Zápisnica č. V2/2024 zo zasadnutia výboru zo dňa 13. 02. 2024

Zápisnica č. V2/2024 zo zasadnutia výboru zo dňa 13. 02. 2024

Zasadnutie otvoril a riadil predseda M. Lang. Zasadnutie výboru sa konalo v priestoroch kancelárie SRZ MO Podbrezová.

Prítomní 9 členovia výboru podľa prezenčnej listiny: Miroslav Lang, Mgr. Patrik Piljar,   Milan Motyčka, Ing. Ivan Zemko, Ing. Jozef Ševčík, Roman Oroš, Peter Mikloško, Ing. ˇ“uboš Žiak, Zdeno Malček. Neprítomní ospravedlnení, Radoslav Gibala, Peter Lihan. Za kontrolnú komisiu prítomní PaedDr. Jozef Chlebovec, František Potočár, Milan Pančík.

Tajomník upozornil na vyhotovenie audiozáznamu výlučne pre účely zápisnice.

Bod č. 1 – Kontrola úloh.

Tajomník skonštatoval, že úloha z predchádzajúceho zasadnutia výboru – výmena preukazov a odznakov rybárskej stráže bola splnená.

Bod č. 2 – Príprava zabezpečenia ČS.

Výbor si dohodol rozdelenie úloh v súvislosti s konaním členskej schôdze týkajúce sa občerstvenia, členov komisií. Výbor schválil program členskej schôdze.

Bod č. 3 – Správa o hospodárení za rok 2023.

Účtovník oboznámil výbor so správou o hospodárení za rok 2023 a s návrhom rozpočtu na rok 2024. Výbor SRZ MO Podbrezová zobral správu o hospodárení na vedomie. Správa bude prednesená na členskej schôdzi a návrh rozpočtu na rok 2024 bude schvaľovaný členskou schôdzou.

Bod č. 4 – Rôzne

Tajomník oboznámil výbor s doručenou poštou. Taktiež oboznámil výbor s výsledkom kontroly, ktorú vykonala v SRZ MO Podbrezová kontrolná komisia Rady SRZ a z protokolu ktorej vyplýva zistenie porušení volebného poriadku SRZ a stanov SRZ platných počas členskej schôdze a volieb do orgánov SRZ MO Podbrezová v roku 2022. Ako opatrenie kontrolná komisia Rady SRZ navrhla dodržiavanie vnútorných predpisov SRZ v celom rozsahu. 

Predseda skonštatoval nečinnosť člena výboru Petra Lihana, ktorý sa nezúčastňuje zasadnutí výboru a otvoril diskusiu o ospravedlnení sa zo zasadnutia výboru – čo by sa malo považovať za dostatočné ospravedlnenie z účasti zo zasadnutia výboru. Predseda kontrolnej komisie skonštatoval tiež nečinnosť člena výboru v agende, ktorá mu je zverená.

Účtovník informoval o stave účtu a transakciách a o príprave zmluvy s ŽP Informatika a.s. o reklame.

Hospodár informoval o zarybňovacom pláne na rok 2024. Odovzdal tajomníkovi nesprávne vypísané záznamy o úlovkoch z roku 2023, ktoré budú postúpené disciplinárnej komisii.

Výbor schválil termín konania školenia žiadateľov o vstup do SRZ MO Podbrezová na deň 02. 03. 2024 so začiatkom o 9.00 h, ktoré sa bude konať v priestoroch kancelárie SRZ MO Podbrezová.

Predseda následne zasadnutie ukončil. Najbližšie zasadnutie výboru sa uskutoční podľa plánu práce dňa 12. 03. 2024 Zapísal tajomník: Mgr. Patrik Piljar