky
Pstruhová15 €33 €23 €33 €P
Kaprová miestna14 €60 €40 €60 €KM
Kaprová zväzová15 €75 €75 €75 €KZ
Lipňová miestna17 €50 €30 €50 €LM
Lipňová zväzová10 €70 €70 €70 €LZ

Zväzové povolenie (kaprové, lipňové) je možné zakúpiť iba s príslušnou miestnou

povolenkou.

Dospelí – zvýhodnená kategória : Dôchodcovia od 70 rokov /doba členstva min. 10. rokov v MO/ a ženy od 18 rokov.

Dospelí – bez zvýhodnenia : Členovia od 18 rokov do 69 rokov.

Deti od 3 do 5 rokov majú kaprovú miestnu povolenku zadarmo.

 • VÝDAJ POVOLENÍ A ČLENSKÉHO
Výdaj členského a povolení na rybolov  bude v kancelárii  SRZ MO  Podbrezová – kancelária v bytovke oproti ZŠ Podbrezová – Kolkáreň 6 /11.

13.01.2024 / potrebné priniesť so sebou záznam o úlovkoch z roku 2023/, 17.02.2024,  16.3.2024, 6.04.2024  vždy od 8.00 hod do 12.00 hod. Okrem týchto termínov každý utorok v mesiacoch január až jún  a každý nepárny  utorok v mesiacoch júl až december v čase úradných hodín od  12:30 – 15:30 hod.

Pri výbere povolenia ste povinní predložiť členskú legitimáciu s fotografiou, platný štátny rybársky lístok a doklad o zaplatení / ústrižok zo šeku alebo výpis z IB /. Bez tohto Vám nebude vydaná povolenka a členská známka.

Člen, ktorý má poškodený členský preukaz alebo jeho fotografia nezodpovedá terajšej podobe, môže doniesť fotografiu rozmerov 3×4 cm a bude mu členský preukaz vymenený.

 • ČLENSKÁ SCHODZA

Členská schôdza  sa uskutoční dňa 22.03.2024 v kinosále Domu kultúry ŽP a.s. v Podbrezovej, so začiatkom o 15:00 hod.

 • PRETEKY LRÚ O POHÁR STAROSTU OBCE PODBREZOVÁ 

Preteky dospelých – 18.05.2024 od 7:00 do 11:00 hod na VN Hnusno I , štartovné 5,- €.

Preteky detí – 19.05.2023 od 8:00 do 11:00 hod na VN Hnusno I, štartovné – bez poplatku.

Propozície budú k dispozícií na  internetovej stránke našej organizácie

http://www.srzpodbrezova.sk

 • POUKÁZANIE 2% DANE PRE  SRZ MO PODBREZOVÁ

Postup poukázania podielových daní :

Podiel zaplatenej dane je najmenej :

 1. 3,32 € ak daňovníkom je fyzická osoba
 2. 8,30 € pre jedného prijímateľa, ak daňovníkom je právnická osoba

1.Tlačivo “ Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti “  si

potvrdíte vo Vašej učtárni

2.Tlačivo “ Vyhlásenie“ – vypísať a nezabudnúť podpísať

Obidva doklady doručte do 30.4.2024 do kancelárie SRZ MO Podbrezová prípadne priamo na Daňový úrad Brezno. Získané prostriedky budú použité na zarybnenie.

V prípade poukázania dane pre SRZ MO Podbrezová vo výške nad 150,- € má člen nárok na jednu miestnu povolenku zadarmo /podľa vlastného výberu/.

ĎAKUJEME !

 • DOLEŽITÉ INFORMÁCIE
 1. Prosíme všetkých dospelých členov  SRZ MO Podbrezová o dobrovoľný príspevok  na činnosť krúžkov mladých rybárov.  Príspevok bude možné odovzdať pri vydávaní povolení pre rok 2024 v hotovosti v termínoch uvedených vyššie.
 • Členský príspevok je člen povinný zaplatiť do 31.03.2024. V prípade, nezaplatenia do tohto termínu člen automaticky stráca členstvo v SRZ. Obnovením členstva v SRZ  je   člen povinný  zaplatiť zápisné 80 €.
 • Každý člen SRZ podľa Stanov SRZ § 6.odsek 2. písmeno e. je povinný odpracovať stanovený počet brigádnických hodín schválený ČS. ČS schválila odpracovať 6. slovom šesť brigádnických hodín a za každú neopracovanú hodinu, je povinný zaplatiť 10 € ako príspevok na zarybnenie.
 • Povolenie na rybolov pre rok 2023 je člen povinný odovzdať  do 15.01.2024. V prípade nesplnenia tejto povinnosti alebo v prípade zle vyplneného celoročného sumáru úlovkov /počet návštev, počet úlovkov/ ste povinní zaplatiť sankciu vo výške     10 €.  Povolenie na rybolov bude v roku 2024  kontrolované a sankcionované, nakoľko jeho neodovzdanie skresľuje celkový sumár o úlovkoch a návštevnosti revírov SRZ.
 • Dodržiavanie poriadku na lovnom mieste

Nakoľko revíry MO sa nachádzajú v II. III. pásme Štátnej ochrany prírody každý člen SRZ je povinný udržiavať poriadok na lovnom mieste počas aj po skončení lovu. V prípade porušenia tohto nariadenia bude loviaci rybár riešený disciplinárnou komisiou.

 • Všetky poplatky za členské, povolenky, neodpracované brigády sa neplatia v hotovosti u pokladníka SRZ MO Podbrezová, ale poštovou poukážkou alebo cez Internetbanking.

IBAN: SK54 0900 0000 0000 7989 9580  – číslo účtu

Adresát : SRZ MO Podbrezová, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová

Člen SRZ MO Podbrezová je povinný predložiť pri výdaji povolenia ústrižok poštovej poukážky alebo výpis o úhrade cez IB, pričom zaplatí súčet členského (Kód CL), potrebných povolení a poplatok za neodpracovanú brigádu (kód BR), ktorá bola ČS stanovená na 60,-€. Bez predloženia ústrižku poštovej poukážky alebo výpisu o úhrade cez IB, členovi nebude vydané povolenie na rybolov a členská známka. Každý člen SRZ MO Podbrezová má pridelené identifikačné číslo, ktoré sa uvádza ako variabilný symbol. Vaše identifikačné číslo je uvedené v členskom preukaze.

Okrem základných údajov uvedených vyššie žiadame vypísať aj „SPRÁVU PRE ADRESÁTA“, ktorá sa skladá z kódov platených povolení a poplatkov. Napríklad: CL+BR+P+KM+KZ+LM+LZ+Z+AP. V takomto prípade člen zaplatí členské(CL), brigádu(BR), povolenky(P-pstruhová, KM-kaprová miestna, KZ-kaprová zväzová, LM-lipňová miestna, LZ-lipňová zväzová), zápisné (Z), administratívny poplatok(AP) .

Poštová poukážka nebude zaslaná tým členom, ktorí realizovali v predchádzajúcich rokoch platbu cez IB.

Možné je vykonať platbu aj bežnou poštovou poukážkou, ktorá je k dispozícii na pošte.

V Podbrezovej, 28.12.2023       Výbor SRZ MO Podbrezová