Zápisnica č. 11 zo zasadnutia výboru zo dňa 25. 10. 2022

Zápisnica č. 11 zo zasadnutia výboru zo dňa 25. 10. 2022

Zasadnutie otvoril a riadil predseda M. Lang

Prítomní 10 členovia výboru podľa prezenčnej listiny Miroslav Lang, Milan Motyčka, Mgr. Patrik Piljar, Zdeno Malček, Ing. Ivan Zemko, Ing. Jozef Ševčík, Milan Kobela, Roman Oroš, Radoslav Gibala, Peter Mikloško. Ospravedlnený neprítomný Peter Lihan. Za kontrolnú komisiu prítomní František Potočár a Milan Pančík, ospravedlnený neprítomný PaedDr. Jozef Chlebovec. Na zasadnutí výboru boli pri prerokovaní bodu č. 1 prítomní pozvaní hostia Vladimír Dančík a Peter Havaš.

Bod č. 1.Kronika.

Vladimír Dančík oboznámil výbor s tým, že kronika SRZ MO Podbrezová je za rok 2022 napísaná po konanie členskej schôdze. Potreboval by pre ďalšie zápisy doložiť podklady z májových rybárskych pretekov. V zápisoch do kroniky bude spoločne s Petrom Havašom pokračovať aj v nasledujúcom období. Výbor prerokuje odmenu pre kronikárov.

Z: hospodár, výbor

Bod č. 2.Kontrola úloh.

Úlohy z bodov č. 4 a 6 zo zápisnice č. 10 trvajú, úloha z bodu č. 7 bola splnená na aktuálnom zasadnutí výboru (viď bod č. 3). K úlohe z bodu č. 8 zo zápisnice č. 10 bolo schválené, že sa slávnostná členská schôdza spojí s členskou schôdzou v roku 2023 z dôvodu úspory nákladov.Z dôvodu schválenia K70 výbor schvaľuje zmenu v Miestnom rybárskom poriadku a do tlače bude daný upravený Miestny rybársky poriadok.

Z: výbor

T: v texte

Bod č. 3.

Výbor schválil komisie čistoty vôd v zložení: predseda Peter Lihan, členovia Radoslav Gibala a Peter Mikloško.

Bod č. 4.

Hospodár informoval výbor o začiatku chovu pstruha potočného, pstruha dúhového a lipňa tymiánového v odchovných kanáloch v Richtárove. Taktiež informoval o výlove na potoku Hnusné, o vysadení rýb – 48000 ks podustvy do revíru Hron č. 10, plánovanom vysadení kapra rybničného koncom novembra a šťuky + zubáča, kde termín vysadenia ešte nie je známy. Výbor správy hospodára zobral na vedomie.

Bod č. 5

Člen KK František Potočár prečítal kontrolné zistenia voči Milanovi Kobelovi. Milan Kobela žiadal kópiu kontrolných zistení, v čom mu člen KK nevyhovel z dôvodu neprítomnosti predsedu KK.

Bod č. 6.

Vedúci RS podal ústnu správu o činnosti RS za prvých 9 mesiacov roku 2022, pričom vyslovil čiastočnú nespokojnosť s aktivitou členov RS. Výbor informáciu zobral na vedomie.

Bod č. 7.

Radoslav Gibala informoval výbor o tom, že prebral dňa 08. 10. 2022 chatu v Jasení od Marcela Majerníka, pričom bola urobená aj inventúra inventáru chaty. Výbor informáciu zobral na vedomie.

Bod č.8.

Účtovník SRZ MO Podbrezová informoval výbor o hospodárení organizácie za prvých 8 mesiacov roku 2022, predpokladaných výdavkoch v nasledujúcom období a o zostatku na účte organizácie. Výbor informáciu zobral na vedomie.

Bod č. 9.

Tajomník navrhol, aby maximálny zostatok hotovosti v pokladni organizácie nepresiahol sumu 1.500,- € – nadbytok by bol vložený na účet. Návrh bol schválený 9 hlasmi za, Milan Kobela sa zdržal.

Z: pokladník

Bod č. 10.

Tajomník navrhol, aby pri náležitostiach štatutárov do sumy 100,- € stačil 1 podpis druhého štatutára organizácie. Návrh bol schválený 10 hlasmi za.

Bod č. 11.

Tajomník navrhol, aby cestovné náklady boli preplácané najneskôr nasledujúci mesiac po vykonaní cesty. Návrh bol schválený 10 hlasmi za.

Bod č. 12.

Tajomník navrhol, aby bola možnosť zo zasadnutí výboru vyhotovovať zvukový záznam pre účely spracovania zápisnice. Návrh bol schválený 9 hlasmi za, M. Kobela sa zdržal.

Bod č. 13. Rôzne

Roman Oroš požiadal o zoznamy ľudí po obciach na brigády v roku 2023.

Radoslav Gibala informoval o obsadení chaty v Jasení, predseda doporučil poskytnúť chatu na konci novembra Milanovi Medveďovi, po tom víkende bude chata uzavretá do marca 2023.

Ing. Ivan Zemko navrhol konanie nasledujúceho zasadnutia výboru na chate v Jasení v termíne podľa plánu práce. Prítomní členovia s návrhom súhlasili. Je potrebné podrobne sledovať spotrebu elektrickej energie podľa toho, kto je na chate a viesť o tom evidenciu.

Hospodár pripomenul požiadavku zakúpenia sporáku s rúrou na odchovné kanály v Richtárove.

Pokladník požiadal o objednanie rybárskych kalendárov (30 ks) na Rade Žilina. Je potrebné urobiť revíziu pečiatok – kvôli označeniu „OZ“, čo je na pečiatke nežiadúce. Je objednané 1.000 ks poukážok.

Predseda následne zasadnutie ukončil. Najbližšie zasadnutie výboru bude podľa plánu práce dňa 29. 11. 2022 na chate v Jasení.

Zapísal tajomník: Mgr. Patrik Piljar