Zápisnica č. V3/2024 zo zasadnutia výboru zo dňa 12. 03. 2024

Zápisnica č. V3/2024 zo zasadnutia výboru zo dňa 12. 03. 2024

Zasadnutie otvoril a riadil predseda M. Lang. Zasadnutie výboru sa konalo v priestoroch kancelárie SRZ MO Podbrezová.

Prítomní 11 členovia výboru podľa prezenčnej listiny: Miroslav Lang, Mgr. Patrik Piljar,   Milan Motyčka, Ing. Ivan Zemko, Ing. Jozef Ševčík, Roman Oroš, Peter Mikloško, Ing. Ľuboš Žiak, Zdeno Malček, Radoslav Gibala, Peter Lihan. Za kontrolnú komisiu prítomní PaedDr. Jozef Chlebovec, František Potočár, Milan Pančík.

Tajomník upozornil na vyhotovenie audiozáznamu výlučne pre účely zápisnice.

Bod č. 1 – Kontrola úloh.

Tajomník skonštatoval, že boli vykonané všetky organizačno-technické úlohy v súvislosti s výmenou preukazov a odznakov rybárskej stráže a s konaním členskej schôdze.

Bod č. 2 – Príprava ČS.

Tajomník zopakoval a upresnil úlohy členov výboru a kontrolnej komisie v súvislosti s konaním členskej schôdze. Výbor si prešiel podrobne program členskej schôdze.

Bod č. 3 – Plán kontrolnej činnosti rybárskej stráže.

Vedúci rybárskej stráže predložil plán kontrolnej činnosti rybárskej stráže na rok 2024. V pláne sú vymenované konkrétne činnosti pri výkone kontrol, ako aj povinnosti členov rybárskej stráže v súvislosti s dokumentáciou činnosti jednotlivých členov. Vedúci rybárskej stráže zvolá schôdzu rybárskej stráže pred začiatkom pstruhovej sezóny (na deň 13. 04. 2024).

Bod č. 4 – Rôzne

Výbor preložil bod: Príprava pstruhovej sezóny, na nasledovné zasadnutie výboru, ktoré sa uskutoční ešte pred začiatkom pstruhovej sezóny.

Tajomník oboznámil výbor s doručenou poštou. Upozornil na zmenu cenníka násad, ktorý bol doručený z Rady SRZ. Taktiež oboznámil výbor so závermi kontrolnej komisie z kontroly vykonanej na základe podnetu p. Milana Kobelu a požiadal predsedu kontrolnej komisie o zaujatie stanoviska.

Predseda kontrolnej komisie vysvetlil okolnosti podnetu a postup kontrolnej komisie, ako aj odôvodnil závery vyplývajúce z kontroly.

Predseda dal hlasovať o prijatí Eduarda Lindera do SRZ MO Podbrezová (podmienky boli splnené). HLASOVANIE: ZA:8 členov výboru, PROTI: 2 členovia (R. Oroš, J. Ševčík) ZDRŽAL SA: 1 (M. Lang).

Predseda kontrolnej komisie vytkol niektorým členom výboru činnosť v zmysle Organizačného poriadku SRZ.

Zo zasadnutia výboru odišiel predseda a pokladník a Ing. Ivan Zemko, na zasadnutí ostalo 8 členov, výbor zostal uznášaniaschopný.

Účtovník informoval o stave účtu a transakciách.

Výbor poveril počtom hlasov 8 ZA, kontrolnú komisiu, aby podala Disciplinárnej komisii pri SRZ MO Podbrezová podnet, ktorý vyplynul z kontroly vykonanej na podnet M. Kobelu.

Predseda následne zasadnutie ukončil. Najbližšie zasadnutie výboru sa uskutoční podľa plánu práce dňa 09. 04. 2024.

Zapísal tajomník: Mgr. Patrik Piljar