Pomôžme si navzájom

Pomôžme si navzájom

Vážení kolegovia rybári,

žijeme v ťažkej dobe, keď nás ohrozuje finančná a energetická kríza. Táto situácia vo veľkej miere ovplyvňuje naše životy a nevyhla sa ani našej organizácii. Ceny všetkých komodít neustále stúpajú, čo sa v našej organizácii prejavuje stúpajúcimi nákladmi na  nákup násad rýb do našich revírov, ako aj zvýšenými výdavkami na vlastný chod našej organizácie. Preto sme nútení hľadať finančné prostriedky, ktorými by sme mohli tieto zvýšené náklady pokryť. Jednou z možností je aj zvýšenie ceny členských známok a povolení na rybolov. Tento krok sa nás dotkne v určitej miere už aj v budúcej sezóne, ale chceme ho aplikovať opatrne a citlivo.

Výbor SRZ MO Podbrezová sa na svojom októbrovom zasadnutí  touto otázkou zaoberal a dospel k záveru, že máme rezervy hlavne vo výbere 2% z daní z príjmov fyzických osôb.

Výbor SRZ MO Podbrezová schválil pre členov, ktorí odovzdajú (venujú) 2% z dane fyzických osôb v hodnote prevyšujúcej 150€, odmenu rovnajúcu sa  jednému miestnemu povoleniu na naše vody. Stačí si osloviť pár známych, kolegov, rodinu a šikovní členovia si takto vedia zabezpečiť aj dve, či tri povolenia na naše vody. Veríme, že túto príležitosť využijete a pomôžete tak nie len našej MO, ale aj svojej peňaženke.

Upozorňujeme, že nie je možné takto uhradiť zväzové povolenia a brigády !!!

V prípade, že už máte zozbierané tlačivá od rodiny, priateľov či kolegov, je potrebné vypísať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a urobiť si jednu kópiu tohto vyhlásenia. K vyhláseniu je potrebné pripnúť tlačivo o zaplatení dane a tieto tlačivá odniesť na príslušný daňový úrad, kde Vám potvrdia kópie o darovaní 2% pre našu MO. Termín podania je do 30. apríla príslušného roka. Kópie je potrebné priniesť k vydávaniu povolení k ďalšiemu spracovaniu. Citlivé údaje (rod. číslo, dátum narodenia) je možné zaškrtať alebo zabieliť, aby nebol porušený zákon o ochrane osobných údajov a aby sme sa vyhli zbytočným problémom s jeho prípadným porušením. Následne za každých minimálne 150 € pre našu MO, si môžete vybrať jedno povolenie zdarma. Veríme, že túto možnosť plne využijete a spoločne tak urobíme ďalší úspešný krok k lepšiemu fungovaniu našej SRZ MO Podbrezová.

Viac informácii získate priamo pri vydávaní povolení, prípadne u nášho predsedu alebo tajomníka.

Tlačivo na poukázanie 2% dane je tu: http://srzpodbrezova.sk/news/2353/