Browsed by
Autor Patrik Piljar

Zápisnica č. 9. zo zasadnutia výboru zo dňa 29.08.2022

Zápisnica č. 9. zo zasadnutia výboru zo dňa 29.08.2022

Zasadnutie otvoril a riadil predseda M. LangPrítomní podľa prezenčnej listiny.Bod č. 1.Kontrola úloh.Úloha č 1 zo zápisu č. 7. ostáva v platnosti, bod „Rôzne“ ostáva (kontrola značenia revírov), ostatné úlohy boli splnené.Bod č. 2.Tajomník prečítal zápis z odovzdávacieho protokolu prevzatia agendy hospodára ktorý…

Čitaj celé Čitaj celé