Zápisnica č. V1/2024 zo zasadnutia výboru zo dňa 09. 01. 2024

Zápisnica č. V1/2024 zo zasadnutia výboru zo dňa 09. 01. 2024

Zasadnutie otvoril a riadil predseda M. Lang. Zasadnutie výboru sa konalo v priestoroch kancelárie SRZ MO Podbrezová. Predseda privítal kooptovaného člena výboru Ing. Ľuboša Žiaka. Poprial všetkým členom veľa úspechov a elánu do práce v roku 2024.

Prítomní 7 členovia výboru podľa prezenčnej listiny: Miroslav Lang, Mgr. Patrik Piljar,   Milan Motyčka, Ing. Ivan Zemko, Ing. Jozef Ševčík, Roman Oroš, Peter Mikloško. Neprítomní ospravedlnení, Zdeno Malček, Radoslav Gibala, neprítomný neospravedlnený Peter Lihan. Za kontrolnú komisiu prítomní PaedDr. Jozef Chlebovec, František Potočár, Milan Pančík.

Tajomník upozornil na vyhotovenie audiozáznamu výlučne pre účely zápisnice.

Bod č. 1 – Kontrola úloh.

Tajomník skonštatoval, že z posledného výboru nevyplynula žiadna úloha, ktorú bolo potrebné plniť.

Bod č. 2 – Príprava zabezpečenia ČS.

Tajomník odovzdal Ing. Zemkovi žiadosť o poskytnutie kinosály v Kultúrnom dome ŽP a.s. a požiadal ho o jej doručenie. Požiadal členov výboru o vypracovanie správ komisií do najbližšieho zasadnutia výboru.

Výbor sa dohodol na občerstvení pre prítomných na členskej schôdzi.

Bod č. 3 – Plán zarybňovania.

Predseda informoval o tom, že plán zarybnenia nebol zatiaľ ministerstvom schválený, avšak podľa vyjadrenia ichtyológa sa organizácia má držať návrhu plánu do definitívneho schválenia. Bola prednesená informácia o tom, že niektoré druhy rýb (podustva, zubáč, pleskáč) neboli organizácii dodané v roku 2023, v roku 2024 bude preto navýšené množstvo.

Bod č. 4 – Plán investičnej výstavby.

Výbor pre rok 2024 sa dohodol na pláne dobudovať oplotenie chaty v Jasení a zámere opraviť, resp. prebudovať krb na chovnom zariadení v Richtárove. Všetko, čo bude možné, sa bude realizovať v rámci brigád. Plán bude prednesený a navrhnutý na schválenie na členskej schôdzi a bude zahrnutý do rozpočtu na rok 2024. Za realizáciu je zodpovedný výbor

Bod č. 5 – Návrh rozpočtu na rok 2024.

Bod je presunutý na nasledujúce zasadnutie výboru z dôvodu potreby vypracovania návrhu pre jeho schválenie členskou schôdzou.

Bod č. 6 – Správa o inventarizácii majetku.

Podpredseda SRZ MO Podbrezová a zároveň predseda inventarizačnej komisie predniesol správu o inventarizácii majetku SRZ MO Podbrezová. Inventúra majetku prebehla dňa 23. 12. 2023. Novonadobudnutý majetok SRZ MO Podbrezová predstavuje hodnotu 4.043,60 €. Uvedená suma predstavuje nárast majetku oproti roku 2022.

Bod č. 7 – Plány práce komisií

Plány práce doručila kontrolná komisia, rybárska stráž.

Bod č. 8 – Rôzne

Tajomník informoval o tom, že na Okresnom úrade v Brezne sú pripravené nové odznaky a preukazy rybárskej stráže. Tajomník ich preberie a na schôdzi rybárskej stráže zvolanej na 20. 01. 2024 vykoná ich výmenu.

Z: tajomník

T: do 20. 01. 2024

Tajomník informoval o doručenej pošte.

Účtovník informoval o stave účtu, príjmoch a výdavkoch za obdobie medzi zasadnutiami výboru.

