Zápisnica č. 9. zo zasadnutia výboru zo dňa 29.08.2022

Zápisnica č. 9. zo zasadnutia výboru zo dňa 29.08.2022

Zasadnutie otvoril a riadil predseda M. Lang
Prítomní podľa prezenčnej listiny.
Bod č. 1.Kontrola úloh.
Úloha č 1 zo zápisu č. 7. ostáva v platnosti, bod „Rôzne“ ostáva (kontrola značenia revírov), ostatné úlohy boli splnené.
Bod č. 2.
Tajomník prečítal zápis z odovzdávacieho protokolu prevzatia agendy hospodára ktorý bol za účasti predsedu OZ SRZ, člena KK, hospodára Z. Malčeka a J. Štelléra . Výbor zobral informáciu na vedomie
Bd č 3.
Tajomník informoval výbor o potrebe evidovať členov SRZ pri manipulácii s násadou tak ako to určuje smernica RADY SRZ.

Z: hospodár
T: priebežne

Bod č.4.
Hospodár informoval výbor o zarybnení Hrona č.10 násadou lipňa 12 500 kusov z vlastných prostriedkov a 12 500 kusov z prostriedkov RADY nad rámec povinných zarybnení. Výbor informáciu zobral na vedomie.

Z: hospodár.

Bod č.5.
Tajomník informoval výbor o podnete na OU ŽP B. Bystrica o nedodržiavaní sanitárneho prietoku na MVE na Vajskovskom potoku kde dochádza k minimálnemu prietoku vody .Tajomník požiada vedúceho sekcii vôd Ing. Žabku o nápravu tohto problému.
Z: tajomník
T: 35.týždeň 2022

Bod č. 6.
Tajomník informoval výbor o pretekoch LRU Mucha divízia B ktoré sa uskutočnili na úseku Hrona č.10. v dňoch 20-21.08.2022 od Nemeckej po obec Brusno. Ulovených bolo 370 kusov rýb. Nakoľko práca s prípravou a realizáciou pretekov je aj finančne náročná tajomník predniesol návrh aby organizátorom bola vyplatená finančná čiastka 100 € . Výbor s návrhom súhlasil.

Z: pokladník.

Bod č.7.
Tajomník požiadal výbor o kontrolu evidencie liečiva Rupin , výbor doporučil členov výboru M. Lang, Z. Malček a bývalého hospodára J. Štellér aby v mesiaci september 2022 skontrolovali evidenciu.

Z: v texte
T: v texte

Bod č. 8.
Predseda požiadal hospodára o informáciu o výlovoch na chovných potokoch v mesiacoch september- oktober 2022: Vážna, Hnusné, Kostolný potok, Čelno.

Z: hospodár
T. v texte

Bod č.9.
Účtovník podal ústnu správu o hospodárení za 1 a 2. štvrťrok 2022 výbor informáciu zobral na vedomie.

Z: účtovnik

Bod č. 10.
Tajomník informoval výbor o podaní žiadosti na RADU SRZ oblastnému ichtyológovi o zarybnení nad rámec plánu zarybnenia pre roky 2021-2023 na VN Tajch, Hnusno I, Hnusno II, a Krpačovo násadou Amur v množstvách 50 kg na uvedené revíry v roku 2023.
Z: tajomník

Bod č 11.
Predseda KK požiadal výbor o potrebe realizácii kaskád na lovných a chovných potokoch .
Z: hospodár
T: priebežne.

Bod č.12.
Predseda požiadal výbor o dokončení oplotenia pozemku pri chate Jasenie. Výbor informáciu zobral na vedomie.

Z: výbor

Bod č. 13.
Predseda OZ predniesol návrh o zorganizovaní čistenia brehových častí Hrona č.10 v mesiaci november 2022.

Z: predseda
T: v texte

Bod č. 14.
Tajomník požiadal člena výboru vedenia webovej stránky OZ SRZ Podbrezová o zverejnenie oznamu žiadosti na lov Hlavátky podunajskej pre rok 2022 výbor doporučil podať žiadosti do 15.X.2022.

Z: Mgr. Piljar
36.týždeň 2022

Bod č.15. Rôzne
Tajomník informoval vybor o došlej a odoslanej pošte , o informácii zo zasadnutí RADY, konaní XIV Snemu SRZ ktorý sa uskutoční v hoteli Partizán na Táľoch v dňoch 15-16. X.2022 o 36. družobnom stretnutí Podbrezová- Lučenec v dňoch 02.-04. 2022 na VN Veľká nad Ipľom,  menovaní a odvolaní OÚ ŽP Brezno hospodára Z. Malčeka a J. Štelléra, predniesol cenové ponuky opravy šachty prívodného potrubia a náteru hydroizolačným dezinfekčným
prostriedkom dolného kanála výbor s prednesenými cenovými ponukami súhlasil.
Predseda následne zasadnutie ukončil . Najbližšie zasadnutie výboru bude podľa plánu práce dňa 27.09.2022 .
Zapísal tajomník M. Kobela