Zápisnica č. 12 zo zasadnutia výboru zo dňa 29. 11. 2022

Zápisnica č. 12 zo zasadnutia výboru zo dňa 29. 11. 2022

Zasadnutie otvoril a riadil predseda M. Lang. Zasadnutie výboru sa konalo na chate SRZ MO Podbrezová v Jasení.

Prítomní 11 členovia výboru podľa prezenčnej listiny Miroslav Lang, Milan Motyčka, Mgr. Patrik Piljar, Zdeno Malček, Ing. Ivan Zemko, Ing. Jozef Ševčík, Milan Kobela, Roman Oroš, Radoslav Gibala, Peter Mikloško, Peter Lihan. Za kontrolnú komisiu prítomní PaedDr. Jozef Chlebovec, František Potočár a Milan Pančík.

Bod č. 1. Kontrola Sociálnej poisťovne.

Predseda informoval výbor o kontrole zo strany Sociálnej poisťovne, ktorá bola zameraná na dokumentáciu za obdobie od januára 2021 do konca augusta 2022. Kontrolou neboli zistené žiadne porušenie predpisov MO SRZ Podbrezová.

Bod č. 2.Kontrola úloh.

Úloha z bodu č. 4 zo zápisnice č. 10 bola splnená, bolo zakúpené vozidlo Dacia Duster. Tajomník zabezpečí poistenie a prepis vozidla po tom, ako bude vozidlo odhlásené na MO SRZ Podbrezová. Vozidlo Rover bude ponúknuté záujemcovi na odpredaj.

                                                                                                                      Z: tajomník

                                                                                                                      T: v texte

Bod č. 3. Hodnotenie RS

Vedúci rybárskej stráže vyhodnotil činnosť rybárskej stráže za obdobie január – október 2022. Tajomník prečítal sumár kontrol vykonaných rybárskou strážou v súhrne aj na jednotlivcov. Vedúci rybárskej stráže hodnotí počet kontrol ako nízky. Navrhnuté, aby každý člen rybárskej stráže dostal 1 miestne povolenie na rybolov, všetci členovia výboru hlasovali za podaný návrh.

Bod č. 4. Inventúra

Výborom bola schválená inventarizačná komisia v zložení: podpredseda, účtovník a člen kontrolnej komisie. Inventarizačná komisia vykoná inventúru majetku MO SRZ Podbrezová do 15. 01. 2023.

                                                                                                                      Z: inv. komisia

                                                                                                                      T: v texte

Bod č. 5 Hosťovacie povolenia

Pokladník informoval výbor, že hosťovacie povolenia budú v predaji do konca mesiaca november 2022, v decembri sa budú sťahovať z predaja.

                                                                                                                      Z: pokladník

                                                                                                                      T: 10. 12. 2022

Bod č. 6. Rôzne

Pred prerokovaním bodu „rôzne“ zo zasadnutia z rodinných dôvodov odišiel člen výboru Milan Kobela.

Bol prerokovaný a schválený návrh termínu konania členskej schôdze a zároveň slávnostnej členskej schôdze na deň 24. 03. 2023.

Tajomník informoval o došlej pošte.

Účtovník podal výboru informáciu o obratoch a zostatku na účte SRZ MO Podbrezová.

Predseda kontrolnej komisie:

  • je potrebné oplotenie a náter strechy chaty v Jasení zahrnúť do rozpočtu na opravy,
  • informoval o liste Mgr. Ľ. Pôbiša na Radu SRZ, ktorým namietal činnosť kontrolnej komisie,
  • upozornil na platnosť všetkých uznesení schválených výborom.

Radoslav Gibala navrhol znížiť platbu za chatu p. Medveďovi o ½ za pobyt v termíne od 25. 11. 2022 do 27. 11. 2022 z dôvodu, že si zabezpečil drevo na kúrenie sám. 9 členov výboru bolo za, zdržal sa Jozef Ševčík.

Jozef Ševčík požiadal výbor o zakúpenie elektrického ohrievača do kancelárie SRZ MO Podbrezová z dôvodu blížiaceho sa výdaja povolení. Všetkých 10 prítomných členov výboru hlasovalo za návrh, nákup vykoná Jozef Ševčík.

Predseda navrhol, aby po vzore SRZ MO Brezno rybárom, ktorí zabezpečia 150,- € z 2% z daní bola vydaná 1 miestna povolenka. Všetkých 10 prítomných členov výboru bolo za. Tajomník zabezpečí po registrácii u notára oznam na stránke SRZ MO Podbrezová.

                                                                                                                      Z: tajomník

                                                                                                                      T: v texte

Bod č. 7. Odvolanie člena disciplinárnej komisie.

Predseda navrhol odvolanie člena disciplinárnej komisie Jána Haviara z dôvodu nesplnenia si členských povinností. Všetkých 10 prítomných členov výboru hlasovalo za návrh a Ján Haviar bol odvolaný z disciplinárnej komisie.

Predseda následne zasadnutie ukončil. Zapísal tajomník: Mgr. Patrik Piljar