Tajomník navrhol zaplatiť preddavok vo výške 20.000,- € spoločnosti Slovryb a.s. na nákup násad v roku 2024. Hlasovanie o uznesení: ZA – 8, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0, návrh bol schválený. Účtovník zabezpečí prevod finančných prostriedkov do konca mesiaca január 2024.

Tajomník na podnet Ing. Ivana Zemka navrhol schváliť zmenu na funkcii účtovníka, pričom na funkciu navrhol Ing. Ľuboša Žiaka. Odovzdanie agendy prebehne priebežne do konania členskej schôdze. Hlasovanie o uznesení: ZA – 7, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 1 (Ing. Ľ. Žiak), návrh bol schválený. Funkciu účtovníka bude vykonávať Ing. Ľuboš Žiak. Ing. Ivan Zemko odovzdá Ing. Ľubošovi Žiakovi celú agendu účtovníctva SRZ MO Podbrezová do konca mesiaca január 2024.

Tajomník navrhol poskytnúť vozidlo Dacia Duster Ivanovi Schwarzbacherovi na zabezpečenie výkonu chovu rýb na chovnom zariadení Richtárovo. O jazdách bude vedená presná evidencia. Hlasovanie o uznesení: ZA – 8, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0, návrh bol schválený.

Predseda informoval o vypracovaní dohody s Ivanom Schwarzbacherom na výkon chovu rýb na chovnom zariadení v rozsahu 28 hodín mesačne s odmenou 6,40 € za hodinu. Tajomník dal hlasovať o tom, že výbor súhlasí s touto dohodou. Hlasovanie o uznesení: ZA – 8, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0. Návrh bol schválený.

Predseda informoval o prihláške družstva do muškárskej ligy.

Predseda navrhol, aby sa o chov rýb na chovnom zariadení Richtárovo staral od začiatku roku 2024 člen SRZ MO Podbrezová Ivan Schwarzbacher, ktorý už v komunikácii s predsedom vyjadril súhlas s tým, že bude vykonávať chov rýb. Predseda dal hlasovať o tejto skutočnosti. HLASOVANIE: ZA – 7, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0. Výbor schválil Ivana Schwarzbachera ako člena vykonávajúceho chov rýb na chovnom zariadení Richtárovo. Písomné podklady budú vypracované na začiatku roka 2024.

Predseda informoval o požiadavke konať preteky v LRÚ mucha na Hrone.

Predseda kontrolnej komisie navrhol aprílové zasadnutie výboru vykonať na chate v Jasení a spojiť ho s upratovaním chaty. Všetci prítomní s týmto návrhom súhlasili. Podrobnosti sa dohodnú pred konaním zasadnutia.

Predseda kontrolnej komisie upozornil na neplnenie si povinností a žiadnu aktivitu člena výboru Petra Lihana, vrátane neúčasti na zasadnutiach výboru. Navrhol túto situáciu riešiť v zmysle Stanov SRZ.

Výbor spočítal príspevky na činnosť rybárskych krúžkov, pričom bolo zistené, že v roku 2023 bola vyzbieraná suma 300,-€. Finančné prostriedky boli zapečatené v obálke a budú použité po dohode s vedúcimi rybárskych krúžkov. Vyzbieraná suma bude zahrnutá do účtovníctva SRZ MO Podbrezová.

Predseda následne zasadnutie ukončil. Najbližšie zasadnutie výboru sa uskutoční podľa plánu práce dňa 13. 02. 2024.

ZOZNAM UZNESENÍ zo zasadnutia výboru:

Uznesenie č. 1/2024 – zaplatenie príspevku na zarybnenie spoločnosti Slovryb a.s. (schválené)

Uznesenie č. 2/2024 – vymenovanie Ing. Ľuboša Žiaka do funkcie účtovníka SRZ MO Podbrezová (schválené)

Uznesenie č. 3/2024 – poskytnutie vozidla Dacia Duster Ivanovi Sxhwarzbacherovi na výkon chovu rýb na chovnom zariadení v Richtárove (schválené)

Uznesenie č. 4/2024 – dohoda o výkone práce – chov rýb na chovnom zariadení v Richtárove v rozsahu 28 hodín mesačne a s odmenou 6,40 € za hodinu (schválené) Zapísal tajomník: Mgr. Patrik Piljar