Zápisnica č. 10 zo zasadnutia výboru zo dňa 27. 09. 2022

Zápisnica č. 10 zo zasadnutia výboru zo dňa 27. 09. 2022

Zasadnutie otvoril a riadil predseda M. Lang

Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Bod č. 1.Kontrolné zistenia.

O slovo sa prihlásil predseda kontrolnej komisie PaedDr. J. Chlebovec. Informoval výbor o tom, že kontrolou zápisnice o voľbe tajomníka SRZ MO Podbrezová zistil, že na ustanovujúcej schôdzi výboru dňa 22. 04. 2022 nebol za tajomníka právoplatne zvolený ani jeden z kandidátov – žiadny z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Záznam o kontrolných zisteniach tvorí prílohu tejto zápisnice. Navrhol pokračovať v zasadaní výboru voľbou do funkcie tajomníka. Hlasovaním členov výboru bol do funkcie tajomníka dňa 27. 09. 2022 zvolený Mgr. Patrik Piljar počtom hlasov 7 za. Proti nebol žiadny člen výboru, zdržali sa 4. Menovite hlasovali za zvolenie M. Lang, Z. Malček, J. Ševčík, Ing. I. Zemko, R. Gibala, P. Mikloško a Mgr. P. Piljar. Zdržali sa M. Kobela, R. Oroš, M. Motyčka a P. Lihan. K odovzdaniu funkcie dôjde v súlade s § 17 Organizačného poriadku SRZ.

Bod č. 2.Kontrola úloh.

Úloha z bodu č. 7 zo zápisnice č. 8. bola splnená čiastočne a trvá, úlohy z b. č. 8 až 12 trvajú. Úloha z bodu č. 13 trvá, na náter strechy chaty v Jasení bude oslovený p. Ľ. Švantner a náter sa bude realizovať v priebehu mesiaca október, príp. november 2022. Úloha z b. č. 14 bola splnená.

Bod č. 3.

Výbor schválil zvýšenie členského príspevku na 35,- € z dôvodu inflácie a vyšších nákladov.

Bod č. 4.

Predseda informoval o potrebe predať vozidlo Rover z dôvodu zlého technického stavu, je ponuka o kúpu za 1000,- €, čo výbor schválil jednohlasne. Zároveň bola uložená úloha zaoberať sa kúpou nového vozidla.

                                                                                                               Z: výbor

                                                                                                               T: 31. 10. 2022

Bod č. 5.

M. Kobela informoval výbor o zarybnení hlavátkou podunajskou v množstve 50 kg (cca 1000 ks) cestou daru OZ „Catch me if you can“. Výbor informáciu zobral na vedomie.

Bod č. 6.

M. Kobela informoval o došlej pošte. K70 je schválené a je potrebné pripraviť dodatok k miestnemu poriadku.

                                                                                                                    Z: výbor.

Bod č.7.

Predseda KK informoval výbor o neplnení uznesenia členskej schôdze – vytvorenie komisie na monitorovanie čistoty vôd. Výbor vytvorí komisiu v priebehu mesiaca október 2022.

                                                                                                             Z: výbor

                                                                                                             T: október 2022.

Bod č. 8

Predseda KK informoval výbor o neplnení uznesenia členskej schôdze – príprava slávnostnej členskej schôdze pri príležitosti 75. výročia vzniku rybárstva v Podbrezovej. Výbor zorganizuje slávnostnú členskú schôdzu.

                                                                                                                      Z: výbor

Bod č. 9. Rôzne

P. Piljar informoval o uskutočnenom kurze rybárskej stráže v Ivánke pri Dunaje v dňoch 23. – 25. 10. 2022. Skúšky úspešne zložili 4 členovia SRZ MO Podbrezová. Po doručení dokumentov budú navrhnutí na vymenovanie do rybárskej stráže na OÚ v Brezne.

Účtovník informoval o zvýšení cien elektriny. Kontrolná komisia vykoná kontrolu na energetických zdrojoch (chata Jasenie). Účtovník taktiež informoval o zostatku na účte RZ MO Podbrezová a o tom, že dňa 29. 09. 2022 sa uskutoční kontrolný deň na VN Richtárovo

Pokladník požiadal P. Piljara o podanie žiadosti o dotáciu z Obecného úradu Podbrezová na rok 2023  a doručenie vyúčtovania Za rok 2023.

Predseda následne zasadnutie ukončil. Najbližšie zasadnutie výboru bude podľa plánu práce dňa 25. 10. 2022 .

Zapísal tajomník: Mgr. Patrik Piljar Predseda SRZ MO Podbrezová: Miroslav Lang