Informačný spravodaj MO SRZ Podbrezová pre rok 2023

Informačný spravodaj MO SRZ Podbrezová pre rok 2023

1. CENY POVOLENÍ A ČLENSKEJ ZNÁMKY PRE ROK 2022

 Zápisné nového členaČlenská známkaAdministratívny poplatok
Dospelí50 €35 €3 €
Mládež (15-17r)5 €17 €3 €
Deti do 14r2 €1 €
Administratívny poplatok 3 € platí každý člen MO SRZ Podbrezová vo veku od 15 rokov /mládež a dospelí členovia/. Poplatok je potrebné zaplatiť spolu s platbou za členské a povolenky – kód AP.
Povolenie naDeti od 6Mládež od 15DospelíKód
rybolovdo 14 rokovdo 17 rokovZvýhodnená kategóriaBez zvýhodneniapovolenky
Pstruhová15 €30 €17 €30 €P
Kaprová miestna14 €50 €33 €50 €KM
Kaprová zväzová10 €50 €50 €50 €KZ
Lipňová miestna17 €40 €30 €40 €LM
Lipňová zväzová10 €50 €50 €50 €LZ

 • Zväzové povolenie (kaprové, lipňové) je možné zakúpiť iba s príslušnou miestnou povolenkou zakúpenou v MO SRZ Podbrezová.
 • Dospelí – zvýhodnená kategória : Dôchodcovia od 70 rokov /doba členstva min. 10. rokov v MO/ a ženy od 18 rokov.
 • Dospelí – bez zvýhodnenia : Členovia od 18 rokov do 69 rokov.
 • Deti od 3 do 5 rokov majú kaprovú miestnu povolenku zadarmo.

2. VÝDAJ POVOLENÍ A ČLENSKÉHO

Výdaj členského a vydávanie povoleniek na rybolov sa bude konať v kancelárii MO SRZ v Podbrezovej – kancelária v bytovke oproti ZŠ Podbrezová (Kolkáreň 6/11).

14.01.2023 / potrebné priniesť so sebou záznam o úlovkoch z roku 2022/, 11.02.2023,  4.3.2023, 18.03.2023, 8.04.2023  vždy od 8.00 hod do 12.00 hod. Okrem týchto termínov každý utorok v mesiacoch január-jún  a každý nepárny  utorok v mesiacoch júl-december v čase úradných hodín od  12:30 – 15:30 hod.

Pri výbere povolenia ste povinní predložiť členskú legitimáciu s fotografiou, platný štátny rybársky lístok a doklad o zaplatení / ústrižok zo šeku alebo výpis z IB /. Bez tohto Vám nebude vydaná povolenka a členská známka. Člen, ktorý má poškodený členský preukaz alebo jeho fotografia nezodpovedá terajšej podobe, môže doniesť fotografiu rozmerov 3×4 cm a bude mu členský preukaz vymenený.

3. ČLENSKÁ SCHÔDZA

Členská schôdza  a výročná členská schôdza k 75. výročiu založenia organizácie sa uskutočnia dňa 24.03.2023 v kinosále Domu kultúry ŽP a.s. v Podbrezovej, so začiatkom o 15:00 hod

4. PRETEKY

Preteky dospelých – 13.05.2023 od 7:00 do 11:00 hod na VN Hnusno I , štartovné 5,- €.

Preteky detí – 14.05.2023 od 8:00 do 11:00 hod na VN Hnusno I, štartovné – bez poplatku.

Propozície budú k dispozícií na  internetovej stránke našej organizáciehttp://www.srzpodbrezova.sk

5. POUKÁZANIE 2% DANE PRE MO SRZ PODBREZOVÁ

Postup poukázania podielových daní:
Podiel zaplatenej dane je najmenej:
a) 3,32 € ak daňovníkom je fyzická osoba
b) 8,30 € pre jedného prijímateľa, ak daňovníkom je právnická osoba

 1. Tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ si
  potvrdíte vo Vašej učtárni
 2. Tlačivo “ Vyhlásenie“ – vypísať a nezabudnúť podpísať

Obidva doklady doručte do 30.4.2022 do kancelárie MO SRZ Podbrezová prípadne priamo na Daňový úrad Brezno. Získané prostriedky budú použité na zarybnenie. ĎAKUJEME!

6. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

 1. Prosíme všetkých dospelých členov MO SRZ, o dobrovoľný príspevok na činnosť krúžkov mladých rybárov. Príspevok bude možné odovzdať pri vydávaní povolení pre rok 2022 v hotovosti v termínoch uvedených vyššie.
 2. Členský príspevok je člen povinný zaplatiť do 31.03.2022. V prípade, nezaplatenia do tohto termínu člen automaticky stráca členstvo v SRZ. Obnovením členstva v SRZ je člen povinný zaplatiť zápisné 50 €.
 3. Každý člen SRZ podľa Stanov SRZ § 6.odsek 2. písmeno e. je povinný odpracovať stanovený počet brigádnických hodín schválený VČS. VČS schválila odpracovať 6. slovom šesť brigádnických hodín a za každú neopracovanú hodinu, je povinný zaplatiť 10 € ako príspevok na zarybnenie.
 4. Povolenie na rybolov pre rok 2021 je člen povinný odovzdať do 15.01.2022. V prípade nesplnenia tejto povinnosti alebo v prípade zle vyplneného celoročného sumáru úlovkov /počet návštev, počet úlovkov/ ste povinní zaplatiť sankciu vo výške 10 €. Povolenie na rybolov bude v roku 2022 kontrolované a sankcionované, nakoľko jeho neodovzdanie skresľuje celkový sumár o úlovkoch a návštevnosti revírov SRZ.
 5. Dodržiavanie poriadku na lovnom mieste
  Nakoľko revíry MO sa nachádzajú v II. III. pásme Štátnej ochrany prírody každý člen SRZ je povinný udržiavať poriadok na lovnom mieste počas aj po skončení lovu. V prípade porušenia tohto nariadenia bude loviací rybár riešený disciplinárnou komisiou.
 6. Všetky poplatky za členské, povolenky, neodpracované brigády sa neplatia v hotovosti u pokladníka SRZ MO Podbrezová, ale poštovou poukážkou alebo cez Internetbanking.

IBAN: SK54 0900 0000 0000 7989 9580

Adresát : SRZ MO Podbrezová, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová

Člen MO SRZ Podbrezová je povinný predložiť pri výdaji povolenia ústrižok poštovej poukážky alebo výpis o úhrade cez IB, pričom zaplatí súčet členského (Kód CL), potrebných povolení a poplatok za neodpracovanú brigádu (kód BR), ktorá bola VČS stanovená na 60,-€. Bez predloženia ústrižku poštovej poukážky alebo výpisu o úhrade cez IB, členovi nebude vydané povolenie na rybolov a členská známka. Každý člen MO SRZ má pridelené identifikačné číslo, ktoré sa uvádza ako variabilný symbol. Vaše identifikačné číslo je uvedené na titulnej strane tohto spravodaja.

Okrem základných údajov uvedených vyššie žiadame vypísať aj „SPRÁVU PRE ADRESÁTA“, ktorá sa skladá z kódov platených povolení a poplatkov. Napríklad: CL+BR+P+KM+KZ+LM+LZ+Z+AP. V takomto prípade člen zaplatí členské(CL), brigádu(BR), povolenky(P-pstruhová, KM-kaprová miestna, KZ-kaprová zväzová, LM-lipňová miestna, LZ-lipňová zväzová), zápisné (Z), administratívny poplatok(AP) .

 1. Mládež od 7 do15 rokov musí byť organizovaná v krúžkoch mladých rybárov. Pri neúčasti dochádzky nad 50% nebude vydané povolenie na rybolov.

V Podbrezovej, 15.12.2022
Výbor MO SRZ Podbrezová