Zápisnica č. 2. zo zasadnutia výboru zo dňa 14.05.2021

Zápisnica č. 2. zo zasadnutia výboru zo dňa 14.05.2021

Zasadnutie otvoril a riadil predseda OZ  Ing. Vladimír Vais. Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Bod č. 1 – Kontrola úloh

Predseda zhodnotil činnosť  predsedníctva za 1-4 mesiacov 2021. Nakoľko z dôvodu opatrení  Covid- 19 výbor nezasadal. Všetky úlohy členov predsedníctva a činnosti OZ boli plnené priebežne, výdaj členského a povolení na rybolov bol realizovaní tak ako to dovoľovala pandémicka  situácia začiatok.

Bod č. 2

Hospodár podal ústnu správu o začiatku pstruhovej sezóny a zarybnení Pd 2 na VN Richtárovo a VN Hnusno v mesiaci máj po 300 kg.

T: v texte
Z: hospodár OZ

Bod č. 3

Tajomník informoval výbor o podpísaní zmluvy bakteriálneho obahnenia  VN Richtárovo, Hnusno 1 a Tajch . Realizácia bude prevedená ihneď ako to hydrologická situácia dovolí.

T: v texte
Z: tajomník OZ

Bod č. 4

Predseda požiadal novo zvoleného vedúceho RS R. Oroša o informácii zasadnutia RS 17.04.2021 a príprave zasadnutia RS 20.05.2021. o 16:00 hod na odchovnom zariadení Richtárovo. Tajomník bude informovať RS o plnení Uznesenia z VČS a zaslaní žiadosti na RADU SRZ do Žiliny a výbor schválil „Usmernenie“  pre činnosť RS tajomník zabezpečí vytlačenie  pre každého  člena RS.

T: v texte
Z : vedúci RS

Bod č. 5

Tajomník informoval výbor o možnosti školenia v mesiaci máj a prečítal zoznam žiadateľov o členstvo v OZ SRZ Podbrezová. Výbor  poveril tajomníka o zaslaní pozvánok na školenie žiadateľom ktorí boli výborom  vybraní a schválení .

T: v texte
Z: tajomník OZ

Bod č. 6

Tajomník informoval výbor o riešení s Disciplinárnou komisiou nesplnení disciplinárneho rozhodnutia nášho bývalého člena ktorý bol členom od roku 2002  Nguem Lam (neuhradil  pokutu) bolo zistené, že menovaný je členom od roku 2017 aj v OZ Jelšava a tým mal vedené dvojité členstvo v SRZ.  Disciplinárne rozhodnutie bolo zaslané OZ Jelšava a na právne oddelenie RADY SRZ Žilina.

T: v riešení
Z: predseda DK

Bod  č. 7

Tajomník informoval výbor o vypracovaní „Prevádzkovo manipulačného poriadku“ na odchovné zariadenie Richtárovo a zaslaní na odsúhlasenie na OÚ sekcia vôd Brezno.

Z: tajomník OZ

Bod č. 8

Hospodár podal ústnu informáciu o výlovoch na odchovných potokoch ktoré sa nerealizovali v roku 2020. Informoval o úhyne Pd  v hornom kanále zaslaním do veterinárneho oddelenia Dolný Kubín ktoré zrealizoval člen výboru pre čistotu vôd P. Lihan. Výsledky potvrdili baktériu Serácia  Psudomonas  čo sa riešilo cez p. Príhodu a bolo nasadené granulované liečivo AQAVET ST. Nakoľko sa problémy na hornom kanáli sále opakujú doporučuje aby sa horný kanál opravil tak ako dolný a chovali aj  iné násady. Tajomník pripraví na najbližší výbor cenovú ponuku.

T: v texte
Z: výbor

Bod č. 9

Tajomník informoval výbor o zaistení násady kapra K3 na jarné zarybnenie ktoré bude zrealizované 17.05.2021. Požiadal hospodára a členov  P. Piljara a predsedu KK aby preverili možnosti zarybnenia na VN Krpáčovo návštevou p. Sasaka.

T: v texte
Z: v texte

Bod č. 10 – Rôzne

Tajomník informoval výbor o zaslaní zoznamov  členov  RS na RADU SRZ v mesiaci február 2021 za účelom poistenia o došlej a odoslanej pošte o možnosti kooptovania člena OZ SRZ Kristiana  Majernika ktorý ukončil Strednú školu odbore rybárstvo s maturitou v Ivanke pri Dunaji a bol pripravovaný ako hospodár OZ, predseda požiadal výbor aby bola schválená kompenzácia nákladov členom predsedníctva  : predseda, podpredseda a tajomník jednorazovo po 100 € počas riadenia OZ počas pandémie  za 1-4 mesiac v roku 2021, zariadenia  Jasenie a Richtárovo sa nebude prevádzkovať do konca mája 2021, objednávka na lov Hlavátky pre rok 2021 počet povolení 70 kusov , zmeniť oficiálnu adresu z „Kolkáreň 35 na Kolkáreň 6/11, možnosť o stretnutia fyzických osôb a spolupracujúcich firiem koncom mesiaca máj 2021, príprave 35 rokov spolupráce s MsO OZ Lučenec na koniec augusta, v prípade uvoľnení opatrenia Covid- 19 o zvolaní VČS,  výbor informácie zobral na vedomie.

Predseda následne ukončil zasadnutie výboru a doporučil aby najbližšie zasadnutie bolo 31.05.2021 o 15:30 hod na odchovných kanáloch.

Zapísal tajomník OZ SRZ  Podbrezová Milan Kobela.