Zápisnica č. 13 zo zasadnutia výboru zo dňa 15. 12. 2022

Zápisnica č. 13 zo zasadnutia výboru zo dňa 15. 12. 2022

Zasadnutie otvoril a riadil predseda M. Lang. Zasadnutie výboru sa konalo v priestoroch kancelárie SRZ MO Podbrezová.

Prítomní 8 členovia výboru podľa prezenčnej listiny Miroslav Lang, Milan Motyčka, Mgr. Patrik Piljar, Ing. Ivan Zemko, Ing. Jozef Ševčík, Roman Oroš, Radoslav Gibala. Neprítomní ospravedlnení Zdeno Malček, Milan Kobela, Peter Lihan a Peter Mikloško. Za kontrolnú komisiu prítomný PaedDr. Jozef Chlebovec, neprítomní ospravedlnení František Potočár a Milan Pančík.

Tajomník upozornil na vyhotovenie audiozáznamu výlučne pre účely zápisnice.

Bod č. 1. Kontrola úloh.

Predseda informoval výbor o kúpe vozidla Dacia Duster a jeho príprave ku používaniu. Vozidlo Rover je ponúknuté na predaj Otovi Horváthovi, čo bude zrealizované v najbližších dňoch. Inventúra bude vykonaná v termíne na začiatku januára 2023 a bude predložená na zasadnutí výboru v januári 2023. Podľa inventúry budú vyhotovené inventúrne zoznamy. Inventúra chaty v Jasení bola vykonaná pri preberaní do starostlivosti Radoslavovi Gibalovi za účasti kontrolnej komisie. Chata bola zazimovaná. Hosťovacie povolenia boli stiahnuté a vyúčtované pokladníkom.

Bod č. 2. Rôzne.

Tajomník informoval výbor o došlej pošte. Tajomník upozornil o povinnosti vykonať s vozidlom Dacia Duster STK vo februári 2023. Výbor bol informovaný o menovaní nových členov rybárskej stráže naplánovanom na deň 19. 12. 2023 na Okresnom úrade v Brezne.

Predseda informoval o tom, že spravodaj pre členov je pripravený a oboznámil výbor s jeho obsahom. Spravodaj bude distribuovaný prostredníctvom Slovenskej pošty pred koncom roka 2022.

Podpredseda informoval o tom, že je zakúpené palivové drevo a je uskladnené na píle. Na jar sa odvezie na chovné kanály a na chatu v Jasení.

Účtovník informoval výbor o pohyboch a o zostatku na bežnom účte SRZ MO Podbrezová.

Pokladník informoval o tom, že bol po odstránení chýb daný do tlače miestny poriadok.

Tajomník predložil výboru plán práce na rok 2023, ktorý výbor schválil jednohlasne.

Výbor SRZ MO Podbrezová jednohlasne schválil odmenu hospodárovi Zdenovi Malčekovi vo výške 600,- € za chov rýb na odchovných kanáloch, odmenu Františkovi Potočárovi vo výške 200,- € za činnosť pri čistení a dezinfekcii odchovných kanálov. Výbor taktiež jednohlasne schválil preplatenie nákladov za telefón vo výške 100,- € Milanovi Kobelovi (do septembra 2022 vo funkcii tajomníka) a pokladníkovi Jozefovi Ševčíkovi.

Tajomník poďakoval výboru za prácu v roku 2022.

Predseda následne zasadnutie ukončil. Najbližšie zasadnutie výboru sa uskutoční dňa 31. 01. 2023.

Zapísal tajomník: Mgr. Patrik Piljar