Zápisnica č. 8. zo zasadnutia výboru zo dňa 28.06.2022

Zápisnica č. 8. zo zasadnutia výboru zo dňa 28.06.2022

Zasadnutie otvoril a riadil predseda MO M. Lang.
Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Bod .č.1.
Kontrola úloh. Všetky úlohy zo zápisu č. 7. boli splnené až na úlohu č.1. ktorá zostáva v platnosti.

Z: výbor , KK

Bod č.2.
Tajomník informoval výbor o registrácii štatutárnych zástupcov OZ SRZ MO Podbrezová na MV SR,  zabezpečení podpisových vzorov v Slovenskej sporiteľni a zmluve o elektronických službách, zrušení dotačného účtu.

Z: v texte

Bod č. 3.
Tajomník informoval výbor o zaslaní žiadosti v zmysle Vestníka č. 2. vydaný RADOU SRZ Žilina.

Z: tajomník

Bod č. 4.
Tajomník informoval výbor o podpísaní „Darovacej zmluvy“ na podporné zarybnenie Hl 1+ pre rok 2022 a zabezpečenie požadovanej násady na august 2022.

Z: tajomník
T: v texte

Bod č. 5.
Predseda informoval výbor o porade predsedov a tajomníkov v Rykynčiciach 04.06.2022 za účasti tajomníka RADY SRZ Ing. J. Kohúta

Bod č. 6.
Tajomník informoval výbor o zameraní naplavenín na VN Hnusno II firmou KoBio s.r.o 23.06.2022 za prítomnosti pracovníka Investičného odboru ŽP a.s. Zameranie zašle pracovník KoBio s.r.o po dohode na Investičný odbor ŽP. a.s.

T: v texte

Bod č. 7.

Druhá dávka bakteriálneho čistenia na VN Tajch, Hnusno I. Hnusno II. pre rok 2022 bola aplikovaná dňa 24.06.2022 podľa rozpisu a následne bola informácia zaslaná na právne oddelenie ŽP a.s.

Z: tajomník
T: v texte

Bod č. 8.
Tajomník informoval výbor o zarybnení L1 15 000 kusov z prostriedkov RADY na deň 29.06.2022

Z: hospodár
T: v texte

Bod č. 9.
Tajomník informoval výbor o zabezpečení násady K3 jarného zarybnenia 29.06.2022 v množstve 500 kg.na VN Krpáčovo a VN Tajch. Hájenie 14.dní odo dňa vysadenia.
Z: hospodár
T: v texte

Bod č. 10.
Predseda odporučil výboru aby všetky žiadosti na rekreačné zariadenie Jasenie a Richtárovo sa zasielali písomné na adresu organizácie alebo mailom na tajomníka, ktorý bude žiadosti evidovať následne prednesie na zasadnutí výboru na schválenie a telefonicky oznámi termíny žiadosti správcom zariadení. Výbor s návrhom súhlasil.
Žiadosti Jasenie : OcÚ Predajná 28.-30.07.2022
Maroš Bodnár 08.-13.08.2022
Richtárovo : Gregor 28.-30.07.2022
R. Mucha: 06-07.08.2022

Bod č. 11.
Tajomník informoval výbor o rozhovore s predsedom DK o možnej žiadosti pokračovať v zložení tak ako v minulom volebnom období a menovať DK pre volebné obdobie 2022-2026. Výbor odporučil menovať DK, tak ako je uvedené v texte a poveril tajomníka aby písomné zaslal menovanie predsedovi DK.

Z: tajomník

Rôzne.

Tajomník informoval výbor o došlej a odoslanej pošte o zaslaní žiadosti na menovanie Z. Malčeka k 30.06.2022 do funkcie hospodára a odvolanie J. Štelléra k 30.06.2022 z funkcie hospodára, informácii zo zasadnutia RADY SRZ Žilina, požiadal pokladníka o informáciu prečo sa nedali do predaja hosťovacie povolenky na pstruhové vody, predseda informoval výbor o
problémoch chovu Pp ( každodenne úhyny) odporučil o vysadení do lovných potokov podľa rozhodnutia hospodára výbor informáciu zobral na vedomie, člen KK požiadal výbor o kontrolu značenia revírov OZ SRZ Podbrezová (zodpovedný hospodár) . Predseda KK požiadal predsedu aby bol výbor informovaný o množstvách nasadených rýb z odchovného
zariadenia Richtárovo, výbor požiadavku zobral na vedomie. Nakoľko v letných mesiacoch je podľa plánu práce zasadnutie výboru naplánované na 30.08.2022, v prípade potreby zasadne predsedníctvo. Predseda následne zasadnutie výboru ukončil.

Zapísal tajomník OZ SRZ M. Kobela